Hallitus, kokous 07.10.2019 10.03 Tammerkoski

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 141 PSHP:n välitilinpäätös 1.1. - 31.8.2019

4539/2019

Valmistelija

  • Pasi Virtanen, talousjohtaja, Pasi.Virtanen@pshp.fi
  • Mikko Hannola, Laskentapäällikkö, Mikko.Hannola@pshp.fi

Perustelut

Sairaanhoitopiirin raportointi muodostuu kuukausiraportoinnista ja kahdesta välitilinpäätöksestä, tammi-huhtikuulta ja tammi-elokuulta.

Välitilinpäätös ajalta 1.1. – 31.8.2019 on liitteenä.

Vuoden 2019 talousarviossa on sekä myyntituottojen, että toimintakulujen osalta varauduttu varsin pieniin kasvuihin. Verrattuna vuoden 2018 tilinpäätökseen talousarvion jäsenkuntamyynnit ovat 0,4 % korkeammalla tasolla. Toimintakulujen osalta talousarvioraami on ainoastaan 0,2 % suurempi, kuin vuoden 2018 tilinpäätös. Merkittävänä syynä niukkaan raamiin on vuoden 2018 aikana erittäin paljon kasvanut toiminnan määrä, joka ei talousarviovalmisteluvaiheessa vielä täysin ollut tiedossa. Vuosi 2018 ja 2019 ovat kokonaistasolla muuten vertailukelpoisia, mutta toimialueiden välistä vertailua hankaloittaa siirtyminen yksisairaalamalliin myös talouden ja laskutuksen osalta.

Toisessa välitilinpäätöksessä alijäämää on 2,5 milj. euroa. Kesäaika on odotetusti lisännyt alijäämää, mutta myös koko vuoden osalta tilanne näyttää alijäämäiseltä ja ennusteen mukaan vuoden lopussa oltaisiin 2,3 milj. euron alijäämäisessä tilanteessa.  

Sairaanhoitopiirin erikoissairaanhoidon kokonaiskysyntä on suurin piirtein samalla tasolla kuin edellisenä vuonna, mutta toiminnan määrä on kasvanut. Erikoissairaanhoidossa hoidettujen eri potilaiden määrä on lisääntynyt 4 %. Avohoitotapahtumien määrä on kasvanut 6 % ja hoitojaksojen määrä on laskenut 2 % edellisestä vuodesta. Leikkaustoimenpiteitä on tehty 4 % enemmän kuin edellisenä vuonna.

Erikoissairaanhoidon palvelusopimukset sisältäen sekä jäsenkunnat, että ulkoiset sopimusasiakkaat ovat tammi-elokuussa ylittyneet 3 %. Kaikkiaan jäsenkuntamyyntien ennustetaan koko vuoden tasolla ylittävän talousarvion 9,8 milj. euroa, mutta varsinaisiin palvelusopimuksiin ylitystä on enemmän, koska jäsenkuntamyynnit sisältävät kokonaistasolla yhteensä 10,6 milj. euroa myös palvelusopimusten ulkopuolista myyntiä. Edellisen vuoden toteumaan verrattuna jäsenkuntamyynneissä on kasvua yhteensä 12,2 milj. euroa (1,9 %)

Ulkokuntamyynti on ennusteen mukaan 10 milj. euroa edellistä vuotta korkeammalla tasolla huolimatta Päijät-Hämeen laskeneista volyymeistä. Kasvu johtuu erityisesti vapaan hoitopaikan valinnan potilaista, joita on tammi-elokuussa yhteensä 19,6 milj. euroa (15,8 milj. euroa v. 2018).

Palkkakustannukset ovat alkuvuonna ylittäneet talousarvion. Palkkakustannukset ovat ennusteen mukaan ylittämässä talousarviota noin 7,8 milj. euroa (2,4 %). Tehdyt työmarkkinaratkaisut nostavat palkkakustannuksia edelliseen vuoteen verrattuna, mutta palkkakustannuksia verrattaessa on hyvä lisäksi huomioida, että toimintoja on yhtiöitetty ruokapalveluiden, henkilöstöpalveluiden sekä talouspalveluiden osalta ja niiltä osin palkkakustannuksia ei enää toteudu, vaan kulut näkyvät ulkoisten palveluiden ostoissa.

Ulkopuolisten palveluiden ostot ovat ennusteen mukaan ylittymässä 13,7 milj. euroa. Siitä läpilaskutettavien palveluiden osuus on noin 12 milj. euroa.  Läpilaskutettavien palveluiden osuus sisältyy sekä ostopalveluiden ylitykseen, että saman suuruisena myös palvelumyynnin ylitykseen. Muista ulkoisten palveluiden ostoista erityisesti ICT-palveluiden ostot ovat ylittymässä, yhteensä 3,4 milj. euroa.

DRG-tuottavuusmittarissa tuotettujen DRG-pisteiden määrä oli samalla tasolla edelliseen vuoteen verrattuna, mutta samanaikainen kustannusten kasvu nosti kuitenkin DRG-pisteen keskimääräistä kustannusta 2,7 % edellisestä vuodesta. Psykiatriassa potilaskohtainen kustannus kasvoi 4,3 % edellisestä vuodesta.

Hoitoon pääsyn tavoiteajoissa ei ole pysytty tavoitteiden mukaisesti. Hoitotakuurajan ylittäneiden kiireettömien potilaiden määrä elokuun lopussa oli 120 potilasta. Kiireellisen hoidon alkamista yli 30 vuorokautta odottaneita potilaita on tammi-elokuussa ollut 1 258.

Palvelukokemusmittarin mukaiset tavoitteet on saavutettu.

Välitilinpäätöstä on käsitelty sairaanhoitopiirin johtoryhmässä. Kulujen pysymistä talousarviossa ja alijäämäennusteen taittamista nollaan on lisäksi käsitelty sairaanhoitopiirin suunnitteluseminaarissa. Loppuvuoden ajalle on asetettu tavoite, jossa henkilöstökulujen ylitysennustetta saataisiin pienennettyä kahden miljoonan euron verran. Materiaalikuluissa tavoitellaan puolen miljoonan euron pienennystä tehtyyn ylitysennusteeseen nähden. Kehittämisrahoista tavoitellaan säästettävän vähintään 100 tuhatta euroa alkuperäiseen suunnitelmaan nähden.

Kuvantamiskeskus- ja apteekkiliikelaitoksessa toisen välitilinpäätöksen kohdalla alijäämää on kertynyt 0,2 milj. euroa. Kuvantamispalvelujen hintoja alennettiin vuonna 2018 ja alennetut hinnat ovat edelleen käytössä. Vuoden 2019 alusta Verisuoni- ja toimenpideradiologinen keskus aloitti Kuvantamiskeskus- ja apteekkiliikelaitoksessa.

Sairaanhoitopiirikonsernin tuloslaskelma on toisessa välitilinpäätöksessä 1,5 milj. euroa ylijäämäinen. Konsernituloslaskelmassa sisäiset erät eliminoituvat ja esimerkiksi konsernin sisäiset osinkotuotot eivät vaikuta tulokseen. Kaikissa kolmessa tytäryhtiössä liikevaihto jatkaa edelleen kasvuaan toiminnan laajenemisen ja lähetemäärien kasvun myötä. Tilikaudelle asetettu tulostavoite saavutettaneen kaikissa yhtiöissä. Sydänkeskuksen ja Coxan jäsenkuntien palvelusopimukset ovat ylittymässä.

Investointimenoihin on varattu (ilman liikelaitosta) 118,3 milj. euroa. Tammi-elokuun toteuma on 50,2 milj. euroa, ennuste koko vuodelle on 111,3 milj. euroa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Kari-Matti Hiltunen, johtajaylilääkäri, Kari-Matti.Hiltunen@pshp.fi

Hallitus päättää

  • merkitä tiedoksi välitilinpäätöksen ajalta 1.1. – 31.8.2019.

Päätös

Hyväksyttiin.