Pirkanmaan hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielin (Vate), kokous 11.02.2022 12.00 Sähköinen kokous

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 29 Kuntien Tiera Oy:n osakkeiden hankinnan tarkistus

1819/2022

Perustelut

Väliaikainen toimielin hyväksyi kokouksessaan 17.12.2021 osakkeiden hankinnan Kuntien Tiera Oy:ltä. Joululomien takia viranhaltijapäätös ja 15 osakkeen maksatus (30 euroa) tehtiin heti vuoden 2022 alussa. Kuntien Tiera Oy:n hallitus ei hyväksynyt osakemerkintää.  Kuntien Tiera lakimiehen kommentti: “Pirkanmaan hyvinvointialueen osalta ongelma on se, että he ovat tehneet merkintäpäätöksensä vuoden 2021 puolella vuoden 2021 toimintakulujen perusteella. Merkintä on kuitenkin saatettu Tieran päätettäväksi vasta vuoden 2022 puolella, joka tuo merkittävien osakkeiden määrän osalta ongelman. Yhtiöjärjestyksen mukaan kuntayhtymät, hyvinvointialueet, muut kunnalliset tai valtiolliset hallintoalueet, julkisoikeudelliset laitokset sekä kirkolliset ja kolmannen sektorin toimijat merkitsevät osakkeita siten, että niiden omistama osakemäärä on merkinnän jälkeen vähintään kyseisen yhteisön edellisen vahvistetun tilinpäätöksen mukaisten toimintakulujen määrä jaettuna luvulla kuusikymmentäviisituhatta (65 000). Mikäli tässä kohdassa tarkoitetulla yhteisöllä ei ole vahvistettua tilinpäätöstä, määräytyy merkittävien osakkeiden määrä merkintävuodelle budjetoitujen tai muutoin ennakoitujen toimintakulujen määrän perusteella.”  

Kuntien Tiera ehdottaa seuraavaa: “Pirkanmaan hyvinvointialueen osalta on kaksi eri vaihtoehtoa edetä. Sen merkintä tulee voimaan, joko 1. heti sen jälkeen, kun se tekee lisämerkinnän vuoden 2022 toimintakulujen perusteella tai 2. sen jälkeen, kun vuoden 2021 tilinpäätös vahvistuu ja nyt tehty osakemerkintä osoittautuu oikeaksi vahvistetun tilinpäätöksen mukaisten toimintakulujen perusteella. “ 

Ehdotan, että edetään vaihtoehdon 2. mukaisesti. Pirkanmaan hyvinvointialueen tilinpäätös vuodelta 2021 on valmistumassa lähiaikoina, jonka perusteella merkitään sen mukainen määrä Kuntien Tiera Oy:n osakkeita. Vate päätti 14.12.2021 merkitä 15 kpl osakkeita (30 euroa) silloin arvioitujen yhden miljoonan euron toimintakuluja vastaavasti. Vuoden 2021 tilinpäätös osoittaa tässä vaiheessa, että vuoden 2021 toimintakulut ovat yhteensä 1 304 362,76 euroa. Tämä tarkoittaisi, että Pirkanmaan hyvinvointialueen tulisi omistaa vähintään 21 osaketta. Ehdotetaan, että muutosjohtajat voivat merkitä tarvittavan lisämäärän Kuntien Tiera Oy:n osakkeita hyvinvointialueelle. 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jaakko Herrala, Muutosjohtaja, Jaakko.Herrala@pirha.fi

Pirkanmaan hyvinvointialue päättää merkitä Kuntien Tiera Oy:n osakkeita hyvinvointialueen vuoden 2021 vahvistetun tilinpäätöksen mukaisten toimintakulujen määrä jaettuna luvulla kuusikymmentäviisituhatta (65 000). 

Muutosjohtajat valtuutetaan hoitamaan lisämerkinnän vaatimat käytännön toimenpiteet.  

Päätös

Hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Teknisenä korjauksena vuosiluvun korjaus päätösehdotukseen.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen). Hallintolaki 49 b §

 

Oikaisuvaatimus tehdään Väliaikaiselle valmistelutoimielimelle

Postiosoite: PL 2000, 33521 Tampere

Käyntiosoite: Biokatu 12 3.krs, Kirjaamo

Sähköpostiosoite: kirjaamo@pirha.fi

 

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Hallintolaki 49 d §.

 

Oikaisuvaatimusaika   

Oikaisuvaatimus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Hallintolaki 49 c §.

 

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

 

Tiedoksiantopäivää ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jona virastot ovat suljettuna, valitusasiakirjat saa toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.