Hallitus, kokous 06.05.2019 10.25 Tammerkoski

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 70 Hatanpään kardiologisen osastotoiminnan yhdistyminen liikkeenluovutuksellaTAYS Sydänkeskus Oy:lle / liiketoiminnan kauppa

1600/2019

Valmistelija

  • Pasi Virtanen, talousjohtaja, Pasi.Virtanen@pshp.fi
  • Arto Ranta, Ylilääkäri, Arto.Ranta@pshp.fi

Perustelut

Pirkanmaan sairaanhoitopiiri ja Sydänsairaala Oy ovat neuvotelleet vuoden 2019 alkupuolella Tays Hatanpään kardiologisen vuodeosastotoiminnan yhdistymisestä Tays Sydänsairaalaan. Muutoksen valmistelu on käynnistynyt alustavasti jo Hatanpään sairaalan yhdistyessä vuoden 2018 alusta Pirkanmaan sairaanhoitopiiriin, jolloin polikliininen kardiologia siirtyi Sydänsairaalan toiminnaksi. Nyt neuvotellun yhdistymisen jälkeen Sydänsairaalan toimintakokonaisuus Hatanpäällä kattaisi sydänpotilaiden poliklinikka- ja vuodeosastotoiminnan.

Kardiologisen osastotoiminnan siirrolla  tavoitellaan kardiologisen potilaan hoitopolun yhdenmukaistamista Pirkanmaalla sekä kardiologisten palveluiden säilymistä ja vahvistamista Tays Hatanpäällä. Sydänsairaala vastaa jo nyt muilta osin Pirkanmaan kardiologisesta toiminnasta. Yhdistyminen parantaisi kardiologien rekrytointimahdollisuuksia sekä varmistaisi  toimintaa muun muassa loma-aikoina.

Muutoksen valmistelussa ovat Tays Hatanpään puolelta olleet mukana osastonhoitaja Jukka Lehtola, osastonylilääkäri Heli Kauppila, ylihoitaja Anu Nyman ja vastuualuejohtaja Petri Oivanen. Sydänsairaala Oy:n puolelta valmistelusta ovat vastanneet Vesa Virtanen ja Katja Hautamäki-Lamminen. Toimitusjohtaja Kari Niemelä (Sydänsairaala Oy) ja toimialuejohtaja Arto Ranta (Tays Hatanpää) ovat osallistuneet valmisteluun.

Yhteistoimintamenettelyn mukaiset informaatio- ja keskustelutilaisuudet osasto HB5:n siirtymisestä Sydänsairaala Oy:n toiminnaksi on järjestetty henkilöstölle 4.4. ja 29.4.2019. Tilaisuuksissa on käyty läpi muutoksen perustelut, tavoitteet ja valmistelu. Tilaisuudessa 29.4.on käyty läpi liikkeenluovutuksen vaikutukset henkilöstön asemaan muun muassa  virkasiirtosopimus ja työsuhdeasiat. Liikkeenluovutuksen ajankohdaksi on yhteisesti sovittu 27.5.2019.

Liiketoiminnan kauppakirjalla sovitaan Hatanpään kardiologisen osastotoiminnan yhdistymisestä TAYS Sydänkeskus Oy:n, joka sopimusperusteisesti tuottaa myös muut Pirkanmaan sairaanhoitopiirin tarvitsemat kardiologiset ja sydän- ja rintaelinkirurgiset palvelut.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Rauno Ihalainen, Sairaanhoitopiirin johtaja, Rauno.Ihalainen@pshp.fi

Hallitus päättää

  • hyväksyä kauppakirjan, jolla Hatanpään kardiologinen osastotoiminta siirtyy TAYS Sydänkeskus Oy:n toiminnaksi 27.5.2019 lukien
     
  • oikeuttaa sairaanhoitopiirin johtajan allekirjoittamaan liiketoimintakauppakirjan liitteineen  ja tekemään niihin tarvittaessa vähäisiä muutoksia.

Päätös

Hyväksyttiin.

Esteellisyys

  • Kari-Matti Hiltunen ilmoitti olevansa esteellinen asiassa (HL 28 § 1 mom 5 kohta) ja poistui kokouksesta asian käsittelyn ajaksi. Esteellisyys todettiin.

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kuntayhtymän jäsenkunta ja sen jäsen.

Oikaisuvaatimus tehdään Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hallitukselle.

Postiosoite: PL 2000, 33521 Tampere
Käyntiosoite: Biokatu 12  3.krs, Kirjaamo


Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.


Oikaisuvaatimusaika    

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Kuntayhtymän jäsenkunnan ja sen jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.  Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, kolmen päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Tiedoksiantopäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jona virastot ovat suljettuna, valitusasiakirjat saa toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.