Pirkanmaan hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielin (Vate), kokous 11.02.2022 12.00 Sähköinen kokous

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 28 Pirkanmaan hyvinvointialueen osakehankinta UNA:lta

1094/2022

Valmistelija

  • Jukka Alasentie, Muutosjohtaja, jukka.alasentie@pirha.fi

Perustelut

Pirkanmaan hyvinvointialue on julkisyhteisö, jota koskee hankintalaki (Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 1397/2016). UNA Oy on sidosyksikköperiaatteella toimiva koordinoiva ja ohjaava kehitys- ja asiantuntijayhtiö, joka yhtiömuotoisena palvelee sote-toimialan jatkuvaa kehittämistä ja kilpailukykyä. Pirkanmaalla UNA-yhteistyötä on toteutettu mm. sosiaalipalvelujen järjestelmäkilpailutuksen valmistelutehtävissä sekä asiakasohjauksen tilannekuvan toteuttamisessa.  

Hyvinvointialue on hakenut valtionavustusta ICT-muutostöihin sosiaali- ja terveysministeriöltä. Rahoitusta on tarkoitus käyttää mm. UNA Oy:ltä hankittaviin palveluihin. ICT-hankintojen toimeenpano edellyttää, että hyvinvointialue on sidosyksikköasemassa UNA Oy:n kanssa.  Tämän lisäksi UNA Oy:n strategisia linjauksia vuodelle 2023 koskeva päätöksenteko siirtyy hyvinvointialueille jo maaliskuun 2022 alusta. Tämä siirtyvä päätösvalta tulevaisuutta koskien sekä osakemerkintä antavat mahdollisuuden olla vaikuttamassa yhtiön toimintaan ja rooliin jo keväästä 2022 alkaen. 

UNA Oy:n ylimääräinen yhtiökokous 1.10.2021 on päättänyt kohdennetun osakeannin järjestämisestä hyvinvointialueille. Kullakin hyvinvointialueella on oikeus merkitä korkeintaan 10 C-sarjan osaketta. Osakkeiden merkintähinta on 300 euroa osakkeelta. 

Edellä mainitun mukaisesti, osakkeiden hinnaksi tulisi 3000 €. Osakkeiden merkintäaika on alkanut ylimääräisen yhtiökokouksen päätöksestä 1.10.2021 ja päättyy 30.4.2022. 

Omistajat ohjaavat UNA Oy:n toimintaa yhtiökokouksessa ja hallituksessa sekä asiakasneuvottelukunnassa, joka kokoaa asiakkaiden tarpeita ja arvioi tulevan kehityksen painopisteitä. 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jaakko Herrala, Muutosjohtaja, Jaakko.Herrala@pirha.fi

Pirkanmaan hyvinvointialue päättää merkitä UNA Oy:n C-sarjan osakkeita 10 kappaletta hintaan 300 euroa osakkeelta (kokonaishinta 3000 euroa).   

Muutosjohtajat valtuutetaan hoitamaan merkinnän vaatimat käytännön toimenpiteet sekä allekirjoittamaan sopimukset. 

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen). Hallintolaki 49 b §

 

Oikaisuvaatimus tehdään Väliaikaiselle valmistelutoimielimelle

Postiosoite: PL 2000, 33521 Tampere

Käyntiosoite: Biokatu 12 3.krs, Kirjaamo

Sähköpostiosoite: kirjaamo@pirha.fi

 

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Hallintolaki 49 d §.

 

Oikaisuvaatimusaika   

Oikaisuvaatimus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Hallintolaki 49 c §.

 

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

 

Tiedoksiantopäivää ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jona virastot ovat suljettuna, valitusasiakirjat saa toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.