Hallitus, kokous 04.10.2021 10.15 Iso kokoushuone (Finn-Medi 5, 1.krs)

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 113 Hallituksen ja valtuuston työsuunnitelma kevätkausi 2022

5614/2021

Valmistelija

  • Vuokko Ylinen, hallintojohtaja, Vuokko.Ylinen@pshp.fi

Perustelut

Sairaanhoitopiirin hallitus pitää kokouksensa yleensä kerran kuukaudessa. Kokouspäivä on tavanomaisesti kunkin kuukauden kolmas tai neljäs maanantai. Kokouksen yhteydessä on info- ja keskustelutilaisuus ajankohtaisista aiheista. Kokoukset pidetään pääsääntöisesti etäkokouksina, mutta myös osallistuminen lähikokoukseen on mahdollista (ns. hybridi -kokous).

Hallituksella on  lisäksi keskimäärin joka toinen kuukausi suunnittelukokous. Suunnittelukokouksissa valmistellaan sairaanhoitopiirin uudistamisohjelmaan ja rakentamiseen liittyviä asioita. Suunnittelukokoukset pidetään pääsääntöisesti etäkokouksina, mutta myös osallistuminen lähikokoukseen on mahdollista (ns. hybridi -kokouksina). Hallitus työskentelee lisäksi iltakouluissa ja seminaareissa ja nämä tilaisuudet pyritään pitämään lähikokouksina. 

Valtuuston kokous pidetään  vuosittain säännönmukaisesti kaksi kertaa. Tarvittaessa pidetään ylimääräisiä kokouksia kevättalvella ja syksyllä. Valtuston kokoukset pidetään pääsääntöisesti hybridi -kokouksina. Valtuusto työskentelee tarvittaessa myös seminaareissa, jotka pidetään etäkokouksina.

Ehdotus hallituksen ja valtuuston työsuunnitelmaksi  tammi-elokuulle 2022 on liitteenä. Ajakohdat ovat alustavia. Kokousaikojen mahdolliset muutokset ilmoitetaan kokouskutsussa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Tarmo Martikainen, sairaanhoitopiirin johtaja, Tarmo.Martikainen@pshp.fi

Hallitus päättää

  • hyväksyä liitteenä olevan hallituksen ja valtuuston työsuunnitelmaksi tammi-elokuulle 2022.

Päätös

Hallitus päätti

  • hyväksyä liitteenä olevan hallituksen ja valtuuston työsuunnitelman tammi-elokuulle 2022 seuraavasti:
     
    • että hallituksen iltakoulu 14.4.2022 siirretään pidettäväksi 13.4.2022
    • että muilta osin työsuunnitelma hyväksyttin liitteen mukaisesti.

Kokouskäsittely

Anneli Taina esitti, että työsuunnitelmaa muutetaan siten, että halllituksen iltakoulu 14.4.2022 muutetaan pidettäväksi 13.4.2022. Puheenjohtaja tiedusteli hallitukselta Tainan muutosehdotuksen kannatusta ja totesi, että se on tullut hyväksytyksi yksimielisesti.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kuntayhtymän jäsenkunta ja sen jäsen.

Oikaisuvaatimus tehdään Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hallitukselle.

Postiosoite: PL 2000, 33521 Tampere
Käyntiosoite: Biokatu 12  3.krs, Kirjaamo


Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.


Oikaisuvaatimusaika    

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Kuntayhtymän jäsenkunnan ja sen jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.  Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, kolmen päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Tiedoksiantopäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jona virastot ovat suljettuna, valitusasiakirjat saa toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.