Hallitus, kokous 04.10.2021 10.15 Iso kokoushuone (Finn-Medi 5, 1.krs)

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 107 Terveyden edistämisen neuvottelukunnan nimeäminen 2021-2022

5577/2021

Valmistelija

 • Maarit Varjonen-Toivonen, Maarit.Varjonen-Toivonen@pshp.fi

Perustelut

Kesäkuussa 2021 hyväksytyn sosiaali- ja terveydenhuollonjärjestämistä koskevan lain (612/2021) tarkoituksena on edistää ja ylläpitää väestön hyvinvointia ja terveyttä sekä varmistaa yhdenvertaiset, yhteentoimivat ja kustannusvaikuttavat sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut. Laissa säädetään muun ohella väestön hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä sekä kunnan eri toimialojen tehtävänä että hyvinvointialueen tehtävänä. Molempien on toimittava yhteistyössä ja tuettava toisiaan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä.

Terveydenhuoltolaissa (1326/2010) sairaanhoitopiirin tehtäväksi on määritelty osaltaan edistää terveyttä, toimintakykyä ja sosiaalista turvallisuutta alueella sekä osana kaikkia erikoissairaanhoidon hoitoprosesseja että tarjoamalla asiantuntemusta ja tukea alueen kunnille alueellisessa suunnittelussa, järjestämällä koulutusta, kokoamalla hyvinvointi- ja terveysseurantatietoja sekä levittämällä sairauksien ja ongelmien ehkäisyn näyttöön perustuvia toimintamalleja ja hyviä käytäntöjä.

Pirkanmaan sairaanhoitopiirissä hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen (HYTE) on määritelty laaja-alaisesti kunnan kaikilla toimialoilla tapahtuvaksi hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi. Määrittelyn taustana on Maailman terveysjärjestön (WHO) Ottawan julkilausumassa (Ottawa Charter 1986) esitetty terveyden edistämisen toimintalinjojen luokittelu. Alueellisen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen koordinaation tavoitteena on horisontaalisen ja poikkihallinnollisen väestötason hyvinvointi- ja terveyseroja kaventavan alueellisen strategian ja kokonaisuuden rakentaminen sekä niihin liittyvien painopiste-alueiden määrittely ja toimeenpanon tuki. Tavoitteena on myös tukea ja vahvistaa Pirkanmaan kuntien HYTE-rakenteiden luomista ja vahvistamista, HYTE-osaamisen johtamista kunnissa, HYTE-toimijoiden verkostoitumista sekä levittää hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen hyviä käytäntöjä.

Yhteisen alueellisen pohjan rakentamiseksi sairaanhoitopiiriin on perustettu vuonna 2009 Terveyden edistämisen (TED-) neuvottelukunta. Neuvottelukuntaan on kutsuttu edustajat yhteiskunnan niiltä aloilta, joilla on merkitystä hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi. Neuvottelukunta tekee toimenpide-ehdotuksia niistä asioista, joihin on tarpeen keskittyä ja tekee myös tunnetuksi hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työtä. Vuonna 2019 Terveyden edistämisen neuvottelukunta sisällytti alueelliseen HYTE-koordinaatioon alueellisen ehkäisevän päihdetyön (EPT-) koordinaation. Sillä on samat tavoitteet kuin alueellisella HYTE-koordinaatiolla. Terveyden edistämisen neuvottelukunnan nimeää sairaanhoitopiirin hallitus toimikaudekseen.

Neuvottelukunnan kokoonpanoa on valmistellut ylilääkäri Maarit Varjonen-Toivonen. Neuvottelukuntaan esitetyt jäsenet ovat antaneet suostumuksensa tehtävään.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Tarmo Martikainen, sairaanhoitopiirin johtaja, Tarmo.Martikainen@pshp.fi

Hallitus päättää

 • nimetä Terveyden edistämisen (TED) neuvottelukuntaan jäsenet suostumuksensa mukaan toimikaudekseen 2021-2022 seuraavasti: 
  • Kunnallisneuvos Antero Saksala, Pirkkala
  • Toiminnanjohtaja Ulla Harala, Hämeenmaan Sydänpiiri
  • Hallintoylihoitaja Elina Mattila, Pirkanmaan sairaanhoitopiiri
  • Sivistysjohtaja Nina Lehtinen, Lempäälä
  • Yliopiston lehtori Pirjo Lindfors, Tampereen yliopisto
  • Suunnittelupäällikkö Marko Mäkinen, Pirkanmaan liitto
  • Johtaja Tommi Vasankari, UKKInstituutti
  • Suunnittelupäällikkö Mika Vuori, Tampere
  • Kaupunginjohtaja Eero Väätäinen, Nokia
  • Toimistosihteeri Teija KvistSulin, Pirkanmaan sairaanhoitopiiri /Perusterveydenhuollon yksikkö
  • Ylilääkäri Maarit Varjonen-Toivonen, Pirkanmaan sairaanhoitopiiri/ Perusterveydenhuollon yksikkö
    
 • nimetä neuvottelukunnan puheenjohtajaksi kunnallisneuvos Antero Saksalan
   
 • nimetä edustajansa neuvottelukuntaan
   
 • että neuvottelukunta nimeää itse varapuheenjohtajan
   
 • nimetä neuvottelukunnan esittelijäksi ylilääkäri Maarit VarjonenToivosen ja sihteeriksi toimistosihteeri Teija Kvist-Sulinin
   
 • että neuvottelukunnan jäsenyydestä johtuvat korvaukset maksetaan sairaanhoitopiirin palkkiosäännön mukaisesti.

Päätös

Hallitus päätti

 • jättää asian pöydälle.

Kokouskäsittely

Puheenjohtaja Leena Kostiainen esitti, että asia jätetään pöydälle. Puheenjohtajan ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.