Pirkanmaan hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielin (Vate), kokous 17.12.2021 12.00 Sähköinen kokous

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 107 Kuntien Tiera Oy:n osakkeiden hankkiminen

7663/2021

Perustelut

Pirkanmaan hyvinvointialue on julkisyhteisö, jota koskee hankintalaki (Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 1397/2016). Kuntien Tiera Oy tuottaa tällä hetkellä merkittäviä palveluita sote-sektorilla. Pirkanmaalla on käytössä mm. kotihoitoon liittyvien resurssien hallintaan ja toiminnan suunnitteluun tarkoitettu palvelu sekä palveluseteli- ja ostopalvelujärjestelmä PSOP, joka sisältää valtakunnalliset toimintamallit ja -prosessit palvelusetelien ja ostopalveluiden hallinnointiin.  

Hyvinvointialue on hakenut valtionavustusta ICT-muutostöihin sosiaali- ja terveysministeriöltä. Rahoitusta on tarkoitus käyttää mm. Kuntien Tieralta hankittaviin palveluihin. ICT hankintojen toimeenpano edellyttää, että hyvinvointialue on sidosyksikköasemassa Kuntien Tiera Oy:n kanssa.   

Kuntayhtymät, hyvinvointialueet ja kolmannen sektorin toimijat voivat merkitä Kuntien Tiera Oy:n osakkeita niin, että näiden omistama osakemäärä on merkinnän jälkeen kunkin osakkeenomistajan osalta vähintään niiden edellisen vahvistetun tilinpäätöksen mukaisten toimintakulujen määrä jaettuna luvulla 65 000. Osakkeiden hinta on 2 eur/osake. Tieran yhtiökokouksen 2021 päätöksellä kaikki hyvinvointialueet voivat hakea Tieran omistajiksi. 

Edellä mainitulla laskentakaavalla ja 1 M€ toimintakuluilla (1.7.2021 - 31.12.2021) Pirkanmaan hyvinvointialueelle osakkeita merkittäisiin 15 kappaletta. Osakkeiden hinnaksi tulisi siten 30 €. Osakkeet tulee merkitä viimeistään 31.12.2022. Merkintä oikeuttaa siihen, että hankinnat Kuntien Tiera Oy:ltä voidaan toteuttaa hankintalain §15 mukaisena sidosyksikköhankintana kilpailuttamatta. Hyvinvointialueen toimeenpanoon varattu runsaan vuoden aika ei mahdollista isoja ja laajoja kilpailutuksia.  

Omistajat ohjaavat Tieran toimintaa yhtiökokouksessa ja hallituksessa sekä Tieran palvelutarjoaman kehitystä kuudessa eri ohjausryhmässä. 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jaakko Herrala, Muutosjohtaja, Jaakko.Herrala@pirha.fi

Pirkanmaan hyvinvointialue päättää merkitä Kuntien Tiera Oy:n osakkeita 1 M€ arvioitujen toimintakulujen perusteella 15 kappaletta hintaan 2 euroa kappaleelta (kokonaishinta 30 euroa).  

Muutosjohtajat valtuutetaan hoitamaan merkinnän vaatimat käytännön toimenpiteet, tarkentamaan toimintakulujen tulevan toteuman sekä allekirjoittamaan sopimukset. 

 

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen). Hallintolaki 49 b §

 

Oikaisuvaatimus tehdään Väliaikaiselle valmistelutoimielimelle

Postiosoite: PL 2000, 33521 Tampere

Käyntiosoite: Biokatu 12 3.krs, Kirjaamo

Sähköpostiosoite: kirjaamo@pirha.fi

 

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Hallintolaki 49 d §.

 

Oikaisuvaatimusaika   

Oikaisuvaatimus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Hallintolaki 49 c §.

 

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

 

Tiedoksiantopäivää ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jona virastot ovat suljettuna, valitusasiakirjat saa toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.