Pirkanmaan hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielin (Vate), kokous 11.02.2022 12.00 Sähköinen kokous

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 27 Talous- ja henkilöstöhallinnon muutoskokonaisuuden tilaus Monetra Pirkanmaalta

1095/2022

Perustelut

Pirkanmaan hyvinvointialue hankkii talouden ja henkilöstöhallinnon palveluita Monetra Pirkanmaa Oy:ltä. Palveluiden käynnistämiseksi 1.1.2023 alkaen järjestelmät tulee rakentaa käyttövalmiiksi. Talous- ja henkilöstöhallinnon järjestelmämuutosprojektissa korvataan kaikkien nykytoimijoiden järjestelmät yhdenmukaisilla Pirkanmaan hyvinvointialueen järjestelmillä. Muutostyöt toteutetaan yhdessä Monetra Pirkanmaa Oy:n kanssa, koska he toimivat palveluntuottajina myös tuotantokäytön aloitettua.  

Pirkanmaan Monetra Oy toimii julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016) 15 §:n mukaisena sidosyksikkönä Pirkanmaan hyvinvointialueelle, hyvinvointialueen hankittua yhden Monetra Pirkanmaa Oy:n osakkeen itselleen (§23 Osakkeen osto Monetra Pirkanmaa Oy:ltä) 

Pirkanmaan hyvinvointialue ja Monetra Pirkanmaa Oy laativat käyttöönottotöiden toteuttamisesta liitteen mukaisen toimitussopimuksen. Toimitussopimuksen tarkoituksena on varmistaa, että toimittaja pystyy omalta osaltaan toteuttamaan vaadittavat toimenpiteet siten, että hyvinvointialueen palvelut käynnistyvät 1.1.2023.  

Toimituksen käyttöönoton jälkeen tuotettavasta jatkuvasta palvelusta sovitaan osapuolten kesken myöhemmin laadittavalla erillisellä palvelusopimuksella.  

Toimituksen toteutuksen kokonaishinta-arvio on 3 470 400€ jakaantuen talousosioon, hr-osioon sekä projektihallintoon. Hinta-arvio on eritelty tarkemmin erillisessä projektisuunnitelmassa. Toimitussopimukseen kuulumattomista lisätöistä sovitaan ja veloitetaan erikseen tuntitöinä. 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jaakko Herrala, Muutosjohtaja, Jaakko.Herrala@pirha.fi

Hyväksytään talous- ja henkilöstöhallinnon järjestelmäkokonaisuuksien tilaus Monetra Pirkanmaa Oy:ltä liitteen mukaisen toimitussopimuksen mukaisena ja valtuutetaan muutosjohtaja Jaakko Herrala allekirjoittamaan toimitussopimus. 

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen). Hallintolaki 49 b §

 

Oikaisuvaatimus tehdään Väliaikaiselle valmistelutoimielimelle

Postiosoite: PL 2000, 33521 Tampere

Käyntiosoite: Biokatu 12 3.krs, Kirjaamo

Sähköpostiosoite: kirjaamo@pirha.fi

 

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Hallintolaki 49 d §.

 

Oikaisuvaatimusaika   

Oikaisuvaatimus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Hallintolaki 49 c §.

 

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

 

Tiedoksiantopäivää ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jona virastot ovat suljettuna, valitusasiakirjat saa toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.