Hallitus, kokous 04.05.2020 10.05 Sähköinen kokous

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 67 Sairaanhoitopiirin vuoden 2019 tilintarkastuskertomus

1555/2020

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Mikko Hannola, Laskentapäällikkö, Mikko.Hannola@pshp.fi
Pasi Virtanen, talousjohtaja, Pasi.Virtanen@pshp.fi

Perustelut

Kuntalain 113 §:n mukaan kuntayhtymän tilikausi on kalenterivuosi. Hallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä ja annettava se tilintarkastajien tarkastettavaksi sekä tilintarkastuksen jälkeen saatettava se valtuuston käsiteltäväksi kesäkuun loppuun mennessä.

Tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja niiden liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus.

Tilinpäätöksen tulee antaa oikeat ja riittävät tiedot kuntayhtymän tuloksesta, taloudellisesta asemasta, rahoituksesta sekä toiminnasta. Tätä varten tarpeelliset lisätiedot on ilmoitettava liitetiedoissa.

Kuntalain 114§:n mukaan kuntayhtymän, joka tytäryhteisöineen muodostaa kuntayhtymäkonsernin, tulee laatia ja sisällyttää tilinpäätökseensä konsernitilinpäätös. Konsernitilinpäätös tulee laatia samalta päivältä kuin kuntayhtymän tilinpäätös. Konsernitilinpäätös laaditaan konserniyhteisöjen taseiden ja tuloslaskelmien sekä niiden liitetietojen yhdistelmänä. Konsernitilinpäätökseen sisällytetään lisäksi konsernin rahoituslaskelma, jossa annetaan selvitys konsernin varojen hankinnasta ja niiden käytöstä tilikauden aikana.

Kuntalain 115 §:n mukaan toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys valtuus­ton asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta kuntayhtymässä ja konsernissa. Toimintakertomuksessa on myös annettava tietoja sellaisista kunnan ja kuntakonsernin talouteen liittyvistä olennaisista asioista, jotka eivät käy ilmi kunnan tai kuntakonsernin taseesta, tuloslaskelmasta tai rahoituslaskelmasta.

Sairaanhoitopiirin perussopimuksen 23 §:n mukaan tilinpäätös ja toimintakertomus on saatettava valtuuston käsiteltäväksi tilikautta seuraavan kesäkuun 15. päivään mennessä.

Perussopimuksen 25 §:n mukaan tilinpäätöksen allekirjoittavat hallituksen jäsenet ja esittelijä. Hyväksyessään tilinpäätöksen valtuusto päättää samalla tilikauden tuloksen käsittelystä ja tarvittavista talouden tasapainottamista koskevista toimenpiteistä. Valtuusto voi päättää, että tilikauden ylijäämä palautetaan jäsenkunnille tilikauden palveluostojen euromäärien mukaisessa suhteessa ja vastaavasti tilikauden alijäämä rahoitetaan jäsenkunnilta tilikauden palveluostojen euromäärien mukaisessa suhteessa. Valtuusto voi myös päättää palauttaa jäsenkunnilleen taseeseen kertynyttä edellisten vuosien ylijäämää peruspääomien mukaisessa suhteessa.

Perussopimuksen 27 §:n mukaan tilinpäätös on annettava tilintarkastajien tarkastettavaksi viimeistään tilikautta seuraavan maaliskuun loppuun mennessä. Tilintarkastajien on annettava kultakin tilikaudelta tilintarkastuskertomus huhtikuun loppuun mennessä. Tarkastuslautakunnan on hankittava tilintarkastuskertomuksessa tehdyistä muistutuksista selvitykset sekä hallituksen lausunto toukokuun loppuun mennessä.

Tilinpäätöstä laadittaessa on noudatettava seuraavia yleisiä kirjanpidon periaatteita:

 • oletus kirjanpitovelvollisen toiminnan jatkuvuudesta

 • johdonmukaisuus laatimisperiaatteiden ja -menetelmien soveltamisessa tilikaudesta toiseen

 • huomion kiinnittäminen liiketapahtumien tosiasialliseen sisältöön eikä yksinomaan niiden oikeudelliseen muotoon

 • tilikauden tuloksesta riippumaton varovaisuus

 • tilinavauksen perustuminen edelliseen tilikauden päättäneeseen taseeseen

 • tilikaudelle kuuluvien tuottojen ja kulujen huomioon ottaminen riippumatta niihin perustuvien maksujen suorituspäivästä sekä kunkin hyödykkeen ja muun tase-eriin merkittävän erän erillisarvostus

 • maksuperusteiset kirjaukset, vähäisiä liiketapahtumia koskevia kirjauksia lukuun ottamatta, on oikaistava ja täydennettävä suoriteperusteen mukaisiksi ennen tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimista.

Kirjanpitolain mukaan toimintakertomuksessa on annettava tiedot toiminnan kehittymistä ja tuloksellisuutta, taloudellista tilannetta sekä merkittävimpiä riskejä koskevista tekijöistä. Silloin, kun se on tarpeen edellä tarkoitetun kuvauksen ymmärtämiseksi, toimintakertomukseen on sisällytettävä taloudelliset tunnusluvut ja myös muut kuin taloudelliset tunnusluvut henkilöstöstä ja ympäristövaikutuksista.

Lisäksi toimintakertomuksessa on esitettävä tiedot olennaisista tapahtumista tilikauden päättymisen jälkeen, arvio kirjanpitovelvollisen todennäköisestä tulevasta kehityksestä, selvitys tutkimus- ja kehitystoiminnan laajuudesta, tiedot sivuliikkeistä sekä tiedot käypään arvoon merkityistä rahoitusvälineistä.

Pirkanmaan sairaanhoitopiirin tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2019 on liitteenä

Valtuuston asettamista sitovista tavoitteista sairaanhoitopiiri (ilman liikelaitosta) saavutti vuonna 2019 palvelukokemusmittariin, tilikauden tulokseen ja investointeihin liittyvät tavoitteet. Tilikauden tulos ilman liikelaitosta oli 2,5 milj. euroa. Palkkamenot ilman erillisrahoitteista toimintaa ylittyivät 3,1 %. Hoitoon pääsyy kiireettömässä hoidossa jäi tavoitteesta erityisesti hoidon tarpeen arvioinnin toteuttamisessa, joka toteutui 92 %:sti. Hoitotakuun toteutuminen 180 vrk:n hoitotakuurajoissa toteutui 99 %:sti ja kiireettömien lähetteiden arviointi toteutui 100 %:sti. Kiireellisessä hoidossa molemmat osatavoitteet jäivät saavuttamatta hoidon tarpeen arvioinnin toteutumisen kolmessa vuorokaudessa ollessa 88 % ja hoidon toteutuminen 30 vrk:ssa 94 %. Toimintamenot ylittyivät 2,2 %. Henkilöstön tyytyväisyyttä mittaava mainemittari toteutui 75 %:sti (tavoite 80 %) ja myös kehityskeskustelujen toteuma alitti asetetun tavoitteen ollen 76 % (tavoite 90 %).

Tilikauden tuloksella tarkoitetaan tuloslaskelman mukaista "Tilikauden tulosta" ennen varausten ja rahastojen muutoksia. Sairaanhoitopiirin tilikauden tulos vuodelta 2019 oli  2 467 477,24 euroa.

Tilinpäätöskirjausten jälkeen sairaanhoitopiirin tilikauden ylijäämä vuodelta 2019 on 2 670 401,73 euroa

Vuoden 2019 ylijäämän jälkeen taseen kertynyt ali-/ylijäämätilanne (edellisten tilikausien alijäämä + tilikauden ylijäämä) on yhteensä 329 542,96 euroa ylijäämäinen.

Tilinpäätökseen sisältyy sairaanhoitopiirin liikelaitoksen erillistilinpäätös. Kuntalain 120 §:n mukaan liikelaitoksen tilinpäätöksen allekirjoittavat johtokunnan jäsenet ja liikelaitoksen johtaja.

Tilinpäätökseen kuuluvan konsernitilinpäätöksen mukaan konsernin tulos vuodelta 2019 oli 14 119 357,34 euroa. Tilinpäätössiirtojen jälkeen lopulliseksi tilikauden ylijäämäksi muodostui 9 376 985,59 euroa.

Päätösehdotus

Esittelijä

Tarmo Martikainen, sairaanhoitopiirin johtaja, Tarmo.Martikainen@pshp.fi

Hallitus päättää

 • allekirjoittaa vuoden 2019 tilinpäätöksen ja antaa sen tilintarkastajan tarkastettavaksi,
   
 • saattaa tilinpäätöksen tarkastuslautakunnan valmistelun jälkeen valtuuston käsiteltäväksi, ja esittää edelleen valtuustolle seuraavaa:
   
  Hallitus esittää valtuustolle, että tilikauden tuloksesta 2 467 477,24 euroa kirjataan seuraavat poistoeron, varausten ja rahastojen muutokset:
 • puretaan R-rakennuksen rakentamista ja varustamisen osalta poistoeroa kokonaishankinnan poistojen mukaisessa aikataulussa vuonna 2019 yhteensä 95 449,53 euroa
 • puretaan poistoeroa kehitysvammahuollon toimintavarustuksen osalta 103 742,10 euroa
 • kirjataan poistoeroa Hatanpään sisätautien yksikköön liittyen liiketoimintakauppaan Tays Sydänkeskus Oy:n kanssa 3 732,86 euroa

Tilinpäätöskirjausten jälkeen sairaanhoitopiirin tilikauden ylijäämä vuodelta 2019 on 2 670 401,73 euroa.  Hallitus esittää valtuustolle, että ylijäämä kirjataan tilikauden ylijäämätilille.

 • oikeuttaa sairaanhoitopiirin johtajan tekemään toimintakertomukseen oikaisuluontoisia sekä muita mahdollisia teknisiä korjauksia ennen kuin kertomukset lähetetään tilintarkastajille.

Kokouskäsittely
Seppo Parkkila esitti, että liitteenä olevan toimintakertomuksen sivulle 14 lisätään viimeiseksi lauseeksi seuraavaa: "Lisäksi talousarviossa ei ole varauduttu mahdollisiin palkankorotuksiin vuonna 2020 eikä COVID-19 viruspandemiasta johtuviin lisäkuluihin"

Leena Kostiainen, Leo Lähde, Tuukka Liuha, Sinikka Torkkola ja Esa Mikkola kannattivat Parkkilan muutosesitystä. Puheenjohtaja totesi, että hallitus on yksimielisesti hyväksynyt Parkkilan muutosehdotuksen.

Päätös

Hallitus päätti

 • allekirjoittaa vuoden 2019 tilinpäätöksen kokouksessa tehdyin muutoksin ja antaa sen tilintarkastajan tarkastettavaksi,
   
 • saattaa tilinpäätöksen tarkastuslautakunnan valmistelun jälkeen valtuuston käsiteltäväksi, ja esittää edelleen valtuustolle seuraavaa: 
  • että tilikauden tuloksesta 2 467 477,24 euroa kirjataan seuraavat poistoeron, varausten ja rahastojen muutokset:
  • puretaan R-rakennuksen rakentamista ja varustamisen osalta poistoeroa kokonaishankinnan poistojen mukaisessa aikataulussa vuonna 2019 yhteensä 95 449,53 euroa
  • puretaan poistoeroa kehitysvammahuollon toimintavarustuksen osalta 103 742,10 euroa
  • kirjataan poistoeroa Hatanpään sisätautien yksikköön liittyen liiketoimintakauppaan Tays Sydänkeskus Oy:n kanssa 3 732,86 euroa

Tilinpäätöskirjausten jälkeen sairaanhoitopiirin tilikauden ylijäämä vuodelta 2019 on 2 670 401,73 euroa. 

 • esittää valtuustolle, että ylijäämä kirjataan tilikauden ylijäämätilille,
   
 • oikeuttaa sairaanhoitopiirin johtajan tekemään toimintakertomukseen oikaisuluontoisia sekä muita mahdollisia teknisiä korjauksia ennen kuin kertomukset lähetetään tilintarkastajille.

Merkittiin, että Jari Andersson liittyi kokoukseen asian käsittelyn aikana.

Valmistelija

 • Jarmo Paananen, tarkastusjohtaja, Jarmo.Paananen@pshp.fi

Perustelut

Tarkastuslautakunta 28.4.2020 § 29

Kuntalain 123 §:n mukaan tilintarkastajan on toukokuun loppuun mennessä tarkastettava julkishallinnon hyvän tilintarkastustavan mukaisesti kunkin tilikauden hallinto, kirjanpito ja tilinpäätös.

Tilintarkastajan on tarkastettava:

1) onko kuntayhtymän hallintoa hoidettu lain ja valtuuston päätösten mukaisesti;

2) antavatko kuntayhtymän tilinpäätös ja siihen kuuluva konsernitilinpäätös tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten ja määräysten mukaisesti oikeat ja riittävät tiedot kuntayhtymän tuloksesta, taloudellisesta asemasta, rahoituksesta ja toiminnasta;

3) ovatko valtionosuuksien perusteista annetut tiedot oikeita;

4) onko kuntayhtymän sisäinen valvonta ja riskienhallinta sekä konsernivalvonta järjestetty asianmukaisesti.

Kuntalain 125 §:n mukaan tilintarkastajan on annettava valtuustolle kultakin tilikaudelta kertomus, jossa esitetään tarkastuksen tulokset. Kertomuksessa on myös esitettävä, onko tilinpäätös hyväksyttävä ja voidaanko toimielimen jäsenelle ja asianomaisen toimielimen tehtäväalueen johtavalle viranhaltijalle (tilivelvollinen) myöntää vastuuvapaus.

Jos tilintarkastaja havaitsee, että kunnan hallintoa ja taloutta on hoidettu vastoin lakia tai valtuuston päätöksiä eikä virhe tai aiheutunut vahinko ole vähäinen, tilintarkastuskertomuksessa on tehtävä asiasta tilivelvolliseen kohdistuva muistutus. Muistutusta ei voida kohdistaa valtuustoon.

Tarkastuslautakunnan on hankittava tilintarkastuskertomuksessa tehdystä muistutuksesta asianomaisen selitys sekä hallituksen lausunto. Valtuusto päättää toimenpiteistä, joihin tarkastuslautakunnan valmistelu, tilintarkastuskertomus ja siinä tehty muistutus antavat aihetta. Hyväksyessään tilinpäätöksen valtuusto päättää vastuuvapaudesta tilivelvollisille.

Tarkastuslautakunta päätti

 • esittää valtuustolle, että valtuusto päättää käsitellä vuoden 2019 tilintarkastuskertomuksen,
   
 • esittää valtuustolle, että valtuusto päättää hyväksyä vuoden 2019 tilinpäätöksen,
   
 • esittää valtuustolle, että valtuusto päättää myöntää kuntayhtymän hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja johtaville viranhaltijoille vastuuvapauden tilikaudelta 1.1. – 31.12.2019.

_____________________

Hallitus 4.5.2020

Tarkastuslautakunta on hyväksynyt 28.4.2020 § 29 tilintarkastuskertomuksen vuodelta 2019.

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Tarmo Martikainen, sairaanhoitopiirin johtaja, Tarmo.Martikainen@pshp.fi

Hallitus päättää

 • merkitä tiedoksi tilintarkastuskertomuksen vuodelta 2019.

Kokouskäsittely
Puheenjohtajan ehdotuksesta hallitus päätti yksimielisesti merkitä tiedoksi Yhteistyötoimikunnan henkilöstöedustajien lausunnon tilinpäätöksestä ja henkilöstökertomuksesta 2019, joka oli tallennettu hallituksen Y:verkkolevyasemalle 30.4.2020.

Päätös

Hallitus päätti

 • merkitä tiedoksi tilintarkastuskertomuksen vuodelta 2019,
   
 • merkitä tiedoksi yhteistyötoimikunnan henkilöstöedustajien lausunnon tilinpäätöksestä ja henkilöstökertomuksesta vuodelta 2019