Pirkanmaan hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielin (Vate), kokous 11.02.2022 12.00 Sähköinen kokous

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 22 Pirkanmaan hyvinvointialueen liikkeenluovutussuunnitelma

6258/2021

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Heli Hirvelä, Heli.Hirvela@pirha.fi

Perustelut

Hyvinvointialueen valmistelussa on suunniteltu järjestämisvastuun siirtymiseen liittyvää liikkeen luovutusta sekä muita toiminnan aloittamisen vaatimia selvityksiä.  

Voimaanpanolain 18 §:n mukaan sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen tehtävien ja tehtäviä hoitavan henkilöstön siirto tukitehtävineen kunnista ja kuntayhtymistä hyvinvointialueelle katsotaan liikkeen luovutukseksi. Kuntasektorilla liikkeen luovutustilanteissa luovutuksesta päätetään kokonaisuutena. Kokonaisuus sisältää siirtyvää omaisuutta, tiloja, sopimuksia sekä muita oikeuksia ja velvoitteita sekä siirtyvää henkilöstöä ja henkilöstön asemaa koskevia asiakirjoja.  Voimaanpanolain 20 §:n nojalla sairaanhoitopiirien kuntayhtymät siirretään varoineen ja velkoineen sekä sitoumuksineen hyvinvointialueille 1.1.2023. Liikkeen luovutuksen kokonaisuuteen liittyvät luovuttajan tekemät selvitykset ja päätökset on tehtävä 28.2.2022 mennessä. Aluevaltuusto tekee luovutuksensaajan päätökset maaliskuun 2022 loppuun mennessä. Liikkeen luovutus ja toiminnan siirto perustuvat yhteistyöhön ja yhteiseen valmisteluun.  

Järjestämisvastuun siirtyminen 1.1.2023 hyvinvointialueelle edellyttää palvelujen ja toimintojen siirtojen suunnittelua, selvityksiä lain edellyttämistä siirtyvistä eristä sekä yhteistoimintaa henkilöstön liikkeen luovutuksen osalta. Suunnittelua on hyvinvointialueen valmistelussa tehty asiakokonaisuuksittain huomioiden helmi-maaliskuun 2022 päätösten tietotarpeet. Lisäksi hyvinvointialueen tulevan toiminnan suunnittelun pohjaksi on kerätty ja tullaan keräämään tietoja kunnista ja sairaanhoitopiiristä. Kerättävien tietojen osalta varsinaiset tietojen siirtojen aikataulut vaihtelevat toiminnoittain.   

Siirtojen ja liikkeen luovutuksen tavoitteena on varmistaa mahdollisimman sujuva lain edellyttämä järjestämisvastuun siirto hyvinvointialueelle. Liitteessä on kerrottu tarkemmin prosessin kulusta, aikatauluista, eri osapuolten vastuista sekä annettu tilannekuvaa siitä, missä tämän kokonaisuuden osalta valmistelussa mennään.  

Erillisessä liitteessä on kuvattu tarkemmin liikkeen luovutuksen suunnitelma ja tilannekatsaus.  

Kokouksessa valmistelukokonaisuuden johtaja Heli Hirvelä esittelee asiaa.

Päätösehdotus

Esittelijä

Jukka Alasentie, Muutosjohtaja, jukka.alasentie@pirha.fi

Päätetään jatkaa liikkeen luovutuksen valmistelua suunnitelman mukaisesti.

Päätös

Hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Kirjattiin, että kokouksessa kuultiin asiantuntijana Heli Hirvelää asian käsittelyn ajan. 

Perustelut

Pirkanmaan hyvinvointialueen väliaikainen toimielin käsitteli liikkeen luovutuksen suunnitelmaa ja tilannetta kokouksessaan 29.10.21 § 73.  

Marraskuussa Pirkanmaan kunnille lähetettiin ohje, jossa ohjeistettiin kuntia lakisääteisen selvityksen laatimisessa hyvinvointialueelle helmikuun loppuun mennessä osana liikkeen luovutuksen prosessia.  

Tällä hetkellä eri osa-alueiden valmistelu etenee. Loppuvuodesta kerättiin erilaista tietoa kunnista toiminnan suunnittelun pohjaksi ja näitä tietopyyntöjä pystytään osittain hyödyntämään myös pohjana kuntien laatimille selvityksille. Sen lisäksi eri osa-alueiden valmistelussa on muodostettu verkostoja ja työryhmiä, joiden avulla valmistelua ja yhteisen näkemyksen saamista hyvinvointialueen toiminnoista on voitu viedä eteenpäin.  

Kuntien ja sairaanhoitopiirin lakisääteiset selvitykset saadaan 28.2.22 mennessä ja niiden pohjalta voidaan hyvinvointialueen valmistelussa käyttää päivitettyjä tietoja. Kunnathan voivat täydentää itse tai hyvinvointialueen pyynnöstä tietoja vielä kesäkuun loppuun saakka. Aluevaltuusto käsittelee saadut selvitykset kokouksessaan maaliskuun lopussa.   

Oheiseen katsaukseen on koottu tietoa osa-alueittain valmistelun tilanteesta tammi-helmikuun vaihteesta 2022.  

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jukka Alasentie, Muutosjohtaja, jukka.alasentie@pirha.fi

Merkitään katsaus tiedoksi.  

Päätös

Merkittiin tiedoksi.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.