Hallitus, kokous 28.02.2022 10.00 Sähköinen

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 32 Määräalan myynti Kaivannon entiseltä sairaala-alueelta

408/2022

Valmistelija

  • Saara Vänskä, kiinteistöpäällikkö, Saara.Vanska@pshp.fi

Perustelut

Kaivannon sairaalarakennuksiin on ollut sijoitettuna puhelinoperaattorien tukiasemia. Nämä tukiasemat ovat aiemmin palvelleet myös sairaalan toimintaa. Kaivannon sairaalan toiminnan loputtua aluetta on koitettu myydä. Huonokuntoisia sairaalarakennuksia on vaikea hyödyntää, minkä vuoksi alueen jatkokehitys vaatinee rakennusten purkamista. Rakennusten purkamisen mahdollistamiseksi tukiasemien laitesijoitussopimukset on irtisanottu päättymään 28.2.2022. Alueen teleliikennekattavuuden varmistamiseksi tukiasemat tarvitsevat uuden sijoituspaikan. Digita Oy on tiedustellut mahdollisuutta maa-alueen vuokraamiseen telemaston rakentamista varten. Koska Kaivannon sairaala-alueen omistamisesta halutaan luopua, maanvuokrasopimuksen sijaan Digita Oy:lle ehdotettiin maa-alan ostamista.

Digita Oy on tarjoutunut ostamaan Pirkanmaan sairaanhoitopiiriltä 800 m2 suuruisen määräalan Kaivannossa sijaitsevasta Syrjämaa-nimisestä tilasta (211-455-16-48) telemaston rakentamista varten 7.000 eurolla.

Kaupasta on tehty kauppakirjaluonnos, joka on liitteenä.

Hallintosäännön 22 § mukaan hallituksella on oikeus myydä kiinteätä omaisuutta 100.000 euroon asti.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Tarmo Martikainen, sairaanhoitopiirin johtaja, Tarmo.Martikainen@pshp.fi

Hallitus päättää

  • myydä Kaivannon sairaala-alueella sijaitsevasta kiinteistöstä määrälan (SYRJÄMAA 211-455-16-48) liitteenä olevan kauppakirjan mukaisin ehdoin 7.000 eurolla,
     
  • oikeuttaa sairaanhoitopiirin johtajan tekemään tarvittaessa stilistisiä muutoksia kauppakirjaan.

Päätös

Hyväksyttiin. 


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kuntayhtymän jäsenkunta ja sen jäsen.

Oikaisuvaatimus tehdään Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hallitukselle.

Postiosoite: PL 2000, 33521 Tampere
Käyntiosoite: Biokatu 12  3.krs, Kirjaamo


Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.


Oikaisuvaatimusaika    

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Kuntayhtymän jäsenkunnan ja sen jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.  Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, kolmen päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Tiedoksiantopäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jona virastot ovat suljettuna, valitusasiakirjat saa toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.