Hallitus, kokous 29.11.2021 09.00 Sähköinen

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 158 Virkojen ja toimien kelpoisuusehdot

273/2019

Valmistelija

  • Raija Ruoranen, HR-johtaja, Raija.Ruoranen@pshp.fi

Perustelut

Hallintosäännön 32 §:n mukaan viroissa ja toimissa vaadittavasta kelpoisuudesta pidetään erillistä luetteloa. Viran, johon valtuusto valitsee viranhaltijan, kelpoisuuden vahvistaa valtuusto. Hallitus päättää muiden virkojen ja toimien kelpoisuudet.

Sairaanhoitopiirin kelpoisuusehtojen periaatteet on päivitetty laajalla valmistelulla.

Nimikkeiden ja niiden kelpoisuusehtojen yhteensovittamista on hyvä tarkastella määräajoin kokonaisuutena. Nyt kelpoisuusehtoja on arvioitu kunkin ammattiryhmän sisällä erikseen. Ammattiryhmien sisäistä tarkastelua vauhditti myös tarve määritellä henkilöstön urakehityksen tavoitteita. Sitä hyödynnettiin nimikkeiden kelpoisuuksien keskinäisten suhteiden arvioinnissa. Arvioinnin perusteella suuria muutostarpeita ei kelpoisuuksiin esitetä. Kaikki muutokset on esitetty liitteenä olevassa luettelossa. Luetteloon on lisätty myös vuoden 2022 suunnitelmassa esitetyt uudet nimikkeet. Samalla listalta esitetään poistettavaksi nimikkeitä tarpeettomina.

Kelpoisuusehtojen määrittely sisältää seuraavat perusteet joko ehdottomina määräyksinä tai soveltuvin osin:

  • Tehtävä on lailla tai asetuksella säädetty tutkinto tai se sisältää koulutusohjelmavaatimuksen.
  • Tehtävä erottelee eri koulutusohjelmat ja tutkinnot (opintojen suuntautumisvaihtoehdot) täsmällisesti, kun se on perusteltua.
  • Tehtävä erottelee korkeakoulututkintojen eri tasot (alin korkea-aste - korkein korkeakouluaste tai arvo), kun se on perusteltua.
  • Tehtävälle on valtakunnallinen vakiintunut kelpoisuus tai yliopistosairaanhoitopiirien yhtenäinen linjaus.
  • Tehtävä sisältää yliopistollisen sairaalan tehtävää ja asemaa kuvaavan tutkintotason.
  • Tehtävät erottelevat esihenkilöaseman ja johtamistehtävät.
  • Tehtävän koulutustasovaatimus vastaa yleisesti ao tehtävissä olevaa tasovaatimusta, kun ei ole muita perusteita.

Työ- ja virkaehtosopimusten määräykset sisältävät joiltakin osin tutkintotasojen minimivaatimuksia. Huomioon otettavaa on kuitenkin se, että työnantaja voi määritellä myös korkeamman koulutustason vaatimuksen ao tehtävälle. Tyyppilisiä tehtäviä ovat sellaiset, joihin edellytetään ao alan tutkinto ja lisäksi yliopistossa suoritettu tutkinto tai tutkija-asteinen koulutus.

Kelpoisuusehtoja sovellettaessa on otettava huomioon myös se, että laissa ei ole säännöksiä uusien ja vanhojen koulutusjärjestelmien mukaisten tutkintojen rinnastamisesta toisiinsa. Siirtymäsäännöksissä turvataan yleensä aiempien koulutusjärjestelmien mukaisesti tutkintonsa suorittaneiden kelpoisuus. Työnantajan intressissä on rinnastaa vanhat tutkinnot uusiin tutkintoihin työvoiman saatavuuden turvaamiseksi. Yleisenä oikeusperiaatteena voidaan lisäksi pitää sitä, että alan ylemmän tai laajemman koulutuksen suorittanut on kelpoinen tehtävään, jossa vaaditaan alan alempaa tai suppeampaa koulutusta.

Kelpoisuusehtojen luettelosta on poistettu kaikki työkokemusvaatimukset. Niiden tärkeys ja merkittävyys voidaan arvioida joka kerta erikseen, kun virka tai toimi laitetaan hakuun. Työkokemusvaatimukset voidaan esittää ja edellyttää hakuilmoituksissa. Tämä malli tukee myös hakuja, joissa työvoiman saatavuus on erityisen huono.

Kelpoisuusehtojen muutokset ja täydennykset on merkitty luetteloon vahvennetulla kirjasimella. Kelpoisuusehtojen poistot on merkitty luetteloon yliviivattuna. 

Kelpoisuusehtoluettelossa on ollut kahden tasoiset ylilääkärin kelpoisuusehdot. Ensisijaisena on ollut ylilääkärin kelpoisuusehto, joka on erikoislääkärin oikeus ao erikoisalalla, jolla ylilääkäri tulee toimimaan ja sen lisäksi dosentin arvo. Tämän lisäksi toimialueella 6, perusterveydenhuollon yksikössä, päivystyksen vastuualueella Acutassa, toimialueella 5, Tays Hatanpään röntgenissä ja toimialueella 8 ylilääkärit (vuoden 2021 alusta alkaen muilla toimialueilla) ovat ylilääkärit, joiden kelpoisuutena on erikoislääkärin oikeus ao erikoisalalla ja aikaisemmalla toiminnalla hankitulla riittävillä taidoilla. Tämä viime mainittu ylilääkärien ryhmä esitetään yhtenäistettäväksi ylilääkärin kelpoisuudeksi hallintotehtäviin niin, että kelpoisuusehtona on erikoislääkärin oikeuden lisäksi lääketieteen tohtorin tai kirurgian ja lääketieteen tohtorin tutkinto tai hallinnollinen koulutus vähintään 30 opintopisteen verran. Tutkija-asteinen koulutus tai hallinnollinen koulutus nostavat tähän asti voimassa ollutta kelpoisuusehtoa. Tämä kelpoisuusehto tarjoisi vaihtoehdon edetä uralla niin, että siinä voitaisiin tukea tutkijakoulutusta uran tukena (tenure track-malli). Lisäksi kelpoisuusehdoissa säilytetään ylilääkärin erikoisalan johtamisen kelpoisuus nykyisellään, joka sisältää dosentin arvon.

Kelpoisuusehdot on käsitelty sairaanhoitopiirin johtoryhmässä 16.11.2021.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Tarmo Martikainen, sairaanhoitopiirin johtaja, Tarmo.Martikainen@pshp.fi

Hallitus päättää

  • vahvistaa liitteen mukaisesti virkojen ja toimien kelpoisuusluettelon.

Päätös

Hyväksyttiin.