Hallitus, kokous 04.10.2021 10.15 Iso kokoushuone (Finn-Medi 5, 1.krs)

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 101 Hallintosäännön mukaiset toimintatavat

5569/2021

Valmistelija

 • Vuokko Ylinen, hallintojohtaja, Vuokko.Ylinen@pshp.fi

Perustelut

Sairaanhoitopiirin hallintosäännön perusteella hallitus antaa tällä päätöksellä tarkemmat määräykset hallinnollisista toimintatavoista seuraavissa alla mainituissa asioissa.

Sähköinen kokous ja sähköinen päätöksentekomenettely

Hallintosäännön 81 §:n mukaan toimielin voi pitää kokouksen sähköisesti. Suljettuun sähköiseen kokoukseen voi osallistua vain sellaisessa paikassa, jossa salassa pidettävät tiedot ja kokouksessa käytävät keskustelut eivät ole ulkopuolisen kuultavissa tai nähtävissä.

Hallintosäännön 82 §:n mukaan toimielin voi päättää asioita sähköisessä päätöksentekomenettelyssä kuntalain 100 §:n mukaisesti. Päätöksentekomenettelyä voidaan käyttää kaikkiin toimielimen päätösvaltaan kuuluviin asioihin.

Kokouskutsun lähettäminen

Hallintosäännön 84 §:n 4 momentin mukaan kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus, toimielimen päättämällä tavalla.

Läsnäolo hallituksen kokouksissa

Hallintosäännön 89 §:n mukaan hallituksen kokouksissa on jäsenten lisäksi läsnäolo- ja puheoikeus valtuuston puheenjohtajalla ja varapuheenjohtajilla sekä johtajaylilääkärillä ja hoitotyön johtajalla. Hallitus voi päättää lisäksi, että läsnäolo- ja puheoikeus hallituksen kokouksissa on myös muillakin kuin edellä mainituilla henkilöillä.

Hallituksella on suunnittelukokous. Suunnittelukokous ohjaa Tampereen yliopistollisen sairaalan uudistamisohjelmaa ja sairaanhoitopiirin muuta rakentamista ja tarvittaessa päättää niistä. Hallituksen suunnittelukokouksen kokoonpano on sama kuin hallituksen.                               

Pöytäkirjan tarkastaminen

Hallintosäännön 104 §:ssä määrätään mm. toimielimen pöytäkirjan tarkastamisesta. Pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla.

Päätösten tiedoksianto kuntayhtymän jäsenille

Hallintosäännön 105 §:ssä määrätään mm. päätösten tiedoksiannosta kuntayhtymän jäsenille. Pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä kuntayhtymän verkkosivulla siten kuin kuntalain 140 §:ssä tarkemmin säädetään.

Kuntayhtymän sopimusten ja sitoumusten sekä asiakirjaotteiden allekirjoitus

Hallintosäännön 108 §:n 3 momentin mukaan sairaanhoitopiirin puolesta tehtävät sopimukset, sitoumukset ja sen kirjelmät allekirjoittaa sairaanhoitopiirin johtaja tai hänen valtuuttamansa henkilö.                                       

Hallintosäännön 108 §:n 6 momentissa määrätään, että toimielimen pöytäkirjanotteen allekirjoittaa pöytäkirjanpitäjä tai muu toimielimen määräämä henkilö.

Hallintosäännön 108 §:n 7 momentissa määrätään, että toimielimen asiakirjoista annettavat otteet ja jäljennökset todistaa oikeaksi pöytäkirjanpitäjä tai muu toimielimen määräämä henkilö

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Tarmo Martikainen, sairaanhoitopiirin johtaja, Tarmo.Martikainen@pshp.fi

Hallitus päättää

 • että kutsu hallituksen kokoukseen lähetetään sähköpostitse jäsenille sekä muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus hallituksen kokouksessa viisi (5) päivää ennen kokousta ja, ja että hallituksen varajäsenille ilmoitetaan sähköpostitse viisi (5) päivää ennen kokousta, että esityslista on julkaistu sairaanhoitopiirin internet-sivuilla,
   
 • että edellä mainitusta määräyksestä voidaan poiketa, jos asian kiireellisyys sitä vaatii,   
   
 • että hallituksen kouksessa on läsnäolo- ja puheoikeus talousjohtajalla,           
   
 • että hallituksen suunnittelukokouksessa on läsnäolo- ja puheoikeus talousjohtajalla, kiinteistöjohtajalla, etupihahankkeen projektinjohtajalla ja kehittämisjohtajalla,
   
 • että hallituksen pöytäkirjan tarkastaa kullakin kerralla kaksi sitä varten valittua jäsentä, jollei hallitus jonkin asian kohdalla ole päättänyt, että pöytäkirja tarkastetaan muulla tavalla,
   
 • että hallituksen pöytäkirja lähetetään mahdollisimman pian kokouksen jälkeen sähköpostitse tarkastettavaksi puheenjohtajalle ja pöytäkirjantarkastajille,
   
 • että sähköisesti tarkastettu pöytäkirja allekirjoitetaan erikseen myöhemmin,
   
 • että hallituksen tarkastettu pöytäkirja asetetaan yleisesti nähtäville kokousta seuraavan viikon tiistaina sairaanhoitopiirin verkkosivuilla 
   
 • valtuuttaa hallintojohtajan lisäksi hallintoassistentin allekirjoittamaan hallituksen pöytäkirjanotteen,
   
 • valtuuttaa hallintojohtajan lisäksi hallintoassistentin todistamaan oikeaksi hallituksen asiakirjoista annettavat otteet ja jäljennökset.

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kuntayhtymän jäsenkunta ja sen jäsen.

Oikaisuvaatimus tehdään Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hallitukselle.

Postiosoite: PL 2000, 33521 Tampere
Käyntiosoite: Biokatu 12  3.krs, Kirjaamo


Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.


Oikaisuvaatimusaika    

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Kuntayhtymän jäsenkunnan ja sen jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.  Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, kolmen päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Tiedoksiantopäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jona virastot ovat suljettuna, valitusasiakirjat saa toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.