Hallitus, kokous 09.12.2019 08.35 Tammerkoski

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 173 FinnHEMS Oy:n osakkeiden siirtäminen valtion omistukseen

5492/2019

Valmistelija

  • Timo Tiainen, Konserniohjauksen päällikkö, Timo.Tiainen@pshp.fi

Perustelut

Suomen yliopistolliset sairaanhoitopiirit omistavat 20 %:n tasaosuuksin FinnHEMS Oy:n. FinnHEMS Oy:n tehtävänä on hallinnoida lääkärihelikopteritoiminnan kokonaisuutta Suomessa ja vastata koko maan ensihoidon ilmailutoiminnasta toimien yliopistollisten sairaanhoitopiirien vastuulla olevien ensihoitokeskusten strategisena kumppanina. Yhtiö on näin ollen ollut keskeinen toimija ensihoitopalvelun toteuttamisessa.

Sosiaali- ja terveysministeriö on lähestynyt FinnHems Oy:n omistajina toimivia sairaanhoitopiirejä liitteenä olevalla kirjeellä ja ehdottanut FinnHEMS Oy:n osakkeiden siirtämistä valtion omistukseen.

FinnHEMS Oy:n osakepääoma on 10 000 euroa. Yhtiön arvo Pirkanmaan sairaanhoitopiirin taseessa on 2 000 euroa 20 % omistusosuuden mukaisesti. Yhtiön osakkeiden substanssiarvon on arvioitu olevan nolla euroa valtionavustuksiin liittyvän palautusvelvollisuusvelan takia. Sosiaali- ja terveysministeriö esittää kirjeessään, että kauppahinta olisi yksi euro kullekin yliopistolliselle sairaanhoitopiirille.

Finnhems Oy:n osakkeiden myynnin yhteydessä tulisi turvata tarkoituksenmukainen työnjako sairaanhoitopiirien ja yhtiön välillä myös tulevaisuudessa. Ehtona tulisi olla periaatekirjaukset, joiden mukaan yhtiö vastaa ilmailuun liittyvistä toiminnoista ja niistä aiheutuvista kustannuksista ja sairaanhoitopiirit vastaavat kaikista ensihoitopalvelun lääketieteelliseen ohjaukseen ja toimintaan liittyvistä toiminnoista, niiden kehittämisestä ja niistä aiheutuvista kustannuksista. Yhtiö ei saisi myöskään tehdä ilman sairaanhoitopiirien suostumusta sellaisia päätöksiä, jotka tosiasiallisesti lisäävät sairaanhoitopiirien kustannuksia. Lisäksi on perusteltua sopia ilmailutoiminnan ja lääketieteellisen toiminnan yhteensovittamiseksi osapuolten asettamasta yhteisestä ohjausryhmästä, johon kuuluisivat viiden erityisvastuualueen / ensihoitokeskuksen nimeämät ensihoitopalvelun edustajat ja FinnHEMS:n nimeämä ilmailualan edustaja.  

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Tarmo Martikainen, sairaanhoitopiirin johtaja, Tarmo.Martikainen@pshp.fi

Hallitus päättää

  • että Pirkanmaan sairaanhoitopiiri myy omistamansa FinnHems Oy:n osakkeet Suomen valtiolle edellyttäen, että yhtiön koko osakekanta luovutetaan kaikkien omistajien toimesta yhtäpitävin sopimusehdoin,
     
  • valtuuttaa sairaanhoitopiirin johtajan hyväksymään kaikki kaupan täytäntöönpanoon liittyvät toimenpiteet ja asiakirjat.

Päätös

Hyväksyttiin.


Esteellisyys
Kari-Matti Hiltunen ilmoitti olevansa esteellinen asiassa (HL 28 § 1 mom 5 kohta) ja poistui kokouksesta asian käsittelyn ajaksi. Esteellisyys todettiin.