Hallitus, kokous 07.09.2020 10.18 Hybridi

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 99 Vuoden 2021 talousarvio ja vuosien 2021-2023 taloussuunnitelma

3906/2020

Valmistelija

 • Pasi Virtanen, talousjohtaja, Pasi.Virtanen@pshp.fi

Perustelut

Vuoden 2021 talousarvio ja vuosien 2021-2023 taloussuunnitelman valmistelu on korona-pandemian vuoksi siirretty syyskaudelle, koska taloudellinen tilanne ei ollut kesäkaudella vielä selkiintynyt. Elokuun aikana on valmisteltu raamilaskelmia, jotka perustuvat edellisten vuosien toteutuneisiin jäsenkuntamyynteihin sekä merkittäviin muutoksiin viimeisen tilinpäätöksen jälkeen.

Raami kohdistuu jäsenkuntalaskutukseen, ja tavoiteltu siinä sitä, että vuonna 2021 ei syntyisi kokonaisuutena alijäämää. Vuosien 2017-19 jäsenkuntamyynnin keskimääräinen kasvu on ollut 2,76 %/vuosi. 

Trendistä poikkeavina erinä laskemassa ovat olleet:

 • v. 2019 ja 2020 käyttöönotetut tilat           + 16,3 milj.€
 • trendistä poikkeavat ict-kulut                    +  5 milj.€
 • pot.vahinkovakuutuksen kertaerä 2019    + 12,5 milj.€
 • koronan kohorttiosasto ja jäljityspalvelut  + 3 milj.€

Sairaanhoitopiirille kunnilta syntyneitä toimintoja ovat seuraavat:

 • apuvälinekeskus                                          + 1,85 milj.€
 • päivystysapu 116117                                   + 0,3 milj.€

Näistä jäsenkuntamyyntiraamiin kohdistuu 20 miljoonaa euroa ja loput sisältyvät ulkokuntamyynnin vaikutuksiin.

Laskelmassa on lähdetty siitä, että keväällä sovitut valtakunnalliset palkankorotukset sisällytetään trendiin, eikä niihin tehdä erillistä varausta jäsenkuntamyyntiin.

Valtuusto edellytti vuoden 2020 talousarviosta päättäessään 9.12.2019, että taloussuunnitelmakauden tasapainottamisohjelma esitetään toukokuussa 2020. Keväällä 2020 korona-pandemia keskeytti kuitenkin talvella 2020 aloitetut YT-neuvottelut. Niinpä 25.5.2020 valtuustolle tuotiin hyväksyttäväksi alijäämäinen talousarvio. Valtuuston edellyttämän tasapainotusohjelman vuoksi raami sisältää nyt 19 miljoonan euron säästötavoitteen. Tällä hetkellä tämän säästötavoitteen toteuttamiseksi on jo aloitettu prosessit toimialue 4:n sopeuttamisohjelman laatimiseksi, aivoverenvuotokuntoutuksen uudelleen järjestelemiseksi ja Tays Sastamalan lääkäriyöpäivystyksen lakkauttamiseksi.

Edellä kuvattu laskelma toisi jäsenkuntamyynnin raamiksi 730 miljoonaa euroa. Siinä on kasvua viimeiseen tilinpäätökseen 2019 7,9 %. Tällä raamilla vuoden 2021 talous ei olisi alijäämäinen. Kuluvan vuoden alijäämäiseen (- 20 milj.€) talousarvioon verrattuna kasvu olisi 5,26 % keskimääräisen vuosikasvun ollessa 3,9 %.

Kuntajohtajakokouksessa 17.8.2020 eräiden kuntajohtajien esille tuoma kanta oli, että kasvu saisi olla luokkaa 2,2-2,6 %. Tämä edellyttäisi lähes 20 miljoonan euron lisäsäästöjä edellä laskelmassa esitettyjen 19 miljoonan euron lisäksi.

Raamilaskelmasta erillisenä asiana käsitellään psykiatrian avopalveluiden siirto eräistä kunnista PSHP:n vastuulle. Raamilaskelmassa ei ole erityistä varausta mahdolliseen koronan toiseen aaltoon.

Investoinneissa on pyritty viime vuosina omarahoitusosuuden kasvattamiseen. Siksi valmistelussa on lähdetty siitä, että uudistamisohjelman ulkopuoliset investoinnit saisivat olla enintään 30 miljoonaa euroa vuonna 2021. Uudistamisohjelman alustava budjetti ensi vuodelle on 28,4 miljoonaa euroa. Mutta koska osa digitalisaation kehityshankkeista on vielä valmistelussa, ei investoinneille anneta tässä vaiheessa raamia.

Jotta vuosien 2021-2023 taloussuunnitelma olisi tasapainossa, tulee myös ratkaista vuonna 2020 syntyvän alijäämän kattaminen. Tämän hetken ennuste alijäämäksi on noin 40 miljoonaa euroa. Vaihtoehtoina on kattaa se hintoja korottamalla, erillisenä laskutettavana eränä peruspääomien suhteessa tai sitten erityisvelvoitemaksuun sisältyvänä asukaslukuun perustuvana eränä.

Kesän aikana eräät jäsenkunnat ovat esittäneet, että alijäämä katettaisiin Pirkanmaan sairaanhoitopiirin maaomaisuuden myynnillä jäsenkunnille. Myyntivoitto kattaisi tänä vuonna syntyvän alijäämän.

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Tarmo Martikainen, sairaanhoitopiirin johtaja, Tarmo.Martikainen@pshp.fi

Hallitus päättää talousarviovalmistelun raamiksi, että:

 • vuoden 2021 jäsenkuntamyynti saa olla 730 miljoonaa euroa (ilman psykiatrian avopalveluiden siirtoa),
   
 • vuonna 2020 syntyvän alijäämän kattamiseksi aloitetaan selvitys PSHP:n maaomaisuuden myymiseksi.

Päätös

Hallitus päätti, että 

 • jäsenkuntamyynti saa olla 730 miljoonaa euroa (ilman psykiatrian avopalveluiden siirtoa) ja hintojen tulee vastata kustannuksia vuonna 2021, 
   
 • vuonna 2020 syntyvän alijäämän kattamiseksi aloitetaan selvitys PSHP:n maaomaisuuden myymiseksi ensisijaisesti konsernin sisällä. 

Kokouskäsittely

Esittelijä muutti päätösehdotusta seuraavasti: 

 • jäsenkuntamyynti saa olla 730 miljoonaa euroa (ilman psykiatrian avopalveluiden siirtoa) ja hintojen tulee vastata kustannuksia vuonna 2021,  
   
 • vuonna 2020 syntyvän alijäämän kattamiseksi aloitetaan selvitys PSHP:n maaomaisuuden myymiseksi ensisijaisesti konsernin sisällä.