Pirkanmaan hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielin (Vate), kokous 11.02.2022 12.00 Sähköinen kokous

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 26 Valtionavustuksen hakeminen sosiaali ja terveysministeriöstä Suomen kestävän kasvun ohjelman hankkeille

1093/2022

Perustelut

Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) on käynnistänyt  22.12.2021 valtionavustushaun Suomen kestävän kasvun ohjelman hankkeille (RRF= Recovery and Resilience Facility-haku). Hakemuksen voi laatia vain yksi kunta tai kuntayhtymä kultakin hyvinvointialueelta. Pirkanmaalla hakemuksen valmistelijaksi on sote-johtajien kokouksessa sovittu Pirkanmaan sairaanhoitopiiri (PSHP). Pirkanmaan kunnat ovat hankkeessa osatoteuttajia. 

Valtionavustusta hankkeelle myönnetään vain, jos hankealueen sosiaali- ja terveyspalveluista vastaavat kunnat ja kuntayhtymät ovat tehneet periaatepäätöksen hankkeeseen osallistumisesta. Pirkanmaan kunnille ja sairaanhoitopiirille on lähetetty esitys hankehakuun sitoutumisesta. Koska hakemus ulottuu vuoden 2025 loppuun saakka, hakuopas edellyttää, että RRF-haun periaatepäätös tulee käsitellä hyvinvointialueen väliaikaisessa toimielimessä. Vate voi tehdä välttämättömiä sitovia päätöksiä vain vuoden 2023 loppuun saakka. Vate käsittelee tässä kokouksessa haun ja sen periaatteet ja sitoutuu omalta osaltaan niihin ja vastaanottamaan siirtyvät velvoitteet vuoden 2023 alusta pitäen. Hyvinvointialueen aluevaltuuston tulee käsitellä hakemus, sopimukset ja sitoumukset osana liikkeen luovutusta. 

Ensimmäinen haku päättyy 18.2.2022. Hankesuunnitelman tulee sisältää toimeenpanosuunnitelma vuodelle 2022 ja alustava suunnitelma vuosille 2023–2025. Valtionavustus myönnetään täysimääräisenä hankkeen valtionavustukseen oikeuttaviin kustannuksiin ilman omarahoitusosuutta.  

Pirkanmaan hyvinvointialueen on mahdollista hakea noin 2,4 miljoonaa euroa ensimmäisessä rahoituskierroksessa vuodelle 2022. Hakuopas ja STM:n info 11.1.2022 ohjeistavat mahdolliset rahoituksen käyttökohteet ja ajoituksen. Ensimmäisessä haussa haetaan rahoitusta pilari 4 aiheisiin ja siihen sisältyviin neljään investointikohteeseen. Syksyllä 2023 avautuu pilari 4:n seuraava haku, jossa haetaan lopullisen suunnitelman mukainen rahoitus vuosille 2023-2025. Lisäksi avautuu pilari 3 rahoitushaku, johon sisältyy työllisyyspalveluihin mukaan mm. päihde- ja mielenterveysasioista. 

Pirkanmaan hakemuksen pääteemana ovat digitaaliset palvelut hyvinvointialuetasoisesti. Toimenpideaihioissa keskitytään digipalveluiden, kirjausten, vaikuttavuusperusteisuuden ja tiedolla johtamisen kehittämiseen sekä alueelliseen yhtenäistämiseen. Pirkanmaan sote-johtajien kokouksessa 26.1.2022 tarkennettiin vuoden 2022 ensimmäisen rahoitushakemuksen painotuksia suhteessa eri hakukohteisiin. Kokouksessa sovittiin, että hakemuksessa haetaan rahoitusta: 

  • korona-aikana syntyneen hoito-, kuntoutus- ja palveluvelan tunnistamiseen ja mahdolliseen purkamiseen. Toimenpiteet tulee erityisesti kohdentaa heikossa ja haavoittuvassa asemassa oleviin asiakasryhmiin ja ne suunnataan tarpeenmukaisesti kriittisyyden perusteella. 

  • digitaalisten toimintamallien jalkauttamiseen yhteistyössä PirSOTE-hankkeen digitaalisten palveluiden toiminnallisten muutosten kanssa. Mm. Omaolo-palvelun käyttöönotto ja laajennus sekä kansalaisten etäpalvelujen sekä ammattilaisten digitaalisten työvälineiden käyttöönotto ja laajennus. 

  • alueellisen elintapaohjauksen palvelutarjottimen ja palvelupolun digitaalisen kehittämisen tukemiseen yhteistyössä PirSOTE-hankkeen kanssa.   

  • digitaalisten kehittämistoimenpiteiden suunnitteluun, kypsyystason arviointiin ja nykytilan kuvaukseen nykyisistä alueella käytössä olevista digitaalisista palveluista (tavoitteena digitaalisten palvelujen yhdenmukaisuus ja saatavuus koko hyvinvointialueella) yhteistyössä PirSOTE-hankkeen ja hyvinvointialueen ICMT-valmistelun kanssa. 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jaakko Herrala, Muutosjohtaja, Jaakko.Herrala@pirha.fi

Väliaikainen toimielin päättää,  

  • että Pirkanmaan hyvinvointialue hyväksyy omalta osaltaan Pirkanmaan sairaanhoitopiirin johdolla neuvotellut Pirkanmaan EU:n kestävän kasvun ohjelman rahoitushaun periaatteet, 

  • että hyväksyy omalta osaltaan hankkeiden siirron hyvinvointialueen vastuulle vuoden 2023 alusta alkaen voimaanpanolain antamin valtuuksin ja 

  • että hankkeiden sopimusten siirto toteutetaan osana Pirkanmaan liikkeen luovutusta vuoden 2025 loppuun saakka. 

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.