Hallitus, kokous 04.05.2020 10.05 Sähköinen kokous

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 69 Tullinkulman Työterveys Oy:n oman pääoman vahvistaminen

1856/2020

Valmistelija

  • Pasi Virtanen, talousjohtaja, Pasi.Virtanen@pshp.fi

Perustelut

Tullinkulman Työterveys Oy:n (Pirte) hallitus pyytää kirjeessään 20.3.2020 yhtiön omistajia vahvistamaan yrityksen omaa pääomaa.

Tampereen kaupunki omistaa Tullinkulman Työterveys Oy:stä 75,19 prosenttia ja Pirkanmaan sairaanhoitopiiri 24,81 prosenttia. Yhtiö on tehnyt tappiollisen tuloksen kahtena vuonna peräkkäin. Vuoden 2019 tappio oli 405 000 euroa ja vuoden 2018 tappio oli 93 000 euroa.

Tappioiden takia yhtiön oman pääoma on loppumassa. Tilinpäätöshetkellä 2019 yrityksellä oli omaa pääomaa 38 000 euroa. Myös yhtiön alkuvuosi on budjetoitu tappiolliseksi, ja siksi on mahdollista, että yhtiön oma pääoma laskee ainakin väliaikaisesti negatiiviseksi. Osakeyhtiölain (OYL 20:23) mukaan hallituksen velvollisuutena on ilmoittaa oman pääoman menettäminen kaupparekisteriin.

Yhtiön mukaan alijäämän pääasiallinen syy on myyntihintojen staattisuus sidosyksikköaseman (in house) alaisissa toiminnoissa. Yhtiön hallitus on ryhtynyt toimiin kustannuksen karsimiseksi ja aloittanut yt-neuvottelut 9.3.2020. Lisäksi yhtiö on tehostanut mm. vastaanottoaikojen käyttöä ja henkilökuntaa on sijoitettu uusiin tehtäviin paremman laskutusasteen saavuttamiseksi. Myös keskustelut hintojen nostamisesta on aloitettu.

Oman pääoman vahvistamiseksi yhtiö ehdottaa omistajien antamien lainojen osittaista muuttamista sijoituksiksi sijoitetun vapaan pääoman rahastoon (SVOP). Tilinpäätöksen mukaan yhtiöllä oli 31.12.2019 yhteensä 966.666,67 euroa omistajien myöntämää lainaa. Siitä Pirkanmaan sairaanhoitopiirin osuus oli 299.999,99 euroa.

Yhtiö pyytää yhteensä 500 000 euron vahvistusta omaa pääomaan. Siitä sairaanhoitopiirin osuus olisi 124.060,15 euroa. Lainan konvertointi SVOP-sijoitukseksi olisi tarkoituksenmukaisinta yhtiön toiminnan turvaamiseksi. Yhtiöllä ei ole kassakriisiä, vaan sen oma pääoma on vähissä. Omistajilta ratkaisu ei edellytä lisärahan käyttöä, vaan aiemmin annettu laina muutetaan sijoitukseksi. Pirkanmaan sairaanhoitopiiri edellyttää, että yhtiö maksaa SVOP-sijoituksen takaisin yhtiön tilanteen sen salliessa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Tarmo Martikainen, sairaanhoitopiirin johtaja, Tarmo.Martikainen@pshp.fi

Hallitus päättää esittää valtuustolle

  • että Pirkanmaan sairaanhoitopiiri osallistuu Tullinkulman Työterveys Oy:n oman pääoman vahvistamiseen muuttamalla yhtiölle myöntämäänsä lainaa SVOP-sijoitukseksi 124.060,15 eurolla,
     
  • että Pirkanmaan sairaanhoitopiiri edellyttää, että Tullinkulman Työterveys Oy maksaa tehtävän sijoituksen takaisin yhtiön maksukyvyn ja oman pääoman määrän sen mahdollistaessa.

 

Päätös

Hyväksyttiin.

 

Esteellisyys
Tiina Surakka ilmoitti olevansa esteellinen asiassa (HL 28 § 1 mom 5 kohta) ja poistui kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Esteellisyys todettiin.