Kuvantamiskeskus- ja apteekkiliikelaitoksen johtokunta, kokous 08.04.2019 08.31 Kuvantamiskeskus- ja apteekkiliikelaitoksen hallinnon neuvotteluhuone, FM5, 5.krs.

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 30 Magneettikuvauslaitteiston hankintapäätöksen poistaminen

1284/2019

Valmistelija

  • Irina Rinta-Kiikka, Irina.Rinta-Kiikka@pshp.fi

Perustelut

Pirkanmaan sairaanhoitopiirin Kuvantamiskeskus- ja apteekkiliikelaitoksen johtokunta on tehnyt päätöksen 11.3.2019 § 22 koskien radiologian vastuualueelle hankittavaa magneettikuvauslaitteistoa.

GE Healthcare Oy on tehnyt hankintaoikaisuvaatimuksen alkuperäisen hankintapäätöksen pisteytystä koskien. GE Healthcare Oy:n hankintaoikaisuvaatimus ei edellytä käsittelyä, koska otamme hankintalain mukaisesti kyseessä olevan hankintapäätöksen uudelleen käsiteltäväksi omasta aloitteestamme. Hankintaoikaisuvaatimus on

LIITEENÄ nro 1.

Olemme huomanneet virheen tarjousvertailussa, joka on johtanut siihen, että meidän täytyy poistaa alkuperäinen hankintapäätös ja tehdä tarjousvertailu uudelleen ja tämän pohjalta uusi hankintapäätös. Kaikille tarjoajille on ilmoitettu asiasta. Tarjouksille on haettu voimassaoloajan pidennystä ja ne tullaan vertailemaan uudelleen, joten kyse ei ole hankinnan keskeyttämisestä, vaan hankinnan palauttamisesta takaisin tarjousvertailuvaiheeseen. Tarvittaessa tarjoajilta tullaan kysymään tarkentavia kysymyksiä tasapuolisesti ja syrjimättömästi, jotta saamme tarjottujen laitteiden kokoonpanot vertailukelpoisiksi.

 

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Kari Lehmussaari, Vs. toimitusjohtaja, Kari.Lehmussaari@pshp.fi

Johtokunta päättää

  • että Magneettikuvauslaitteiston hankintapäätös 11.3.2019 § 22 poistetaan hankintalain 132.1 §:n nojalla ja asia ratkaistaan myöhemmin uudelleen,
  • että GE:n Healthcare Oy tekemä hankintaoikaisuvaatimus jää täten sillensä.

Päätös

Hyväksyttiin.

  • Johtokunta päätti pitää uuden kokouksen 6.5.2019 klo 8.30 alkaen magneettikuvauslaitteiston hankinnasta.

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kuntayhtymän jäsenkunta ja sen jäsen.

Oikaisuvaatimus tehdään Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän Kuvantamiskeskus- ja apteekkiliikelaitoksen johtokunnalle.

Postiosoite: PL 2000, 33521 Tampere
Käyntiosoite: Biokatu 12, 3. krs, Kirjaamo


Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.


Oikaisuvaatimusaika    

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Kuntayhtymän jäsenkunnan ja sen jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.  Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, kolmen päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Tiedoksiantopäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jona virastot ovat suljettuna, valitusasiakirjat saa toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.