Hallitus, kokous 28.02.2022 10.00 Sähköinen

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 30 Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän selvitys hyvinvointialueelle siirtyvästä irtaimesta omaisuudesta, sopimuksista, vastuista, henkilöstöstä ja toimitiloista

2355/2022

Valmistelija

 • Pasi Virtanen, talousjohtaja, Pasi.Virtanen@pshp.fi
 • Vuokko Ylinen, hallintojohtaja, Vuokko.Ylinen@pshp.fi
 • Sonja Lohilahti, Laskentapäällikkö, Sonja.Lohilahti@pshp.fi
 • Mikko Hannola, Laskentapäällikkö, Mikko.Hannola@pshp.fi

Perustelut

Hyvinvointialueiden toimeenpanolain § 20 mukaan sairaanhoitopiirien kuntayhtymät siirretään varoineen ja velkoineen sekä sitoumuksineen hyvinvointialueille 1 päivänä tammikuuta 2023. Lain 21 § mukaan 

sairaanhoitopiirien on tehtävä viimeistään 28 päivänä helmikuuta 2022 hyvinvointialueelle selvitys:

1) kuntayhtymän omaisuudesta;

2) hyvinvointialueen vastuulle siirtyvistä veloista ja muista sitoumuksista, vastuista ja sopimuksista; sekä

3) sellaisista olennaisissa omaisuuserissä, sopimuksissa ja vastuissa tapahtuneista ja tiedossa olevista muutoksista sekä toiminnallisista ja taloudellisista riskeistä, jotka eivät ilmene viimeisimmästä tilinpäätöksestä tai konsernitilinpäätöksestä.

Liitteisiin 1-27 on koostettu lain edellyttämä selvitys Pirkanmaan sairaanhoitopiirinkuntayhtymän osalta. 

Hyvinvointialueen toimeenpanolain 20 § mukaan:

Jos kuntayhtymän jäsenkunnat kuuluvat useampaan hyvinvointialueeseen, varat, velat ja sitoumukset on jaettava hyvinvointialueiden välillä jäsenkuntien omistusosuuksien suhteessa, paitsi jos varojen, velkojen ja sitoumusten siirrot olisivat hyvinvointialueiden taloudelliseen kantokykyyn nähden vähäisiä. Hyvinvointialueet voivat sopia varojen, velkojen ja sitoumusten jakamisesta myös toisin.

Pirkanmaan sairaanhoitopiirin jäsenkunnista Jämsän kaupunki siirtyy Pirkanmaan hyvinvointialueelta Keski-Suomen hyvinvointialueelle. Jämsän osuus sairaanhoitopiirin peruspääomasta on 1,3% ja 1.970.299,00 €. Siirtoa ei voida kattaa mielekkäästi omaisuutta (esim. hoitoyksiköitä) osittamalla, vaan se tulee kattaa erillisellä korvauksella. Korvaus koostuu toiselle hyvinvointialueelle siirtyvien omaisuus- ja velkaerien sekä peruspääoman erotuksesta. Käytännössä tämä tarkoittaa siirtohetkellä toiselle hyvinvointialueelle siirtyvän Jämsän peruspääomaosuutta. Korvauksen toimeenpanoon liittyvät yksityiskohdat sovitaan hyvinvointialueiden välillä ja suoritetaan hyvinvointialueiden välillä ja se kirjataan avaavaan taseeseen 1.1.2023. Siirto ei ole tulosvaikutteinen, vaan kirjataan peruspääoman oikaisuiksi.

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Tarmo Martikainen, sairaanhoitopiirin johtaja, Tarmo.Martikainen@pshp.fi

Hallitus päättää:

 • hyväksyä liitteiden 1-27 mukaisen selvityksen annettavaksi hyvinvointialueelle siirtyvistä irtaimesta omaisuudesta, sopimuksista, vastuista, henkilöstöstä ja toimitiloista,
   
 • hyväksyä osaltaan, että Jämsän kaupungin siirtyessä liikkeenluovutuksen yhteydessä Keski-Suomen hyvinvointialueelle, Keski-Suomen hyvinvointialueelle maksetaan Pirkanmaan hyvinvointialueelta hyvinvointialueen toimeenpanolain 20 § mukaista korvausta ko. siirrosta 1.970.299,00 euroa,
   
 • esittää selvityksen tiedoksi valtuustolle,
   
 • tarkastaa pykälän tässä kokouksessa.

 

Päätös

Hallitus päätti:

 • hyväksyä liitteiden 1-27 mukaisen selvityksen annettavaksi hyvinvointialueelle siirtyvistä irtaimesta omaisuudesta, sopimuksista, vastuista, henkilöstöstä ja toimitiloista,
   
 • että sairaanhoitopiirin johtajalla ja talousjohtajalla on oikeus tarkentaa selvitystä,
   
 • hyväksyä osaltaan, että Jämsän kaupungin siirtyessä liikkeenluovutuksen yhteydessä Keski-Suomen hyvinvointialueelle, Keski-Suomen hyvinvointialueelle maksetaan Pirkanmaan hyvinvointialueelta hyvinvointialueen toimeenpanolain 20 § mukaista korvausta ko. siirrosta 1.970.299,00 euroa,
   
 • esittää selvityksen tiedoksi valtuustolle.

Pykälä tarkastettiin kokouksessa.

 

 

Kokouskäsittely

Esittelijä lisäsi päätösehdotukseen seuraavaa: Sairaanhoitopiirin johtajalla ja talousjohtajalla on oikeus tarkentaa selvitystä.

Liitteet


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kuntayhtymän jäsenkunta ja sen jäsen.

Oikaisuvaatimus tehdään Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hallitukselle.

Postiosoite: PL 2000, 33521 Tampere
Käyntiosoite: Biokatu 12  3.krs, Kirjaamo


Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.


Oikaisuvaatimusaika    

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Kuntayhtymän jäsenkunnan ja sen jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.  Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, kolmen päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Tiedoksiantopäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jona virastot ovat suljettuna, valitusasiakirjat saa toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.