Hallitus, kokous 03.05.2021 10.10 Sähköinen kokous

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 49 Pirkanmaan alueellinen hyvinvointikertomus ja -suunnitelma 2021-2024

355/2021

Valmistelija

  • Maarit Varjonen-Toivonen, Maarit.Varjonen-Toivonen@pshp.fi

Perustelut

Pirkanmaan alueellinen hyvinvointikertomus ja -suunnitelma 2021 - 2024 on strateginen alueellinen asiakirja, joka linjaa alueellisen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen koordinaation painopisteet ja niiden toimeenpanon. Se toteuttaa Pirkanmaalla terveydenhuoltolain (1326/2010) 36 §:n velvoitteet. Asiakirja on järjestyksessään kolmas alueellinen hyvinvointikertomus Pirkanmaalla ja keskeinen osa Pirkanmaan alueellisen terveyden edistämisen suunnitelman (2011) toimeenpanoa. Terveyden edistämisen neuvottelukunnan linjausten mukaan alueellisena strategisena asiakirjana se hyväksytään sairaanhoitopiirin valtuustossa.   

Pirkanmaan alueellinen hyvinvointikertomus ja -suunnitelma 2021 - 2024 on valmisteltu yhdessä kuntien, erikoissairaanhoidon ja muiden pirkanmaalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toimijoiden kanssa. Pirkanmaan kunnat voivat hyödyntää alueellisen hyvinvointikertomuksen ja -suunnitelman aineistoa poikkitoiminnallisessa työssään kuntalaistensa hyvinvointi- ja terveyserojen kaventamiseksi.  Asiakirjan valmistelussa on myös huomioitu valmisteilla oleva sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus esimerkiksi väestön hyvinvointia ja terveyttä kuvaavien tunnuslukujen valinnassa sekä painopisteiden tavoitteiden asetannassa ja toimeenpanosuunnitelmassa. Toimeenpanosuunnitelmassa on useita yhdyspintoja Pirkanmaan sote-uudistuksen (PirSOTE) toiminnallisten muutosten kehittämiseen ja toimeenpanoon. Asiakirja uudistetaan hyvinvointialueiden käynnistyttyä.  

Asiakirjan kertomusosa kuvaa Pirkanmaan alueellisen hyvinvointikertomus 2017 - 2020:n toimeenpanoa alueellisella tasolla ja Pirkanmaan sairaanhoitopiirin tuottamassa erikoissairaanhoidossa. Suunnitelmaosa sisältää tilannekuvan perusteella valtuustokaudelle 2021 - 2024 esitetyt alueellisen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen koordinaation painopisteet, niiden tavoitteet ja toimeenpanosuunnitelman. Painopisteet ja tavoitteet ovat yhteiset alueellisen tason ja erikoissairaanhoidon toiminnalle ja ehdotuksina kunnille. Toimeenpanosuunnitelman sisältö vaihtelee toimijoittain. Koska alueellisen asiakirjan tietoperustana on käytetty kaikkien alueellisen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen koordinaation kattavien 24 kunnan väestön hyvinvointi- ja terveysseurantatietoja ja valtuustokauden 2017 - 2020 hyvinvointikertomusten painopisteitä, asiakirjan painopisteet ja tavoitteet tukevat kuntien hyvinvointityötä. Kunnat laativat omat lakisääteiset valtuustokauden pituiset hyvinvointikertomuksensa. Asiakirjaan on koottu ehdotuksia ja esimerkkejä kunnissa sovellettavaksi.

Pirkanmaan alueellinen hyvinvointikertomus ja -suunnitelma 2021 - 2024 on ollut lausuntokierroksella kunnissa ja muissa sidosryhmissä 1.2. - 26.3.2021. Asiakirjaa on muokattu lausuntokierroksen jälkeen ja muutokset on esitetty Terveyden edistämisen neuvottelukunnalle  ja erikoissairaanhoidon terveyden edistämisen ohjausryhmälle. Pirkanmaan alueellinen hyvinvointikertomus ja -suunnitelma 2021 - 2024 on esitelty Pirkanmaan sairaanhoitopiirin hallituksen iltakoulussa 15.4.2021.

Pirkanmaan alueellinen hyvinvointikertomus ja -suunnitelma 2021 - 2024 on liitteenä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Tarmo Martikainen, sairaanhoitopiirin johtaja, Tarmo.Martikainen@pshp.fi

Hallitus päättää

  • merkitä tiedoksi liitteenä olevan Pirkanmaan alueellinen hyvinvointikertomus ja -suunnitelma 2021 - 2024 asiakirjan,
     
  • esittää valtuustolle hyväksyttäväksi Pirkanmaan alueellinen hyvinvointikertomus ja -suunnitelma 2021 - 2024 asiakirjan. 

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §).