Pirkanmaan hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielin (Vate), kokous 17.12.2021 12.00 Sähköinen kokous

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 103 Pirkanmaan hyvinvointialueen aluejohtajan viran täyttäminen

6261/2021

Aikaisempi käsittely

Perustelut

Pirkanmaan hyvinvointialuejohtajan virka on hyvinvointialueen lakisääteisesti perustettava virka. Pirkanmaan hyvinvointialuejohtajan johtaa hyvinvointialueen toimintaa aluevaltuuston ja –hallituksen kanssa. Hyvinvointialueen järjestämistehtävän siirtyessä kunnilta 1.1.2023 on tärkeää, että organisaatio ja sen toiminta voi käynnistyä täysimääräisesti heti alusta. Tämä vaatii vakituisen henkilöstön ja etenkin aluejohtajan viran täyttämistä mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. 

Poliittinen yhteistyöryhmä keskusteli hyvinvointialuejohtajan viran täytöstä keväällä 2021. Asiasta on myös keskusteltu valtakunnallisessa vastuuvalmistelijoiden verkostossa. Johtopäätös on ollut, että väliaikainen toimielin voi käynnistää Pirkanmaan hyvinvointialuejohtajan haun, vaikka valinnan suorittaa vaaleilla valittava aluevaltuusto. 

Viran haku voisi olla auki joulu-tammikuussa niin, että valtuusto asettaisi 1. kokouksessaan haastatteluryhmän valintaa varten. Valinta voisi olla valtuuston kokouksessa huhtikuussa 2022.  

Asiasta on käytävä lähetekeskustelu ja pyydettävä poliittisen seurantaryhmän kanta seuraavaan Vaten kokoukseen. Asia tuodaan seuraavaan 26.11.2021 Vate kokoukseen päätettäväksi. 

Päätösehdotus

Esittelijä

Jukka Alasentie, Muutosjohtaja, jukka.alasentie@pirha.fi

Vate käy asiasta lähetekeskustelun ja pyytää poliittisen seurantaryhmän lausunnon Pirkanmaan hyvinvointialuejohtajan viran haun aloittamisesta. 

Päätös

Hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Teknisenä korjauksena korjataan otsikkoon, esittelytekstiin ja päätökseen aluejohtaja nimike Pirkanmaan hyvinvointilaluejohtaja.

Perustelut

Hyvinvointialuejohtajan (hyvinvointialueen johtajan) virka on hyvinvointialueen lakisääteisesti perustettava virka. Hyvinvointialuejohtaja johtaa hyvinvointialueen toimintaa aluevaltuuston ja –hallituksen kanssa. Hyvinvointialueen järjestämistehtävän siirtyessä kunnilta 1.1.2023 on tärkeää, että organisaatio ja sen toiminta voi käynnistyä täysimääräisesti heti alusta. Tämä vaatii vakituisen henkilöstön ja etenkin hyvinvointialuejohtajan viran täyttämistä mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. 

Asiasta on myös keskusteltu valtakunnallisessa vastuuvalmistelijoiden verkostossa. Johtopäätös on ollut, että väliaikainen toimielin voi käynnistää hyvinvointialueen johtajan haun, vaikka valinnan suorittaa vaaleilla valittava aluevaltuusto. 

Asiasta on pyydetty poliittisen seurantaryhmän kanta. Poliittinen seurantaryhmä hyväksyi osaltaan haun käynnistämisen. 

Hyvinvointialuejohtajan haku on tarkoitus avata vuoden vaihteessa ja haku päättyisi tammikuun lopussa. Ilmoitus julkaistaan Aamulehdessä, Helsingin Sanomissa ja tietoverkossa. Hakuilmoituksen valmisteluun liittyen Vaten on syytä käydä keskustelu alustavista kelpoisuusvaatimuksista. Valtuusto hyväksyy kelpoisuusehdot lopullisesti kokouksessaan maaliskuussa 2022.  

Kelpoisuusehtoihin liittyviä kysymyksiä ovat ainakin: 

  • Koulutusvaatimus 

  • Johtamiskokemus 

  • Toimialan tuntemus 

  •  Edunvalvonnan ja yhteiskuntasuhteiden hoitamisen kokemus 

Hakuilmoituksessa olisi määriteltävä myös viran mahdollinen määräaikaisuus.

Päätösehdotus

Esittelijä

Jukka Alasentie, Muutosjohtaja, jukka.alasentie@pirha.fi

Hyväksytään Pirkanmaan hyvinvointialueen johtajan hakuilmoituksen pääsisältö käydyn keskustelun perusteella ja valtuuttaa muutosjohdon yhdessä viestinnän kanssa viimeistelemään ilmoituksen sekä 

päätetään avata haku ajalle 3.1.2022 - 28.1.2022. Hakuilmoitus julkaistaan Aamulehdessä, Helsingin Sanomissa sekä tietoverkossa. 

 

Päätös

Asia palautettiin uudelleen valmisteluun.

Esteellisyys

Esteellisyydestä ilmoittivat Tarmo Martikainen, Taru Kuosmanen, Oskari Auvinen, Juhani Sand, Päivi Tryyki ja he poistuivat kokouksesta. Esteellisyydet todettiin (HL 28 § 1 mom 7 kohta).

Kokouskäsittely

Merkittiin, että puheenjohtaja Tarmo Martikainen, varapuheenjohtaja Taru Kuosmanen ja jäsenet Oskari Auvinen, Juhani Sand, Päivi Tryyki ilmoittivat esteellisyydestä. Kokouksen puheenjohtajaksi siirtyi Olli-Pekka Ojanen. Pöytäkirjantarkastajaksi tähän pykälään valittiin Paula Paavilainen.

Asian käsittelyn aikana Paula Paavilainen teki esityksen Vuokko Ylisen kannattamana, että asia palautetaan uudelleen valmisteltavaksi. Puheenjohtaja totesi, että väliaikainen toimielin hyväksyi esityksen yksimielisesti.

Perustelut

Hyvinvointialuejohtajan viran täyttämistä käsiteltiin kokouksessa 26.11.2021. Asian käsittelyn aikana Paula Paavilainen teki esityksen Vuokko Ylisen kannattamana, että asia palautetaan uudelleen valmisteltavaksi. Päätettiin jatkaa asian juridista selvitystä, milloin ja millä prosessilla hyvinvointialuejohtajan virka voidaan täyttää. Pyritään löytämään kansallinen yhteinen ratkaisu. Työssä mukana Kunta- ja työhyvinvointialuetyönantajien (KT) asiantuntijat. Kokouksessa esitellään lisäselvitysten tulokset. 

KT on antanut asiasta vertailun, jossa on arvioitu kahden eri vaihtoehdon riskejä, Molemmissa vaihtoehdoissa hyvinvointialuejohtajan virka perustetaan ja kelpoisuusehdot vahvistetaan aluevaltuuston ensimmäisessä kokouksessa. Tähän lainsäädäntö ei anna vaihtoehtoja. 

Haku voidaan avata joko ennen valtuuston päätöstä tai sen jälkeen.  Vaikka haku alkaisi ennen valtuuston päätöstä, on sen jatkuttava vähintään 14 vrk kelpoisuusehtojen vahvistamisen jälkeen. Muutoin prosessiin sisältyy muotovirheen riski.  

Toinen vaihtoehto on avata haku vasta valtuuston kokouksen jälkeen. Hakuaika vähintään 14 vrk eli lopputulos on suunnilleen sama kuin edellisessä vaihtoehdossa eli haku päättyy 2-3 viikon kuluessa valtuuston päätöksestä. Haun avaaminen vasta valtuuston päätöksen jälkeen ei sisällä muotovirheriskejä samalla tavalla kuin edellinen vaihtoehto. 

Hakuajan päätyttyä itse valintaprosessin tulee olla sujuva. Tavoitteena olisi, että valtuusto valitsisi hyvinvointialuejohtajan huhtikuun lopulla. Tämä tarkoittaa, että uusi johtaja aloittaa mahdollisesti vasta kesän jälkeen elo-syyskuussa. Tämä on valmistelun kannalta erittäin ongelmallinen aikataulu. 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jukka Alasentie, Muutosjohtaja, jukka.alasentie@pirha.fi

Pirkanmaan hyvinvointialuejohtajan viran perustaminen ja kelpoisuusehtojen määrittely 
valmistellaan aluevaltuuston ensimmäiseen kokoukseen. Hakuilmoitus julkaistaan heti kokouksen jälkeen ja hakuaika on 14 vrk. 

Päätös

Hyväksyttiin

Esteellisyys

  • Esteellisyydestä ilmoittivat Tarmo Martikainen, Taru Kuosmanen, Oskari Auvinen, Juhani Sand, Päivi Tryyki ja he poistuivat kokouksesta. Esteellisyydet todettiin (HL 28 § 1 mom 7 kohta).

Kokouskäsittely

Merkittiin, että puheenjohtaja Tarmo Martikainen, varapuheenjohtaja Taru Kuosmanen ja jäsenet Oskari Auvinen, Juhani Sand, Päivi Tryyki ilmoittivat esteellisyydestä. Kokouksen puheenjohtajaksi siirtyi Olli-Pekka Ojanen. 

 


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.