Hallitus, kokous 03.05.2021 10.10 Sähköinen kokous

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 46 Taysin rakenneuudistus ja hallintosäännön muuttaminen

2530/2021

Valmistelija

 • Vuokko Ylinen, hallintojohtaja, Vuokko.Ylinen@pshp.fi
 • Suvi Liimatainen, Asiantuntijaylilääkäri, Suvi.Liimatainen@pshp.fi

Perustelut

Tampereen yliopistollisen sairaalan rakenneuudistusta on valmisteltu sairaanhoitopiirin johtajan toimeksiannosta vuodenvaihteesta 2019-2020  lähtien. Rakenneuudistuksen tavoitteet nousevat erikoissairaanhoidon päivitetystä strategiasta, jonka valtuusto hyväksyi joulukuussa 2020. Asiakaslähtöisyyden ja kustannusvaikuttavuuden kehittäminen ja ympäristön muutokset edellyttävät uudenlaista tapaa johtaa yliopistosairaalan toimintaa.  

Valmistelutyössä on ollut mukana työryhmä, johon ovat kuuluneet projektipäällikkö, ylilääkäri Suvi Liimatainen, Toimialuejohtaja Mikael Leppilahti, dosentti Samuli Saarni Public Value Oy:stä, apulaisprofessori Paulus Torkki Helsingin yliopistosta ja  HR-päällikkö Teija Liimatainen. Esivalmistelussa arvioitiin toimi- ja vastuualuerakennetta,  pää- ja ydinfunktioiden ohjausta, toimialueiden sisäisiä prosesseja, henkilöstöjohtamisen kehittämistä ja sote -yhteensopivuutta. 

Esivalmistelun johtopäätöksinä todettiin, että potilashoidollinen osaamiskeskuksiin tukeutuva toimialuerakenne on toimiva ja muita yo-sairaaloita vastaava, poliittinen päätöksenteko ja konsernin johtaminen ovat selkeitä, toimialueiden johtamisresurssi on vähäinen, valta ja vastuu ovat liian korkealla ja esimiessuhteissa on epäselvyyksiä.  

Esiselvityksen tuloksia esiteltiin hallitukselle syysseminaarissa 15.10.2020 ja valtuustolle seminaarissa 30.11.2020. Hallituksen syysseminaarissa esitellyt diat ovat liitteenä. 

Sairaalan prosessien uudistamista on valmisteltu rakenteiden ja johtamisjärjestelmän valmistelun rinnalla.   

Rakenneuudistuksen valmistelutyö jatkui vuoden 2021 puolella ja sen tuloksia esiteltiin hallitukselle iltakouluissa 15.2., 25.3. ja 15.4.2021. Päätöksentekoon etenevä rakenneuudistus- kokonaisuus  esiteltiin valtuustolle seminaarissa 26.4.2021. Seminaarin esittelymateriaali on liitteenä. 

Rakenneuudistuksen valmistelussa on ollut mukana toimialue- ja vastuualuejohtajia. Henkilöstön kanssa rakenneuudistuksesta on keskusteltu info-tilaisuuksissa 27.1. ja 29.3.2021 ja asiaa on käsitelty yhteistyötoimikunnassa syys, loka ja joulukuussa 2020 sekä 11.2. ja 12.3.2021.

Rakenneuudistus ja johtamisjärjestelmään esitettävät muutokset edellyttävät muutoksia hallintosääntöön. Hallintosäännön kannalta olennaisia muutoksia ovat  toimialueen ja palvelukeskuksen johtajan tehtävän muuttaminen organisaation sisäisestä johtamistehtävästä itsenäiseksi ja ulkoiseen hakuun laitettavaksi virkatehtäväksi, toimialueiden, palvelukeskuksen ja vastuualueiden johdon tehtävien ja vastuiden tarkentaminen sekä laaja-alaisen henkilöstöhallinnollisen päätöksenteon ja ratkaisutoiminnan siirtäminen tarkoituksenmukaisella tavalla lähelle toimintaa. 

Rakenneuudistuksen kustannusvaikutukset käsitellään osana vuoden 2022 talousarviovalmistelua. Näihin sisältyvät toimialueiden johtamista vahvistavat asiantuntija -resurssit, joita olisivat henkilöstöpäällikkö, talouspäällikkö ja kehittämispäällikkö - tehtävät. Nämä resurssit voisivat olla myös toimialueiden yhteisiä tarpeen mukaan. 

Yhtymähallinnon sairaanhoitopiiri -tasoisia prosesseja ja niihin liittyviä johtavien viranhaltijoiden tehtäviä on tarkistettu vastaamaan uutta strategiaa. Nämä tarkistukset ovat mukana hallintosäännön muutoskohdissa. Teknisinä hallintosäännön  muutoksina esitetään toimivallan siirtämiseen liittyvän kohdan (25 §) ja asiakirjojen allekirjoituskohdan (108§) muuttamista.  Hallintosäännön muutokset on esitetty liitteessä. Muutokset, jotka liittyvät toimialueiden johtamiseen, tulisivat voimaan 1.1.2022. Yhtymähallinnon prosessinjohtajien prosessien ja tehtävien muutokset ja tekniset muutokset tulisivat voimaan 1.9.2021. 

Yhtymähallinnon prosessien tarkastelussa on noussut esille kahden tehtävänimikkeen muutostarve. Hallintoylihoitaja -tehtävän nimike esitetään muutettavaksi hoitotyön johtajaksi. Hoitotyön johtajan prosesiin kuuluu hoitotyön johtaminen osana palvelutuotannon johtamista sekä hoitotieteellisen tutkimuksen johtaminen. Tämä nimikemuutos kuuluu valtuuston päätösvaltaan. Toinen nimikemuutos on toiminnan uudistamisen prosessin johtajan nimikkeen muuttaminen kehittämisjohtajaksi. Tämä muutos voidaan tehdä viranhaltijapäätöksellä. 

Yliopistollisessa sairaalassa on hallituksen määräämät toimialueet sekä palvelukeskus, jotka muodostuvat vastuualueista ja vastuuyksiköistä. Toimialueiden ja palvelukeskuksen tehtävistä määrää hallitus. (Hallintosääntö 11 §).

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Tarmo Martikainen, sairaanhoitopiirin johtaja, Tarmo.Martikainen@pshp.fi

Hallitus päättää

 • hyväksyä Taysin rakennemuutoksen toimeenpanon liitteessä "PSHP organisaatiouudistus johtamisjärjestelmään tehtävät muutokset" esitetyllä tavalla,
   
 • esittää valtuustolle, että se muuttaa hallintoylihoitaja -nimikkeen hoitotyön johtajaksi,
   
 • esittää valtuustolle, että se merkitsee Taysin rakennemuutoksen tiedoksi,
   
 • esittää valtuustolle että valtuusto hyväksyy hallintosäännön muutokset ja muutosten voimaantulon liitteen mukaisesti.

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kuntayhtymän jäsenkunta ja sen jäsen.

Oikaisuvaatimus tehdään Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hallitukselle.

Postiosoite: PL 2000, 33521 Tampere
Käyntiosoite: Biokatu 12  3.krs, Kirjaamo


Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.


Oikaisuvaatimusaika    

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Kuntayhtymän jäsenkunnan ja sen jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.  Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, kolmen päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Tiedoksiantopäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jona virastot ovat suljettuna, valitusasiakirjat saa toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.