Kuvantamiskeskus- ja apteekkiliikelaitoksen johtokunta, kokous 31.12.2019 09.01 Kuvantamiskeskus- ja apteekkiliikelaitoksen hallinnon neuvotteluhuone, FM5, 5. krs

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 107 Kuvantamiskeskus- ja apteekkiliikelaitoksen toiminta- ja taloussuunnitelma 2020 – 2022 ja talousarvio 2020

4817/2019

Aikaisempi käsittely

Perustelut

Kuvantamiskeskus- ja apteekkiliikelaitos on valmistellut toiminta- ja taloussuunnitelmaa vuosille 2020- 2022 ja talousarviota vuodelle 2020 sairaanhoitopiirin suunnitteluohjeiston mukaisesti, joka on liitteenä.

Liikelaitoksen toiminta- ja taloussuunnitelma liitetään osaksi sairaanhoitopiirin vastaavaa toiminta- ja taloussuunnitelmaa. Liikelaitoksen toiminta- ja taloussuunnitelma on valmisteltu yhdessä vastuualueiden kanssa. Toiminta- ja taloussuunnitelmaa on esitelty sairaanhoitopiirin johdolle tasapainotusneuvottelussa 4.9.2019. Lisäksi sitä on käsitelty suunnitteluseminaarissa 24.9.2019. Näistä saatujen jatkovalmisteluohjeiden mukaisesti toiminta- ja taloussuunnitelma on valmisteltu asiakirjaksi, joka käsitellään sairaanhoitopiirin hallituksessa 11.11.2019 ja joka tekee siitä sen jälkeen lopullisen esityksen sairaanhoitopiirin valtuustolle 9.12.2019 pidettävään kokoukseen. Liikelaitoksen johtokunta käsittelee lopullisen toiminta- ja taloussuunnitelman joulukuun 2019 kokouksessaan. Toimitusjohtaja esittelee kokouksessa toiminta- ja taloussuunnitelman keskeiset sisällöt.

Päätösehdotus

Esittelijä

Kari Lehmussaari, Vs. toimitusjohtaja, Kari.Lehmussaari@pshp.fi

Johtokunta päättää

 • merkitä tiedoksi liitteen mukaisen ehdotuksen toiminta- ja taloussuunnitelmaksi vuosille 2020 – 2022 ja talousarvioksi vuoden 2020,
 • esittää hallitukselle, että valtuusto päättää hyväksyä liitteenä olevan Kuvantamiskeskus- ja apteekkiliikelaitoksen johtokunnan esityksen liikelaitoksen vuosien 2020 - 2022 toiminta- ja taloussuunnitelmaksi ja vuoden 2020 talousarvioksi ja
 • oikeuttaa toimitusjohtajan tekemään toiminta- ja taloussuunnitelmaan sekä talousarvioon oikaisuluonteisia sekä muita mahdollisia teknisiä korjauksia ennen kuin suunnitelma ja talousarvio lähetetään valtuustolle.

Päätös

Hyväksyttiin.

Perustelut

AKUJK 21.10.2019 §89

Kuvantamiskeskus- ja apteekkiliikelaitos on valmistellut toiminta- ja taloussuunnitelmaa vuosille 2020- 2022 ja talousarviota vuodelle 2020 sairaanhoitopiirin suunnitteluohjeiston mukaisesti, joka on liitteenä.

Liikelaitoksen toiminta- ja taloussuunnitelma liitetään osaksi sairaanhoitopiirin vastaavaa toiminta- ja taloussuunnitelmaa. Liikelaitoksen toiminta- ja taloussuunnitelma on valmisteltu yhdessä vastuualueiden kanssa. Toiminta- ja taloussuunnitelmaa on esitelty sairaanhoitopiirin johdolle tasapainotusneuvottelussa 4.9.2019. Lisäksi sitä on käsitelty suunnitteluseminaarissa 24.9.2019. Näistä saatujen jatkovalmisteluohjeiden mukaisesti toiminta- ja taloussuunnitelma on valmisteltu asiakirjaksi, joka käsitellään sairaanhoitopiirin hallituksessa 11.11.2019 ja joka tekee siitä sen jälkeen lopullisen esityksen sairaanhoitopiirin valtuustolle 9.12.2019 pidettävään kokoukseen. Liikelaitoksen johtokunta käsittelee lopullisen toiminta- ja taloussuunnitelman joulukuun 2019 kokouksessaan. Toimitusjohtaja esittelee kokouksessa toiminta- ja taloussuunnitelman keskeiset sisällöt.

Toimitusjohtaja esittää:

Johtokunta päättää

 • merkitä tiedoksi liitteen mukaisen ehdotuksen toiminta- ja taloussuunnitelmaksi vuosille 2020 – 2022 ja talousarvioksi vuoden 2020,
 • esittää hallitukselle, että valtuusto päättää hyväksyä liitteenä olevan Kuvantamiskeskus- ja apteekkiliikelaitoksen johtokunnan esityksen liikelaitoksen vuosien 2020 - 2022 toiminta- ja taloussuunnitelmaksi ja vuoden 2020 talousarvioksi ja
 • oikeuttaa toimitusjohtajan tekemään toiminta- ja taloussuunnitelmaan sekä talousarvioon oikaisuluonteisia sekä muita mahdollisia teknisiä korjauksia ennen kuin suunnitelma ja talousarvio lähetetään valtuustolle.

Hyväksyttiin.

______________
 
HALL 11.11.2019 §161
Sairaanhoitopiirin talousarvio 2020 sekä toiminta- ja taloussuunnitelma 2020 - 2022 on valmisteltu hallituksen 24.6.2019 hyväksymien linjausten mukaisesti. Toimialueet tekivät esityksensä elokuun loppuun mennessä. Sen jälkeen käydyissä tasapainotusneuvotteluissa ja virkamiesseminaarissa jatkettiin talouden tasapainotusta. Lopullinen tasapainotus tehtiin hallituksen toiminta- ja taloussuunnitteluseminaarissa 3.10.2019. Samassa seminaarissa hallitus teki talousarvion keskeiset toiminnalliset linjaukset, jotka on huomioitu liitteessä olevassa toiminta- ja taloussuunnitelmassa.
Kuvantamiskeskus- ja apteekkiliikelaitoksen johtokunta on tehnyt esityksen valtuustolle vuosien 2020 – 2022 toiminta- ja taloussuunnitelmasta ja vuoden 2020 talousarviosta. Johtokunnan esitys on toiminta- ja taloussuunnitelman liitteenä.


Toiminta- ja taloussuunnitelma ja vuoden 2020 talousarvio on esitelty yhteistyötoimikunnalle 18.10.2019. Yhteistyötoimikunnan henkilöstöedustajien lausunto on liitteenä.                                                               
Vuoden 2018 tilinpäätöksen jälkeen Pirkanmaan sairaanhoitopiirin tase on 2,341 miljoonaa euroa alijäämäinen. Kuntalain 110 § mukaan taloussuunnitelman tulee olla tasapainossa tai ylijäämäinen. Kunnan taseeseen kertynyt alijäämä tulee kattaa enintään neljän vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta lukien. Alijäämän kattamisvelvollisuutta sovelletaan myös kuntayhtymiin. 
Edellä mainitun vuoksi taloussuunnitelmaan on sisällytetty taseen alijäämän kattamissuunnitelma.
Taseen alijäämä tullaan kattamaan mm. seuraavilla toimenpiteillä:

 • Vuosien 2015-2018 hinnanalennukset perutaan, ja hinnat palautetaan kustannuksia vastaaviksi
 • Vuonna 2019 käytyjen YT-neuvottelujen mukaisilla toimenpiteillä, joilla tuottavuutta nostetaan vuosittain 2 %:lla.

Konserniyhteisöt velvoitetaan osaltaan osallistumaan sairaanhoitopiirin alijäämän kattamiseen                                                    
Ehdotus Pirkanmaan sairaanhoitopiirin vuoden 2020 talousarvioksi ja toiminta- ja taloussuunnitelmaksi vuosille 2020 – 2022 on liitteenä. 
 
Hallintosäännön 30 §:n mukaan valtuusto päättää niiden virkojen perustamisesta ja lakkauttamisesta sekä virkanimikkeen muuttamisesta, joiden vakinaisesta täyttämisestä se päättää. Muiden virkojen ja toimien perustamisesta ja lakkauttamisesta sekä virkanimikkeen muuttamisesta päättää hallitus. Toimien ja nimikemuutosten osalta hallitus on delegoinut toimivaltaansa edelleen 19.11.2018 § 150.
Hallintosäännön 32 §:n mukaan kelpoisuusvaatimukset vahvistaa hallitus. Viran, johon valtuusto valitsee viranhaltijan, kelpoisuuden vahvistaa valtuusto.
Valtuuston käsittelyn jälkeen liikelaitoksen johtokunta päättää omasta toiminta- ja taloussuunnitelmasta ja talousarviosta joulukuun 2019 loppuun mennessä. Sairaanhoitopiirin hallitus käsittelee Taysin toimialueiden ja palvelukeskuksen sekä yhtymähallinnon käyttösuunnitelmat viimeistään helmikuussa 2020.
Sairaanhoitopiirin johtaja esittää:

Hallitus päättää:

 • esittää valtuustolle, että valtuusto päättää hyväksyä liitteenä olevan Pirkanmaan sairaanhoitopiirin vuoden 2020 talousarvion ja vuosien 2020 - 2022 toiminta- ja taloussuunnitelman sekä asiakirjan liitteenä olevan Kuvantamiskeskus- ja apteekkiliikelaitoksen johtokunnan esityksen liikelaitoksen vuosien 2020 - 2022 toiminta- ja taloussuunnitelmaksi ja vuoden 2020 talousarvioksi,
 • esittää valtuustolle, että erikoissairaanhoidon vuodeosastohoidosta ei peritä viivästymismaksua (siirtoviivemaksu) vuonna 2020,
 • esittää valtuustolle, että se hyväksyisi vuosien 2020-2022 taloussuunnitelman sisältämän alijäämän kattamissuunnitelman,
 • hyväksyä vuoden 2020 talousarvion sisältämät virkojen perustamiset ja lakkauttamiset 1.1.2020 alkaen tai suunnitelma-asiakirjassa esitetystä myöhemmästä ajankohdasta lukien, sekä muut  henkilöstöjärjestelyistä aiheutuvat talousarviomuutokset,  
 • oikeuttaa talousjohtajan päättämään talousarvion rajoissa pitkäaikaisten talousarviolainojen nostosta ja niihin liittyvistä sopimuksista,
 • merkitä tiedoksi yhteistyötoimikunnan henkilöstöedustajien antaman lausunnon,
 • oikeuttaa sairaanhoitopiirin johtajan tekemään toiminta- ja taloussuunnitelmaan sekä talousarvioon oikaisuluonteisia sekä muita mahdollisia teknisiä korjauksia ennen kuin suunnitelma ja talousarvio lähetetään valtuustolle.

Hallitus päätti:

 • esittää valtuustolle, että valtuusto päättää hyväksyä liitteenä olevan Pirkanmaan sairaanhoitopiirin vuoden 2020 talousarvion ja vuosien 2020 - 2022 toiminta- ja taloussuunnitelman hallituksen tekemin muutoksin sekä asiakirjan liitteenä olevan Kuvantamiskeskus- ja apteekkiliikelaitoksen johtokunnan esityksen liikelaitoksen vuosien 2020 - 2022 toiminta- ja taloussuunnitelmaksi ja vuoden 2020 talousarvioksi,
 • esittää valtuustolle, että erikoissairaanhoidon vuodeosastohoidosta ei peritä viivästymismaksua (siirtoviivemaksu) vuonna 2020,
 • esittää valtuustolle, että se hyväksyisi vuosien 2020-2022 taloussuunnitelman sisältämän alijäämän kattamissuunnitelman,
  hyväksyä vuoden 2020 talousarvion sisältämät virkojen perustamiset ja lakkauttamiset 1.1.2020 alkaen tai suunnitelma-asiakirjassa esitetystä myöhemmästä ajankohdasta lukien, sekä muut  henkilöstöjärjestelyistä aiheutuvat talousarviomuutokset,  
 • oikeuttaa talousjohtajan päättämään talousarvion rajoissa pitkäaikaisten talousarviolainojen nostosta ja niihin liittyvistä sopimuksista,
 • merkitä tiedoksi yhteistyötoimikunnan henkilöstöedustajien antaman lausunnon,
 • oikeuttaa sairaanhoitopiirin johtajan tekemään toiminta- ja taloussuunnitelmaan sekä talousarvioon oikaisuluonteisia sekä muita mahdollisia teknisiä korjauksia ennen kuin suunnitelma ja talousarvio lähetetään valtuustolle.

______________
 
HALL 28.10.2019 §150 tavoitteet
Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymäkonserniin kuuluu tytäryhteisöjä, joissa kuntayhtymällä on yli 50 %:n omistusosuus sekä osakkuus- ja omistusyhteisöjä, joissa kuntayhtymällä on joko huomattava vaikutusvalta (20 - 50 %) tai merkittävä omistusosuus (20 - 50 %). Lisäksi kuntayhtymällä on omistusosuuksia eräissä muissa yhtiöissä. 
 
Pirkanmaan sairaanhoitopiirissä omistajaohjauksen strategisen johtamismallin muodostavat Pirkanmaan esikoissairaanhoidon strategia, konserniohje sekä omistajapolitiikan ja konserniyhtiöiden ohjauksen keskeiset periaatteet. Tytäryhteisöjen omistajaohjaukseen kuuluu vuosittain asetettavat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet ja niiden seuranta. Tavoitteet asetetaan samassa yhteydessä myös kuvantamiskeskus- ja apteekkiliikelaitokselle.


Sairaanhoitopiirin konserniohjeen mukaan valtuusto määrittelee kuntayhtymän tavoitteet ja omistajapolitiikan linjaukset. Valtuusto määrittelee kuntayhtymän tavoitteet talousarvion yhteydessä kokouksessaan 9.12.2019.
Valtuusto ei voi oikeudellisesti sitovalla tavalla määrätä erillisen yksityisoikeudellisen osakeyhtiön toiminnasta. Valtuuston asettamat tavoitteet kohdistuvatkin täten kuntayhtymän edustajiin yhtiöiden hallinnossa. Kuntayhtymän edustajien tehtävänä on huolehtia, että tavoitteet toteutuvat yhtiöissä. Konserniohjausta tehdään myös valtuuston linjausten mukaisesti sairaanhoitopiirin johdon ja yhtiöiden edustajien välisissä neuvotteluissa pitkin vuotta. Näissä neuvotteluissa on yhteistyössä valmisteltu tavoitteet myös vuodelle 2020.
Hallitus saattaa valtuuston asettamat tavoitteet konserniyhtiöille tiedoksi, jotta ne voivat ottaa tavoitteet huomioon valmistellessaan omia talousarvioitaan.
 
Sairaanhoitopiirin johtaja esittää:
Hallitus:

 • esittää valtuustolle, että valtuusto määrittelee konserniyhtiöille ja liikelaitokselle seuraavat tavoitteet vuodelle 2020:
   

Coxa Oy

 • Tulostavoite (ennen veroja) on 3,0 M€
 • Hintojen kokonaistasoa ei nosteta
 • Muu kuin sairaanhoitopiirin alueelle suuntautuva myynti kasvaa edellisestä vuodesta
 • Asiakastyytyväisyys toteutuu tavoitteen mukaisesti (tavoite: NPS yli 90 %, ”Kuinka todennäköisesti suosittelisit Coxaa parhaalle ystävällesi, jos hän tarvitsee tekonivelleikkausta”)

Fimlab Laboratoriot Oy

 • Tulostavoite (ennen veroja) on 3,0 M€
 • Hintojen kokonaistasoa ei nosteta
 • Pyritään kasvattamaan markkinaosuutta in-house-asiakkuuksia lisäämällä
 • Potilasasiakkaiden asiakastyytyväisyys toteutuu tavoitteen mukaisesti (tavoite: keskiarvo ≥ 3, asteikolla 1-4)
   

TAYS Sydänkeskus Oy

 • Tulostavoite (ennen veroja) on 2,5 M€
 • Hintojen kokonaistasoa ei nosteta
 • Muu kuin sairaanhoitopiirin alueelle suuntautuva myynti kasvaa edellisestä vuodesta
 • Asiakastyytyväisyys toteutuu tavoitteen mukaisesti (tavoite: NPS yli 90 %, ”Kuinka todennäköisesti suosittelisit Tays Sydänsairaalaa parhaalle ystävällesi, jos hän tarvitsee hoitoa sydänsairauksiin”)
   

Kuvantamiskeskus- ja apteekkiliikelaitos

 • Tulostavoitteena on nollatulos
 • Muu kuin sairaanhoitopiirin alueelle suuntautuva myynti kasvaa edellisestä vuodesta
  saattaa konserniyhtiöille ja liikelaitokselle tiedoksi valtuuston päätettäväksi esitettävät tavoitteet vuodelle 202.

Hyväksyttiin

______________


HALL 11.11.2019 § 161
Sairaanhoitopiirin talousarvio 2020 sekä toiminta- ja taloussuunnitelma 2020 - 2022 on valmisteltu hallituksen 24.6.2019 hyväksymien linjausten mukaisesti. Toimialueet tekivät esityksensä elokuun loppuun mennessä. Sen jälkeen käydyissä tasapainotusneuvotteluissa ja virkamiesseminaarissa jatkettiin talouden tasapainotusta. Lopullinen tasapainotus tehtiin hallituksen toiminta- ja taloussuunnitteluseminaarissa 3.10.2019. Samassa seminaarissa hallitus teki talousarvion keskeiset toiminnalliset linjaukset, jotka on huomioitu liitteessä olevassa toiminta- ja taloussuunnitelmassa.
Kuvantamiskeskus- ja apteekkiliikelaitoksen johtokunta on tehnyt esityksen valtuustolle vuosien 2020 – 2022 toiminta- ja taloussuunnitelmasta ja vuoden 2020 talousarviosta. Johtokunnan esitys on toiminta- ja taloussuunnitelman liitteenä.


Toiminta- ja taloussuunnitelma ja vuoden 2020 talousarvio on esitelty yhteistyötoimikunnalle 18.10.2019. Yhteistyötoimikunnan henkilöstöedustajien lausunto on liitteenä.                                                               
Vuoden 2018 tilinpäätöksen jälkeen Pirkanmaan sairaanhoitopiirin tase on 2,341 miljoonaa euroa alijäämäinen. Kuntalain 110 § mukaan taloussuunnitelman tulee olla tasapainossa tai ylijäämäinen. Kunnan taseeseen kertynyt alijäämä tulee kattaa enintään neljän vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta lukien. Alijäämän kattamisvelvollisuutta sovelletaan myös kuntayhtymiin. 
Edellä mainitun vuoksi taloussuunnitelmaan on sisällytetty taseen alijäämän kattamissuunnitelma.
Taseen alijäämä tullaan kattamaan mm. seuraavilla toimenpiteillä:

 • Vuosien 2015-2018 hinnanalennukset perutaan, ja hinnat palautetaan kustannuksia vastaaviksi
 • Vuonna 2019 käytyjen YT-neuvottelujen mukaisilla toimenpiteillä, joilla tuottavuutta nostetaan vuosittain 2 %:lla.

Konserniyhteisöt velvoitetaan osaltaan osallistumaan sairaanhoitopiirin alijäämän kattamiseen                                                    
Ehdotus Pirkanmaan sairaanhoitopiirin vuoden 2020 talousarvioksi ja toiminta- ja taloussuunnitelmaksi vuosille 2020 – 2022 on liitteenä. 
 
Hallintosäännön 30 §:n mukaan valtuusto päättää niiden virkojen perustamisesta ja lakkauttamisesta sekä virkanimikkeen muuttamisesta, joiden vakinaisesta täyttämisestä se päättää. Muiden virkojen ja toimien perustamisesta ja lakkauttamisesta sekä virkanimikkeen muuttamisesta päättää hallitus. Toimien ja nimikemuutosten osalta hallitus on delegoinut toimivaltaansa edelleen 19.11.2018 § 150.
Hallintosäännön 32 §:n mukaan kelpoisuusvaatimukset vahvistaa hallitus. Viran, johon valtuusto valitsee viranhaltijan, kelpoisuuden vahvistaa valtuusto.
Valtuuston käsittelyn jälkeen liikelaitoksen johtokunta päättää omasta toiminta- ja taloussuunnitelmasta ja talousarviosta joulukuun 2019 loppuun mennessä. Sairaanhoitopiirin hallitus käsittelee Taysin toimialueiden ja palvelukeskuksen sekä yhtymähallinnon käyttösuunnitelmat viimeistään helmikuussa 2020.
Sairaanhoitopiirin johtaja esittää:


Hallitus päättää

 • esittää valtuustolle, että valtuusto päättää hyväksyä liitteenä olevan Pirkanmaan sairaanhoitopiirin vuoden 2020 talousarvion ja vuosien 2020 - 2022 toiminta- ja taloussuunnitelman sekä asiakirjan liitteenä olevan Kuvantamiskeskus- ja apteekkiliikelaitoksen johtokunnan esityksen liikelaitoksen vuosien 2020 - 2022 toiminta- ja taloussuunnitelmaksi ja vuoden 2020 talousarvioksi,
 • esittää valtuustolle, että erikoissairaanhoidon vuodeosastohoidosta ei peritä viivästymismaksua (siirtoviivemaksu) vuonna 2020,
 • esittää valtuustolle, että se hyväksyisi vuosien 2020-2022 taloussuunnitelman sisältämän alijäämän kattamissuunnitelman,
 • hyväksyä vuoden 2020 talousarvion sisältämät virkojen perustamiset ja lakkauttamiset 1.1.2020 alkaen tai suunnitelma-asiakirjassa esitetystä myöhemmästä ajankohdasta lukien, sekä muut  henkilöstöjärjestelyistä aiheutuvat talousarviomuutokset,  
 • oikeuttaa talousjohtajan päättämään talousarvion rajoissa pitkäaikaisten talousarviolainojen nostosta ja niihin liittyvistä sopimuksista, merkitä tiedoksi yhteistyötoimikunnan henkilöstöedustajien antaman lausunnon,
 • oikeuttaa sairaanhoitopiirin johtajan tekemään toiminta- ja taloussuunnitelmaan sekä talousarvioon oikaisuluonteisia sekä muita mahdollisia teknisiä korjauksia ennen kuin suunnitelma ja talousarvio lähetetään valtuustolle.

Hallitus päätti

 • esittää valtuustolle, että valtuusto päättää hyväksyä liitteenä olevan Pirkanmaan sairaanhoitopiirin vuoden 2020 talousarvion ja vuosien 2020 - 2022 toiminta- ja taloussuunnitelman hallituksen tekemin muutoksin sekä asiakirjan liitteenä olevan Kuvantamiskeskus- ja apteekkiliikelaitoksen johtokunnan esityksen liikelaitoksen vuosien 2020 - 2022 toiminta- ja taloussuunnitelmaksi ja vuoden 2020 talousarvioksi,
 • esittää valtuustolle, että erikoissairaanhoidon vuodeosastohoidosta ei peritä viivästymismaksua (siirtoviivemaksu) vuonna 2020,
 • esittää valtuustolle, että se hyväksyisi vuosien 2020-2022 taloussuunnitelman sisältämän alijäämän kattamissuunnitelman,
 • hyväksyä vuoden 2020 talousarvion sisältämät virkojen perustamiset ja lakkauttamiset 1.1.2020 alkaen tai suunnitelma-asiakirjassa esitetystä myöhemmästä ajankohdasta lukien, sekä muut  henkilöstöjärjestelyistä aiheutuvat talousarviomuutokset,  
 • oikeuttaa talousjohtajan päättämään talousarvion rajoissa pitkäaikaisten talousarviolainojen nostosta ja niihin liittyvistä sopimuksista,
 • merkitä tiedoksi yhteistyötoimikunnan henkilöstöedustajien antaman lausunnon,
 • oikeuttaa sairaanhoitopiirin johtajan tekemään toiminta- ja taloussuunnitelmaan sekä talousarvioon oikaisuluonteisia sekä muita mahdollisia teknisiä korjauksia ennen kuin suunnitelma ja talousarvio lähetetään valtuustolle.

______________

VALT 9.12.2019 §34

Valtuusto päättää

 • esittää valtuustolle, että valtuusto päättää hyväksyä liitteenä olevan Pirkanmaan sairaanhoitopiirin vuoden 2020 talousarvion ja vuosien 2020 - 2022 toiminta- ja taloussuunnitelman hallituksen tekemin muutoksin sekä asiakirjan liitteenä olevan Kuvantamiskeskus- ja apteekkiliikelaitoksen johtokunnan esityksen liikelaitoksen vuosien 2020 - 2022 toiminta- ja taloussuunnitelmaksi ja vuoden 2020 talousarvioksi,
 • esittää valtuustolle, että erikoissairaanhoidon vuodeosastohoidosta ei peritä viivästymismaksua (siirtoviivemaksu) vuonna 2020,
 • esittää valtuustolle, että se hyväksyisi vuosien 2020-2022 taloussuunnitelman sisältämän alijäämän kattamissuunnitelman,
 • hyväksyä vuoden 2020 talousarvion sisältämät virkojen perustamiset ja lakkauttamiset 1.1.2020 alkaen tai suunnitelma-asiakirjassa esitetystä myöhemmästä ajankohdasta lukien, sekä muut  henkilöstöjärjestelyistä aiheutuvat talousarviomuutokset,  
 • oikeuttaa talousjohtajan päättämään talousarvion rajoissa pitkäaikaisten talousarviolainojen nostosta ja niihin liittyvistä sopimuksista,
 • merkitä tiedoksi yhteistyötoimikunnan henkilöstöedustajien antaman lausunnon,
 • oikeuttaa sairaanhoitopiirin johtajan tekemään toiminta- ja taloussuunnitelmaan sekä talousarvioon oikaisuluonteisia sekä muita mahdollisia teknisiä korjauksia ennen kuin suunnitelma ja talousarvio lähetetään valtuustolle.

Valtuusto päätti

 • muuttaa sairaanhoitopiirin vuoden 2020 talousarviota ja vuosien 2020-2022 toiminta- ja taloussuunnitelmaa seuraavasti:
  • esitettyjä hinnankorotuksia ei hyväksytä
  • kunnille budjetoitu erikoissairaanhoidon palvelujen myynti voi olla korkeintaan Pirkanmaan sairaanhoitopiirin alkuperäisen tarjouksen mukainen
 • että siirtoviivemaksu otetaan käyttöön,
 • kuntayhtymän alijäämä katetaan ensisijaisesti muilla toimenpiteillä kuin hinnankorotuksilla. Taloussuunnitelmakauden taloustasapainottamisohjelma esitetään valtuustolle toukokuussa 2020,
 • poistaa toiminta- ja taloussuunnitelma 2020 - 2022 ja talousarvio 2020 asiakirjan sivulta 71 seuraavan lauseen: "Ensihoidossa valmistaudutaan siirtämään koko ensihoito viranomaistoiminnaksi vaiheittain vuoteen 2023 mennessä."

______________
 

VALT 9.12.2019 §36 tavoitteet


Asian esittelyteksti on hallituksen 28.10.2019 § 150 perusteluissa.
Hallituksen ehdotus:


Valtuusto päättää

 • määritellä konserniyhtiöille ja liikelaitokselle seuraavat tavoitteet vuodelle 2020:
   

Coxa Oy

 • Tulostavoite (ennen veroja) on 3,0 M€
 • Hintojen kokonaistasoa ei nosteta
 • Muu kuin sairaanhoitopiirin alueelle suuntautuva myynti kasvaa edellisestä vuodesta
 • Asiakastyytyväisyys toteutuu tavoitteen mukaisesti (tavoite: NPS yli 90 %, ”Kuinka todennäköisesti suosittelisit Coxaa parhaalle ystävällesi, jos hän tarvitsee tekonivelleikkausta”)

Fimlab Laboratoriot Oy

 • Tulostavoite (ennen veroja) on 3,0 M€
 • Hintojen kokonaistasoa ei nosteta
 • Pyritään kasvattamaan markkinaosuutta in-house-asiakkuuksia lisäämällä
 • Potilasasiakkaiden asiakastyytyväisyys toteutuu tavoitteen mukaisesti (tavoite: keskiarvo ≥ 3, asteikolla 1-4)

TAYS Sydänkeskus Oy

 • Tulostavoite (ennen veroja) on 2,5 M€
 • Hintojen kokonaistasoa ei nosteta
 • Muu kuin sairaanhoitopiirin alueelle suuntautuva myynti kasvaa edellisestä vuodesta
 • Asiakastyytyväisyys toteutuu tavoitteen mukaisesti (tavoite: NPS yli 90 %, ”Kuinka todennäköisesti suosittelisit Tays Sydänsairaalaa parhaalle ystävällesi, jos hän tarvitsee hoitoa sydänsairauksiin”)

Kuvantamiskeskus- ja apteekkiliikelaitos

 • Tulostavoitteena on nollatulos
 • Muu kuin sairaanhoitopiirin alueelle suuntautuva myynti kasvaa edellisestä vuodesta

Hyväksyttiin.

______________

AKUJK 31.12.2019

Kuvantamiskeskus- ja apteekkiliikelaitoksen johtokunta on päättänyt kokouksessaan 21.10.2019 esittää valtuustolle, että valtuusto hyväksyisi kokouksessaan 9.12.2019 Kuvantamiskeskus- ja apteekkiliikelaitoksen vuosien 2020 – 2022 toiminta- ja taloussuunnitelman ja vuoden 2020 talousarvion. Sairaanhoitopiirin suunnitteluohjeen mukaisesti liikelaitosten talousarvioesitykset on liitetty sairaanhoitopiirin vuosien 2020 – 2022 toiminta- ja taloussuunnitelmaan sekä vuoden 2020 talousarvioesitykseen.

Kuntalain 67e §:n ja sairaanhoitopiirin suunnitteluohjeen mukaisesti liikelaitoksen johtokunnan tulee hyväksyä lopullinen liikelaitoksen vuosien 2020 – 2022 toiminta- ja taloussuunnitelma ja vuoden 2020 talousarvio.

Sairaanhoitopiirin valtuusto on hyväksynyt muutoksin 9.12.2019 kokouksessaan Pirkanmaan sairaanhoitopiirin vuosien 2020 – 2022 toiminta- ja taloussuunnitelman ja vuoden 2020 talousarvion sekä asiakirjan liitteenä olevan Kuvantamiskeskus- ja apteekkiliikelaitoksen johtokunnan esityksen vuosien 2020 – 2022 toiminta- ja taloussuunnitelmaksi ja vuoden 2020 talousarvioksi, johon sisältyvät sairaanhoitopiirin valtuuston 9.12.2019 § 36 asettama tavoitteet.

 Valtuusto päätti

 • muuttaa sairaanhoitopiirin vuoden 2020 talousarviota ja vuosien 2020-2022 toiminta- ja taloussuunnitelmaa seuraavasti:                                                                  

 ◦esitettyjä hinnankorotuksia ei hyväksytä

◦kunnille budjetoitu erikoissairaanhoidon palvelujen myynti voi olla korkeintaan Pirkanmaan sairaanhoitopiirin alkuperäisen tarjouksen mukainen

 • että siirtoviivemaksu otetaan käyttöön,
 • kuntayhtymän alijäämä katetaan ensisijaisesti muilla toimenpiteillä kuin hinnankorotuksilla. Taloussuunnitelmakauden taloustasapainottamisohjelma esitetään valtuustolle toukokuussa 2020,
 • poistaa toiminta- ja taloussuunnitelma 2020 - 2022 ja talousarvio 2020 asiakirjan sivulta 71 seuraavan lauseen: "Ensihoidossa valmistaudutaan siirtämään koko ensihoito viranomaistoiminnaksi vaiheittain vuoteen 2023 mennessä."

Valtuuston ja johtokunnan hyväksymä Kuvantamiskeskus- ja apteekkiliikelaitoksen talousarvio perustuu vastuualuetason suunnitelmiin, jotka on tarkennettava edelleen vastuuyksikkötasolle. Käyttösuunnitelmat laaditaan tammikuun 2020 loppuun mennessä.

Sairaanhoitopiirin hallintosäännön 47 §:n mukaan hallitus ja johtokunta hyväksyvät tarvittaessa talousarvioon perustuvat käyttösuunnitelmat. Nämä toimielimet voivat myös tarvittaessa siirtää käyttösuunnitelman hyväksymiseen liittyvää toimivaltaa edelleen alaisilleen viranhaltijoille.

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Kari Lehmussaari, Vs. toimitusjohtaja, Kari.Lehmussaari@pshp.fi

Johtkounta päättää:

 • muuttaa Kuvantamiskeskus- ja apteekkiliikelaitoksen vuosien 2020 - 2022 toiminta ja taloussuunnitelman ja vuoden 2020 talousarvion valtuuston päätöksen 9.12.2019 § 34 mukaisesti seuraavasti:
  • esitettyjä hinnankorotuksia ei hyväksytä
  • kunnille budjetoitu erikoissairaanhoidon palvelujen myynti voi olla korkeintaan Pirkanmaan sairaanhoitopiirin alkuperäisen tarjouksen mukainen
    
 • että siirtoviivemaksu otetaan käyttöön,
 • siirtää Kuvantamiskeskus- ja apteekkiliikelaitoksen vuoden 2020 käyttösuunnitelmien hyväksymiseen liittyvän toimivallan toimitusjohtajan tehtäviin ja ratkaisuvaltaan,
 • Kuvantamiskeskus- ja apteekkiliikelaitoksen sitovat tavoitteet vahvistetaan myöhemmin.

Päätös

Hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Kokous on pidetty sähköpostikokouksena, jäsenten ja hallituksen edustajan vastaukset liitteenä § 105. Paikalla, puheenjohtaja Matti Höyssä, vs. toimitusjohtaja Kari Lehmussaari ja sihteeri Mirja Kaunonen