Hallitus, kokous 09.12.2019 08.35 Tammerkoski

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 172 Labquality Oy:n osakkeiden myynti Cor Group Oy:lle

3295/2019

Valmistelija

  • Pasi Virtanen, talousjohtaja, Pasi.Virtanen@pshp.fi

Perustelut

Labquality Oy on yhtiö, jonka toimialana on tuottaa laboratorioalan ja terveydenhuollon koulutus-, diagnostiikka- ja sertifiointipalveluja. Yhtiö on perustettu vuonna 1972 ja sen omistajina ovat 25 suomalaista viranomaista ja yhdistystä. Yhtiön omistus jakautuu yhteensä 300 osakkeeseen. Suurimmat yhtiön omistajat ovat Suomen Kliinisen Kemian Yhdistys ry (69 osaketta), Suomen Kuntaliitto ry (51 osaketta) ja Lääkäripalveluyritysten Yhdistys ry (46 osaketta). Yhtiötä omistavat lisäksi pienillä omistusosuuksilla mm. lähes kaikki Suomen sairaanhoitopiirit. Pirkanmaan sairaanhoitopiiri omistaa kuusi yhtiön osaketta, joka on 2 % koko osakekannasta. Yhtiö toimii kilpailluilla markkinoilla eli se ei ole omistajiensa sidosyksikkö.

Nykyinen, laaja omistusrakenne ei ole ollut enää tarkoituksenmukainen. Tämän vuoksi yhtiön omistuksen keskittämistä on valmisteltu vuodesta 2018 lähtien. Valmistelusta on vastannut työryhmä, jossa sairaanhoitopiirejä on edustanut HUS:n hallintojohtaja Lauri Tanner. Pirkanmaan sairaanhoitopiirillä ei ole enää intressiä omistaa markkinoilla toimivaa yhtiötä.

Valmisteluryhmä on päätynyt esitykseen, jonka mukaan yhtiön koko osakekanta myydään Cor Group Oy:lle, joka on suomalaisen terveysalan konsernin emoyhtiö. Cor Group on antanut Labquality Oy:n osakkeenomistajille osakkeiden ostoa koskevan sitovan ostotarjouksen. Ostotarjous on voimassa 31.12.2019 saakka, johon mennessä ostajan ja myyjien tulisi allekirjoittaa myös kauppaa koskeva sopimus.

Yhtiön koko osakekannan arvo kaupassa perustuu 5.300.000 euron velattoman liiketoiminnan arvoon. Edellä mainittu kauppahinta vastaa ulkopuolisen arvioijan (Tuokko Oy) näkemystä yhtiön arvosta.

Tavoitteena on, että yhtiön sijoitusrahastoissa olevat ylimääräiset varat realisoidaan ja jaetaan osakkaille ennen kaupan täytäntöönpanoa. Yhtiöllä on 31.12.2018 taseen perusteella edellä mainittuja realisoitavia varoja noin 2,3 miljoonan euron arvosta. Hinnan täsmäyttämistapa mahdollistaa sen, että kauppahinta saadaan määriteltyä yksiselitteisesti ennen kauppakirjan allekirjoitusta. Pirkanmaan sairaanhoitopiirin osuus kauppahinnasta on 2 % eli noin 105.000 euroa ja realisoitavista varoista noin 46.000 euroa.

Kaupan täytäntöönpanon yksinkertaistamiseksi valmisteluryhmä esittää, että omistajat valtuuttaisivat jonkun valmisteluryhmän jäsenistä allekirjoittamaan liitteenä olevan kauppakirjan puolestaan. Kauppakirjan liitteet (lukuun ottamatta liite 0, liite 1 ja liite 5) on tallennettu hallituksen Y:verkkolevyasemalle. Mahdollisesta valtuutuksesta huolimatta kukin omistaja saa oman kappaleensa allekirjoitettua kauppakirjaa. 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Tarmo Martikainen, sairaanhoitopiirin johtaja, Tarmo.Martikainen@pshp.fi

Hallitus päättää

  • myydä Pirkanmaan sairaanhoitopiirin omistamat Labquality Oy:n kuusi osaketta Cor Group Oy:lle liitteenä olevan kauppakirjan mukaisin ehdoin perustuen yhtiön velattomaan arvoon 5.300.000 euroa,
     
  • valtuuttaa sairaanhoitopiirin johtajan tarvittaessa päättämään vähäisistä ja teknisluonteisista muutoksista kauppakirjaan ja siihen liittyviin asiakirjoihin,
     
  • valtuuttaa hallintojohtaja Lauri Tannerin HUS:sta tai hänen nimeämänsä allekirjoittamaan kauppakirjan sekä kaupan täytäntöönpanoon ja rekisteröitiin liittyvät asiakirjat Pirkanmaan sairaanhoitopiirin puolesta.

Päätös

Hyväksyttiin.