Kuvantamiskeskus- ja apteekkiliikelaitoksen johtokunta, kokous 17.06.2019 08.30 Norlandia Tampere Hotel, Biokatu 14, Finn-Medi 6-7 (Potilashotelli) Iiris kokoustila 8 krs.

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 65 Magneettikuvauslaitteen hankinta radiologian vastuualueelle, 7848/AKU/19

1284/2019

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Irina Rinta-Kiikka, Irina.Rinta-Kiikka@pshp.fi

Perustelut

Pirkanmaan sairaanhoitopiirin Kuvantamiskeskus- ja apteekkiliikelaitoksen johtokunta on tehnyt päätöksen 11.3.2019 § 22 koskien radiologian vastuualueelle hankittavaa magneettikuvauslaitteistoa.

GE Healthcare Oy on tehnyt hankintaoikaisuvaatimuksen alkuperäisen hankintapäätöksen pisteytystä koskien. GE Healthcare Oy:n hankintaoikaisuvaatimus ei edellytä käsittelyä, koska otamme hankintalain mukaisesti kyseessä olevan hankintapäätöksen uudelleen käsiteltäväksi omasta aloitteestamme. Hankintaoikaisuvaatimus on

LIITEENÄ nro 1.

Olemme huomanneet virheen tarjousvertailussa, joka on johtanut siihen, että meidän täytyy poistaa alkuperäinen hankintapäätös ja tehdä tarjousvertailu uudelleen ja tämän pohjalta uusi hankintapäätös. Kaikille tarjoajille on ilmoitettu asiasta. Tarjouksille on haettu voimassaoloajan pidennystä ja ne tullaan vertailemaan uudelleen, joten kyse ei ole hankinnan keskeyttämisestä, vaan hankinnan palauttamisesta takaisin tarjousvertailuvaiheeseen. Tarvittaessa tarjoajilta tullaan kysymään tarkentavia kysymyksiä tasapuolisesti ja syrjimättömästi, jotta saamme tarjottujen laitteiden kokoonpanot vertailukelpoisiksi.

 

 

Päätösehdotus

Esittelijä

Kari Lehmussaari, Vs. toimitusjohtaja, Kari.Lehmussaari@pshp.fi

Johtokunta päättää

 • että Magneettikuvauslaitteiston hankintapäätös 11.3.2019 § 22 poistetaan hankintalain 132.1 §:n nojalla ja asia ratkaistaan myöhemmin uudelleen,
 • että GE:n Healthcare Oy tekemä hankintaoikaisuvaatimus jää täten sillensä.

Päätös

Hyväksyttiin.

 • Johtokunta päätti pitää uuden kokouksen 6.5.2019 klo 8.30 alkaen magneettikuvauslaitteiston hankinnasta.

Valmistelija

 • Irina Rinta-Kiikka, Irina.Rinta-Kiikka@pshp.fi

Perustelut

Toimitusjohtajan päätöspöytäkirja 153 §, 27.5.2019

Pirkanmaan sairaanhoitopiirin (PSHP) Kuvantamiskeskus- ja apteekkiliikelaitos pyysi tarjouksia yhdestä 3 Teslan magneettikuvauslaitteistosta (MR6) Tampereen yliopistollisen sairaalan (Tays) kuvantamisyksikköön.

Hankintamenettelynä oli hankintalain 32 §:n mukainen avoin menettely. Kyseessä on EU-kynnysarvon ylittävän tavaran hankinta. Hankinnasta lähetettiin hankintailmoitus julkaistavaksi HILMA-palvelussa 4.1.2019. Tarjouspyyntö oli saatavilla Tarjouspalvelu.fi-toimittajaportaalissa.

Sopimusta ei ole jaettu osiin.

Tarjouksen jättivät määräaikaan 5.2.2019 klo 12.00 mennessä seuraavat 3 yritystä: GE Healthcare Oy, Philips Oy ja Siemens Healthcare Oy 2 tarjousta. Kuvantamiskeskus- ja apteekkiliikelaitoksen johtokunnan päätöksen 11.4.2019 mukaan kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen teki Siemens Healthcare Oy.

Hankintayksikkö havaitsi hankintapäätöksen tekemisen jälkeen vertailussa virheitä ja tarkennusta vaativia kohtia. Kuvantamiskeskuksen- ja apteekkiliikelaitoksen johtokunta poisti päätöksellä 8.4.2019 § 30 päätöksen 11.3.2019 § 22.

Hankintayksikkö käsitteli saapuneet tarjoukset uudelleen. Kuvantamiskeskus- ja apteekkiliikelaitoksen johtokunnan päätöksen 6.5.2019 § 37 mukaan kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen teki Philips Oy.

Julkisista hankinnoista annetun lain (1397/2016) 132 §:ssä säädetään hankintaoikaisun tekemisestä. Hankintayksikkö voi itse poistaa virheellisen päätöksensä tai peruuttaa muun hankintamenettelyssä tehdyn ratkaisun, jolla on oikeudellisia vaikutuksia ehdokkaiden tai tarjoajien asemaan ja ratkaista asian uudelleen (hankintaoikaisu), jos päätös tai muu hankintamenettelyssä tehty ratkaisu perustuu lain soveltamisessa tapahtuneeseen virheeseen tai jos asiaan on tullut sellaista uutta tietoja, joka voi vaikuttaa päätökseen, ratkaisuun tai hankintasopimuksen tekemisen edellytyksiin. Päätöksen tai ratkaisun oikaiseminen ei edellytä asianosaisen suostumusta. Edellä mainitun lain 133 §:n 1 momentin mukaan hankintayksikkö voi ottaa hankintaoikaisun käsiteltäväkseen omasta aloitteestaan tai asianosaisen vaatimuksesta.

Siemen Healthcare Oy jätti hankintaoikaisua koskevan vaatimuksen 20.5.2019.

Hankintayksikkö on Siemens Healthcare Oy:n hankintaoikaisuvaatimuksen johdosta tutkinut hankintamenettelyn kokonaan uudelleen ja havainnut, että tarjouspyyntö on ollut epäselvä.  

Hankintalain 3 §:n 1 momentin mukaan hankintayksikön on kohdeltava hankintamenettelyn osallistujia ja muita toimittajia tasapuolisesti ja syrjimättömästi sekä toimittava avoimesti ja suhteellisuuden vaatimukset huomioon ottaen.

Hankintalain 67 §:n 1 momentin mukaan tarjouspyyntö on laadittava niin selväksi, että sen perusteella voidaan antaa keskenään vertailukelpoisia tarjouksia.

Magneettikuvauslaitteiston tarjouspyynnön sivulla 18:

”Tarjoajan tulee ilmoittaa tarjoamiensa optioiden hinnat selkeästi erikseen pyydetyissä selvityksissä. Tilaaja huomioi tarjotut laitteistojen optiot kokonaisvertailuhinnassa niiltä osin, kun ne ovat saatavilla kaikilta tarjoajilta. Muussa tapauksessa optioita ei oteta vertailuhintaan.”

Hankintamenettelyn avoimuus ja tasapuolisuus edellyttävät, että tarjoajat tietävät jo tarjouksia laatiessaan, millä seikoilla on merkitystä tarjouskilpailua ratkaistaessa. Vertailuperusteet on ilmoitettava tarjouspyynnössä riittävän täsmällisesti ja ne on asetettava siten, etteivät ne anna hankintayksikölle rajoittamatonta valinnanvapautta tarjousten vertailun toteuttamisessa.

Magneettikuvauslaitteiston tarjouspyyntö on optioiden hintavertailun osalta ongelmallinen, sillä tarjoajat eivät ole voineet tarjouksia laatiessaan ennalta tietää, mitkä tarjotut optiot otetaan hintavertailuun ja minkä painoarvon tarjotut optiot tulevat vertailussa saamaan.

Tarjouspyyntö on siten ollut avoimuusperiaatteen vastainen eikä tarjouspyyntö ole ollut omiaan tuottamaan yhteismitallisia ja keskenään vertailukelpoisia tarjouksia eikä turvaamaan tarjouskilpailuun osallistuvien tarjoajien tasapuolista ja syrjimätöntä kohtelua tarjousvertailussa. Näin ollen hankintayksikön on katsottava menetelleen kyseisen vertailuperusteen asettamisessa hankintasäännösten vastaisesti.

Hankintalain 113 §:n 2 momentin mukaan tarjoajan tulee tarjouksessaan osoittaa tarjoamansa palvelun olevan tarjouspyynnössä esitettyjen vaatimusten mukainen. Tarjouspyyntöä tai tarjousmenettelyn ehtoja vastaamattomat tarjoukset on suljettava pois tarjouskilpailusta.

Magneettikuvauslaitteiston tarjouspyynnön sivulla 19:

”Mikäli ehdottomien vaatimusten mukaisissa tarjouskokoonpanoissa on yksittäisten komponenttien osalta poikkeavuuksia, niin hankintayksikkö pidättää oikeuden saattaa tarjoukset vertailukelpoisiksi keskenään.”

Hankintayksiköllä ei ole harkintavaltaa sen suhteen sulkeeko se tarjouspyynnön vastaiset tarjoukset tarjouskilpailusta. Hankintayksikkö ei itse saa saattaa tarjouksia vertailukelpoisiksi keskenään. Tarjouspyyntö on myös tältä osin ollut hankintalain vastainen.

Hankintalain 133 §:n mukaisesti hankintayksikkö voi itse poistaa virheellisen päätöksensä ja ratkaista asian uudelleen, jos päätös tai muu hankintamenettelyssä tehty ratkaisu perustuu lain soveltamisessa tapahtuneeseen virheeseen. Lainkohta vastaa pääosin kumotun hankintalain (348/2007) 81 §:ssä säädettyä. Kyseistä lainkohtaa koskevassa hallituksen esityksessä todetaan, että mikäli tarjouspyyntö on ollut lain vastainen, hankintamenettelyssä tulee harkittavaksi hankintamenettelyn keskeyttäminen. Esitöissä todetaan, että hankintaoikaisun lopputuloksena voi olla uuden hankintapäätöksen sijasta myös hankintamenettelyn keskeytyspäätös.

Hankintalain 125 §:n mukaan hankintamenettely voidaan keskeyttää vain todellisesta ja perustellusta syystä.

Esim. MAO:229/19:

”Markkinaoikeus toteaa, että hankintamenettelyn keskeyttäminen ei edellytä vakavien tai poikkeuksellisten seikkojen olemassa oloa. Hankintamenettelyn keskeyttämisen edellytyksenä oleva todellinen ja perusteltu syy voi johtua myös hankintayksikön omasta toiminnasta tai laiminlyönnistä aiheutuvasta hankintamenettelyn virheellisyydestä.

Markkinaoikeus katsoo, että edellä hankinnan keskeyttämisen perusteista esitetty huomioon ottaen hankintayksiköllä on ollut hankintalain 125 §:n 1 momentissa tarkoitettu todellinen ja perusteltu syy hankintamenettelyn keskeyttämiselle. Markkinaoikeus katsoo, ettei hankintayksikön voida katsoa kohdelleen tarjoajia epätasapuolisesti tai syrjivästi sillä perusteella, että arvioitavana olevaan keskeytettyyn hankintamenettelyyn osallistuneiden tarjoajien hinnat ovat tulleet toisten tarjoajien tietoon, eikä asiassa esitetyn selvityksen perusteella ole muutoinkaan todettavissa, että hankintayksikkö olisi menetellyt tarjouskilpailuun osallistuneita kohtaan syrjivästi tai muutoin epätasapuolisesti.”

Hankinnan keskeyttämiselle on tässä tilanteessa todellinen ja perusteltu syy, sillä hankinta-asiakirjoissa on ollut virheitä, joita ei voida korjata kuin uudella menettelyllä. Hankintayksiköllä on siten perusteltu syy poistaa virheellinen päätöksensä ja keskeyttää hankinta.

Kuvantamiskeskus- ja apteekkiliikelaitoksen johtokunnan puheenjohtajalle, jäsenille ja hallituksen edustajalle on lähetetty (22.5.2019 klo 12:21)  sähköpostikysely magneettialitehankintaporsessin keyskeyttämisestä ja uudesta kilpailutuksesta myöhemmin.

Toimitusjohtajan päätöspöytäkirjan 153/2019 päätös 27.5.2019:

Päätän Kuvantamiskeskus- ja apteekkiliikelaitoksen johtokunnan 6.5.2019 § 37 antamin valtuuksin (valtuuttaa toimitusjohtajan ryhtymään toimenpiteisiin hankkeen toteuttamiseksi), että johtokunnan puheenjohtajalta, varsinaisilta jäseneniltä, sekä hallituksen edustajalta saatujen yksimielisten sähköpostivastausten mukaisesti seuraavaa:

Johtokunta on päättänyt 22.5.2019 sähköpostitse

 • että magneettikuvauslaitteiston hankintapäätös 6.5.2019 § 37 poistetaan
 • magneettikuvauslaitteiston hankinta keskeytetään ja kilpailutetaan myöhemmin uudelleen.

Johtokunta on (antanut vastauksensa) sähköpostitse 22.5.2019 seuraavasti:

 • Matti Höyssä, puheenjohtaja klo 14:50,
 • Teppo Hoikkala, jäsen klo 12:47,
 • Minna Mustakallio-Sorvari, jäsen klo 13:02,
 • Rauno Lehtinen, jäsen klo 13:07
 • Mikko Koivuluoma, varapuheenjohtaja klo13:28,
 • Tuula Jokinen, jäsen klo 13:36
 • Merja Litmanen, jäsen klo: 13:39
 • Leo Lähde, hallituksen edustaja 15:24 (ei päätösvaltainen)

Johtokunnan päätös todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

 

AKUJK 17.6.2019

Kuvantamiskeskus- ja apteekkiliikelaitos on käynnistänyt yhteistyössä Tuomi Logistiikka Oy:n kanssa tarjouskilpailun (tarjouspyyntö 7848/AKU/19) investointisuunnitelman mukaisesta 3 Teslan magneettikuvauslaitteistosta nopeutetulla menettelyllä. Laitteen sijoituspaikka on Radiuksen laajennuksen uudisosa. Optiona pyydetään tarjousta nykyisen Siemens Trio 3 T (MR3) magneetin päivittämisestä ajanmukaiseksi kuvauslaitteeksi tai korvaamisesta uudella laitteella. Molempia laitteistoja käytetään keskushermoston, pään, kaulan, vatsan, lantion, nivelten ja koko kehon kuvantamiseen myös anestesiassa.

Tarjouksen jättöaikaa 13.6.2019 klo 12.00 mennessä tarjouksen jättivät kolme (3) laitevalmistajaa: Siemens Healthcare Oy, GE Healthcare Finland Oy ja Philips Finland.

Tarjousvertailutyöryhmässä ovat olleet fyysikko Pertti Ryymin, röntgenhoitajat Seija Poutiainen, Minna Jokinen sekä vastuualuejohtaja Irina Rinta-Kiikka.

Kaikki tarjotut laitteet vastasivat tarjouspyyntöön asetettuja ehdottomia vaatimuksia.

Magneettilaitehankinta-vertailussa korkeimman kokonaispistemäärän 87,47 pistettä, sai Philips Finlandin tarjoama Philips Ingenia Elition.

Vertailun perusteella esitän hankittavaksi Philips Finlandin tarjouksen 0184-19-KM mukaisesti Philips Ingenia Elition -peruskokoonpanon hintaan 1 130 000,00 euroa (alv.0 %).

Peruskokoonpanoon lisätään vertailukelpoisen kokoonpanon lisäosina esitettyjä optio- ja lisäohjelmistoja hintaan 322 042,00 euroa  siten, että hankittavan laitekokonaisuuden kokonaishinnaksi muodostuu yhteensä 

1 452 042,00 euroa (alv. 0 %).

Magneettilaitehankinnan tarjouspyyntö, Philips Finlandin tarjous ja vertailutaulukot ovat päätöksen liitteenä.

Tarjouspyynnössä on erillinen maininta optionaalisesti mahdollisesti hankittavasta toisesta laitteesta. Päätös tämän osalta tehdään erikseen.

Hankinta on ratkaistu kokonaistaloudellisen edullisuuden perusteella.

Hankinta katetaan radiologian investointirahasta.

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Kari Lehmussaari, Vs. toimitusjohtaja, Kari.Lehmussaari@pshp.fi

Johtokunta päättä

 • että radiologian vastuualueella hankitaan Philips Ingenia Elition –laitekokonaisuus hintaan 1 452 042,00 euroa (alv.0 %),
 • että hankkeen toteuttamiseen varataan liikelaitoksen vuoden 2019 investointisuunnitelman mukaisesti investointivarauksesta 1 452 042,00 euroa (alv 0 %),
 • että päätös optionaalisesti hankittavasta toisesta laitteesta tehdään erikseen.
 • valtuuttaa toimitusjohtajan ryhtymään toimenpiteisiin hankkeen toteuttamiseksi.

 

 

 

 

 

Päätös

Hyväksyttiin.