Pirkanmaan hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielin (Vate), kokous 11.02.2022 12.00 Sähköinen kokous

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 25 Pirkanmaan hyvinvointialueen osakkeen osto Monetra Pirkanmaalta

1094/2022

Perustelut

Pirkanmaan hyvinvointialue hankkii talous- ja henkilöstöhallinnon palvelut Monetra Pirkanmaa Oy:ltä voimaanpanolain mukaisesti sairaanhoitopiirin sopimukseen liittyen. Tämä järjestely loppuu maaliskuun alusta 2022 lukien ja hyvinvointialueen tulee järjestää palvelut hankintalain mukaisesti omana hankintanaan. Vuoden 2023 alusta hyvinvointialueesta tulee Monetra Pirkanmaan merkittävä osakas, kun sairaanhoitopiirin osakkeet siirtyvät hyvinvointialueen hallintaan. Siksi on tarkoituksenmukaista, että hyvinvointialueen talous- ja henkilöstöhallinnon palvelut hankitaan jatkossakin Monetra Pirkanmaa Oy:ltä. Jotta tämä olisi mahdollista jo vuonna 2022, tulee Pirkanmaan hyvinvointialueen hankkia Monetra Pirkanmaan osake ja liittyä osakassopimukseen.  

Monetra Pirkanmaa Oy on osa valtakunnallisesti toimivaa Monetra-konsernia, joka tuottaa henkilöstö- ja palkanlaskentapalveluita, talouspalveluita, raportointi- ja analysointipalveluita, hallinnon tukipalveluita, hankintapalveluita, rekrytointi- ja henkilöstövuokrauspalveluita, tulkkipalveluita sekä asiantuntijapalveluita.  

Monetra Pirkanmaa Oy toimii In house -periaatteella ja siten asiakkaat ovat myös omistajia. Monetra Pirkanmaa Oy toimii julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016) 15 §:n mukaisena sidosyksikkönä omistajilleen. Omistuksen ja päätösvallan saamiseksi hyvinvointialueen tulee merkitä yksi (1) Monetra Pirkanmaa Oy:n osake seitsemänkymmenen (70) euron merkintähintaan sekä liittyä Monetra Pirkanmaa Oy:n osakassopimukseen liittymissopimuksella. Vate voi tehdä osakemerkintöjä voimaanpanolain mukaisesti vain vuoden 2023 loppuun saakka. Pirkanmaan hyvinvointialue voi myöhemmin luopua Monetra Pirkanmaa Oy:n osakkeesta ilmoittamalla siitä kirjallisesti Monetra Pirkanmaa Oy:lle. Jatkossa aluehallituksen tulee ottaa kantaa pysyvästä järjestelystä. 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jukka Alasentie, Muutosjohtaja, jukka.alasentie@pirha.fi

Pirkanmaan hyvinvointialue merkitsee yhden (1) Monetra Pirkanmaa Oy:n osakkeen merkintähintaan 70 euroa. 

Pirkanmaan hyvinvointialue liittyy Monetra Pirkanmaa Oy:n osakassopimukseen liittymissopimuksella. 

Valtuutetaan muutosjohtajat toimeenpanemaan osakemerkinnän vaatimat toimenpiteet ja allekirjoittamaan sopimukset. 

Päätös

Hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Merkittiin, että Vuokko Ylinen saapui kokoukseen takaisin asian käsittelyn aikana, ennen päätöksentekoa.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen). Hallintolaki 49 b §

 

Oikaisuvaatimus tehdään Väliaikaiselle valmistelutoimielimelle

Postiosoite: PL 2000, 33521 Tampere

Käyntiosoite: Biokatu 12 3.krs, Kirjaamo

Sähköpostiosoite: kirjaamo@pirha.fi

 

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Hallintolaki 49 d §.

 

Oikaisuvaatimusaika   

Oikaisuvaatimus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Hallintolaki 49 c §.

 

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

 

Tiedoksiantopäivää ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jona virastot ovat suljettuna, valitusasiakirjat saa toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.