Hallitus, kokous 03.05.2021 10.10 Sähköinen kokous

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 44 Sairaanhoitopiirin vuoden 2020 tilintarkastuskertomus

1510/2021

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Pasi Virtanen, talousjohtaja, Pasi.Virtanen@pshp.fi
Mikko Hannola, Laskentapäällikkö, Mikko.Hannola@pshp.fi

Perustelut

Kuntalain 113 §:n mukaan kuntayhtymän tilikausi on kalenterivuosi. Hallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä ja annettava se tilintarkastajien tarkastettavaksi sekä tilintarkastuksen jälkeen saatettava se valtuuston käsiteltäväksi kesäkuun loppuun mennessä.

Tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja niiden liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Tilinpäätöksen tulee antaa oikeat ja riittävät tiedot kunnan tuloksesta, taloudellisesta asemasta, rahoituksesta sekä toiminnasta. Tätä varten tarpeelliset lisätiedot on ilmoitettava liitetiedoissa.

Kuntalain 114§:n mukaan kuntayhtymän, joka tytäryhteisöineen muodostaa kuntayhtymäkonsernin, tulee laatia ja sisällyttää tilinpäätökseensä konsernitilinpäätös. Konsernitilinpäätös tulee laatia samalta päivältä kuin kuntayhtymän tilinpäätös. Konsernitilinpäätös laaditaan konserniyhteisöjen taseiden ja tuloslaskelmien sekä niiden liitetietojen yhdistelmänä. Konsernitilinpäätökseen sisällytetään lisäksi konsernin rahoituslaskelma, jossa annetaan selvitys konsernin varojen hankinnasta ja niiden käytöstä tilikauden aikana.

Kuntalain 115 §:n mukaan toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys valtuus­ton asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta kuntayhtymässä ja konsernissa. Toimintakertomuksessa on myös annettava tietoja sellaisista kunnan ja kuntakonsernin talouteen liittyvistä olennaisista asioista, jotka eivät käy ilmi kunnan tai kuntakonsernin taseesta, tuloslaskelmasta tai rahoituslaskelmasta.

Sairaanhoitopiirin perussopimuksen 23 §:n mukaan tilinpäätös ja toimintakertomus on saatettava valtuuston käsiteltäväksi tilikautta seuraavan kesäkuun 15. päivään mennessä.

Perussopimuksen 25 §:n mukaan tilinpäätöksen allekirjoittavat hallituksen jäsenet ja esittelijä. Hyväksyessään tilinpäätöksen valtuusto päättää samalla tilikauden tuloksen käsittelystä ja tarvittavista talouden tasapainottamista koskevista toimenpiteistä. Valtuusto voi päättää, että tilikauden ylijäämä palautetaan jäsenkunnille tilikauden palveluostojen euromäärien mukaisessa suhteessa ja vastaavasti tilikauden alijäämä rahoitetaan jäsenkunnilta tilikauden palveluostojen euromäärien mukaisessa suhteessa. Valtuusto voi myös päättää palauttaa jäsenkunnilleen taseeseen kertynyttä edellisten vuosien ylijäämää peruspääomien mukaisessa suhteessa.

Perussopimuksen 27 §:n mukaan tilinpäätös on annettava tilintarkastajien tarkastettavaksi viimeistään tilikautta seuraavan maaliskuun loppuun mennessä. Tilintarkastajien on annettava kultakin tilikaudelta tilintarkastuskertomus huhtikuun loppuun mennessä. Tarkastuslautakunnan on hankittava tilintarkastuskertomuksessa tehdyistä muistutuksista selvitykset sekä hallituksen lausunto toukokuun loppuun mennessä.

Tilinpäätöstä laadittaessa on noudatettava seuraavia yleisiä kirjanpidon periaatteita:

 • oletus kirjanpitovelvollisen toiminnan jatkuvuudesta
 • johdonmukaisuus laatimisperiaatteiden ja -menetelmien soveltamisessa tilikaudesta toiseen
 • huomion kiinnittäminen liiketapahtumien tosiasialliseen sisältöön eikä yksinomaan niiden oikeudelliseen muotoon
 • tilikauden tuloksesta riippumaton varovaisuus
 • tilinavauksen perustuminen edelliseen tilikauden päättäneeseen taseeseen
 • tilikaudelle kuuluvien tuottojen ja kulujen huomioon ottaminen riippumatta niihin perustuvien maksujen suorituspäivästä sekä kunkin hyödykkeen ja muun tase-eriin merkittävän erän erillisarvostus
 • maksuperusteiset kirjaukset, vähäisiä liiketapahtumia koskevia kirjauksia lukuun ottamatta, on oikaistava ja täydennettävä suoriteperusteen mukaisiksi ennen tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimista.
   

Kirjanpitolain mukaan toimintakertomuksessa on annettava tiedot toiminnan kehittymistä ja tuloksellisuutta, taloudellista tilannetta sekä merkittävimpiä riskejä koskevista tekijöistä.

Lisäksi toimintakertomuksessa on esitettävä tiedot olennaisista tapahtumista tilikauden päättymisen jälkeen, arvio kirjanpitovelvollisen todennäköisestä tulevasta kehityksestä, selvitys tutkimus- ja kehitystoiminnan laajuudesta, tiedot sivuliikkeistä sekä tiedot käypään arvoon merkityistä rahoitusvälineistä.

Pirkanmaan sairaanhoitopiirin tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2020 on liitteenä.

Koronaviruspandemia vaikutti merkittävästi vuoden 2020 toimintaan ja se näkyy myös toimintaa ja taloutta kuvaavien mittareiden tuloksissa. Valtuuston asettamista sitovista tavoitteista sairaanhoitopiiri (ilman liikelaitosta) saavutti vuonna 2020 palvelukokemusmittariin, palkkamenoihin, toimintamenoihin, tilikauden tulokseen ja investointeihin liittyvät tavoitteet. Tavoitteita verrataan muutettuun talousarvioon. Hoitoon pääsy kiireettömässä hoidossa jäi tavoitteesta ja erityisesti hoidon tarpeen arviointi 90 vrk:n sisällä toteutui alle tavoitteen. Toteuma oli 87% (tavoite 100%). Lähetteiden käsittely 21 vrk:n kuluessa toteutui tavoitteiden mukaisesti ja hoitotakuun osalta 98% toteutui tavoitellusti 180 vrk:ssa. Korona vaikutti kiireettömän hoidon toteuttamiseen negatiivisesti erityisesti keväällä 2020. Loppuvuotta kohden jonoja saatiin purettua ja päästiin paremmin kohti tavoitetilaa. Kiireellisessä hoidossa molemmat osatavoitteet jäivät saavuttamatta hoidon tarpeen arvioinnin toteutumisen kolmessa vuorokaudessa ollessa 89 % (tavoite 100%) ja hoidon toteutuminen 30 vrk:ssa 95% (tavoite 100%). Henkilöstön tyytyväisyyttä mittaava mainemittari toteutui 72% (tavoite 80 %) ja kehityskeskustelujen toteuma oli 80% (tavoite90 %).

Tilikauden tuloksella tarkoitetaan tuloslaskelman mukaista "Tilikauden tulosta" ennen varausten ja rahastojen muutoksia.

Sairaanhoitopiirin tilikauden tulos vuodelta 2020 oli -30 211 350,96 euroa.

Tilinpäätöskirjausten jälkeen sairaanhoitopiirin tilikauden alijäämä vuodelta 2020 on 29 988 917,81 euroa. 

Vuoden 2020 alijäämän jälkeen taseen kertynyt ali-/ylijäämätilanne (edellisten tilikausien ylijäämä + tilikauden alijäämä) on yhteensä 29 659 374,85 euroa alijäämäinen. Kuntalain 115 § mukaan ” Jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää, toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys talouden tasapainotuksen toteutumisesta tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman riittävyydestä talouden tasapainottamiseksi.” Valtuusto päätti 14.12.2020 kokouksessaan, että alijäämä katetaan suunnitelmakaudella maanmyyntivoitoilla. Maanmyyntivoitot on sijoitettu suunnitelmakaudella vuodelle 2022. 

Tilinpäätökseen sisältyy sairaanhoitopiirin liikelaitoksen erillistilinpäätös. Kuntalain 120 §:n mukaan liikelaitoksen tilinpäätöksen allekirjoittavat johtokunnan jäsenet ja liikelaitoksen johtaja.

Tilinpäätökseen kuuluvan konsernitilinpäätöksen mukaan konsernin tulos vuodelta 2020 oli 701 634,98 euroa. Tilinpäätössiirtojen ja tilikauden verojen jälkeen lopulliseksi tilikauden alijäämäksi muodostui 14 945 659,93 euroa. Konsernitaseen osalta kertynyt ylijäämätilanne (edellisten tilikausien ylijäämä + tilikauden alijäämä) on yhteensä 36 332 040,19 euroa ylijäämäinen.

Sairaanhoitopiirin tilinpäätöstietoja on käsitelty johtoryhmän kokouksessa 16.2.2021 ja yhteistyötoimikunnassa 12.3.2021.

Päätösehdotus

Esittelijä

Tarmo Martikainen, sairaanhoitopiirin johtaja, Tarmo.Martikainen@pshp.fi

Hallitus päättää

 • allekirjoittaa vuoden 2020 tilinpäätöksen ja antaa sen tilintarkastajan tarkastettavaksi,
   
 • saattaa tilinpäätöksen tarkastuslautakunnan valmistelun jälkeen valtuuston käsiteltäväksi, ja esittää edelleen valtuustolle seuraavaa:
   

Hallitus esittää valtuustolle, että tilikauden tuloksesta -30 211 350,96 euroa kirjataan seuraavat poistoeron, varausten ja rahastojen muutokset:

 • puretaan R-rakennuksen rakentamisen ja varustamisen osalta poistoeroa kokonaishankinnan poistojen mukaisessa aikataulussa vuonna 2020 yhteensä 104 127,02 euroa,
   
 • puretaan poistoeroa kehitysvammahuollon toimintavarustuksen osalta 113 173,31 euroa ja
   
 • kirjataan Pirkanmaan terveydenhuollon etiikan edistämisrahastolle maksettavaa korkoa ja rahaston käyttöä vastaavaa purkua yhteensä 5 132,82 euroa
   

Tilinpäätöskirjausten jälkeen sairaanhoitopiirin tilikauden alijäämä vuodelta 2020 on 29 988 917,81 euroa.  Hallitus esittää valtuustolle, että alijäämä kirjataan tilikauden yli-/alijäämätilille.

 • Oikeuttaa sairaanhoitopiirin johtajan tekemään toimintakertomukseen oikaisuluontoisia sekä muita mahdollisia teknisiä korjauksia.

Päätös

Hallitus päätti

 • allekirjoittaa vuoden 2020 tilinpäätöksen ja antaa sen tilintarkastajan tarkastettavaksi,
   
 • merkitä tiedoksi ja saattaa edelleen valtuustolle tiedoksi, että sairaanhoitopiiri on teettänyt toimialueesta 4 ulkopuolisen arvioinnin, jonka perusteella toimialueelle on tehty talouden ja toiminnan tasapainotusohjelma. Ohjelma sisältää mm. johtamisen vahvistamista, hinnoittelun oikeellisuuden tarkastamista sekä toiminnan tuottavuuden kehittämistä. Ohjelman toteutumista seurataan säännöllisesti hallituksen kokouksissa,
   
 • saattaa tilinpäätöksen tarkastuslautakunnan valmistelun jälkeen valtuuston käsiteltäväksi, ja esittää edelleen valtuustolle seuraavaa:
   

Hallitus esittää valtuustolle, että tilikauden tuloksesta -30 211 350,96 euroa kirjataan seuraavat poistoeron, varausten ja rahastojen muutokset:

 • puretaan R-rakennuksen rakentamisen ja varustamisen osalta poistoeroa kokonaishankinnan poistojen mukaisessa aikataulussa vuonna 2020 yhteensä 104 127,02 euroa,
   
 • puretaan poistoeroa kehitysvammahuollon toimintavarustuksen osalta 113 173,31 euroa ja
   
 • kirjataan Pirkanmaan terveydenhuollon etiikan edistämisrahastolle maksettavaa korkoa ja rahaston käyttöä vastaavaa purkua yhteensä 5 132,82 euroa
   

Tilinpäätöskirjausten jälkeen sairaanhoitopiirin tilikauden alijäämä vuodelta 2020 on 29 988 917,81 euroa.  Hallitus esittää valtuustolle, että alijäämä kirjataan tilikauden yli-/alijäämätilille.

 • Oikeuttaa sairaanhoitopiirin johtajan tekemään toimintakertomukseen oikaisuluontoisia sekä muita mahdollisia teknisiä korjauksia.

Kokouskäsittely

Esittelijä lisäsi päätösehdotukseen seuraavan kohdan: Hallitus päättää merkitä tiedoksi ja saattaa edelleen valtuustolle tiedoksi, että sairaanhoitopiiri on teettänyt Toimialueesta 4 ulkopuolisen arvioinnin, jonka perusteella toimialueelle on tehty talouden ja toiminnan tasapainotusohjelma. Ohjelma sisältää mm. johtamisen vahvistamista, hinnoittelun oikeellisuuden tarkastamista sekä toiminnan tuottavuuden kehittämistä. Ohjelman toteutumista seurataan säännöllisesti hallituksen kokouksissa."

 

 

 

Valmistelija

Jarmo Paananen, tarkastusjohtaja, Jarmo.Paananen@pshp.fi

Perustelut

Kuntalain 123 §:n mukaan tilintarkastajan on toukokuun loppuun mennessä tarkastettava julkishallinnon hyvän tilintarkastustavan mukaisesti kunkin tilikauden hallinto, kirjanpito ja tilinpäätös.

Tilintarkastajan on tarkastettava:

1) onko kuntayhtymän hallintoa hoidettu lain ja valtuuston päätösten mukaisesti;

2) antavatko kuntayhtymän tilinpäätös ja siihen kuuluva konsernitilinpäätös tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten ja määräysten mukaisesti oikeat ja riittävät tiedot kuntayhtymän tuloksesta, taloudellisesta asemasta, rahoituksesta ja toiminnasta;

3) ovatko valtionosuuksien perusteista annetut tiedot oikeita;

4) onko kuntayhtymän sisäinen valvonta ja riskienhallinta sekä konsernivalvonta järjestetty asianmukaisesti.

Kuntalain 125 §:n mukaan tilintarkastajan on annettava valtuustolle kultakin tilikaudelta kertomus, jossa esitetään tarkastuksen tulokset. Kertomuksessa on myös esitettävä, onko tilinpäätös hyväksyttävä ja voidaanko toimielimen jäsenelle ja asianomaisen toimielimen tehtäväalueen johtavalle viranhaltijalle (tilivelvollinen) myöntää vastuuvapaus.

Jos tilintarkastaja havaitsee, että kunnan hallintoa ja taloutta on hoidettu vastoin lakia tai valtuuston päätöksiä eikä virhe tai aiheutunut vahinko ole vähäinen, tilintarkastuskertomuksessa on tehtävä asiasta tilivelvolliseen kohdistuva muistutus.

Muistutusta ei voida kohdistaa valtuustoon.

Tarkastuslautakunnan on hankittava tilintarkastuskertomuksessa tehdystä muistutuksesta asianomaisen selitys sekä hallituksen lausunto. Valtuusto päättää toimenpiteistä, joihin tarkastuslautakunnan valmistelu, tilintarkastuskertomus ja siinä tehty muistutus antavat aihetta. Hyväksyessään tilinpäätöksen valtuusto päättää vastuuvapaudesta tilivelvollisille.

Tilintarkastuskertomus esitetään kokouksessa.

Päätösehdotus

Esittelijä

Jarmo Paananen, tarkastusjohtaja, Jarmo.Paananen@pshp.fi

Tarkastuslautakunta päättää

 • esittää valtuustolle, että valtuusto päättää käsitellä vuoden 2020 tilintarkastuskertomuksen,
   
 • esittää valtuustolle, että valtuusto päättää hyväksyä vuoden 2020 tilinpäätöksen,
   
 • esittää valtuustolle, että valtuusto päättää myöntää kuntayhtymän hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja johtaville viranhaltijoille vastuuvapauden tilikaudelta 1.1. – 31.12.2020.

Päätös

Hyväksyttiin.

Valmistelija

 • Jarmo Paananen, tarkastusjohtaja, Jarmo.Paananen@pshp.fi

Perustelut

Tarkastuslautakunta on hyväksynyt 28.4.2021 § 44 tilintarkastuskertomuksen vuodelta 2020.

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Tarmo Martikainen, sairaanhoitopiirin johtaja, Tarmo.Martikainen@pshp.fi

Hallitus päättää

 • merkitä tiedoksi tilintarkastuskertomuksen vuodelta 2020.

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §).