Pirkanmaan hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielin (Vate), kokous 17.12.2021 12.00 Sähköinen kokous

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 101 Pirkanmaan hyvinvointialueen toimeenpanon tilanneraportti (STM ja jaostot)

5564/2021

Aikaisempi käsittely

Perustelut

Vaten kokouksessa 3.9.2021 sovittiin jaostojen ja työryhmien raportointimallista, jolla Vatelle esiteltäisiin toimeenpanon etenemisestä ja riskeistä. ThinkingPortfolio työkalu on kilpailutettu ja sen määrittely ja käyttöönotto ovat menossa. Sen kautta tuotettava raportointi voidaan toteuttaa Vatelle 29.10.2021.  

STM seuraa myös hyvinvointialueiden edistymistä kuukausittain tehtävällä kyselytutkimuksella ja haastatteluilla. Ensimmäinen haastattelu toteutettiin 17.9.2021. NHG:n laatimassa raportointimallissa on edelleen haasteita ja tulokset eivät ole luotettavia. STM on päättänyt, että raportointimallia yksinkertaistetaan ja seuraava tietojen keruu toteutetaan 1.10.2021. 

Vaten tehtäväksi on määritelty seurata ja ohjata hyvinvointialuevalmistelua. Koska edellä mainittuja raportteja ei ole käytettävissä, muutosjohtajat ja hallintopäällikkö kertovat viimeisen kuukauden ajalta työn etenemisestä, lähiajan suunnitelmista ja riskeistä.  

Päätösehdotus

Esittelijä

Jukka Alasentie, Muutosjohtaja, jukka.alasentie@pirha.fi
Jaakko Herrala, Muutosjohtaja, Jaakko.Herrala@pirha.fi
Pirkko Lindström, Hallintopäällikkö, Pirkko.Lindstrom@pirha.fi

Merkitään tiedoksi Pirkanmaan hyvinvointialueen toimeenpanon tilannekatsaus. 

Päätös

Hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Keskustelusta kirjattiin, että kunnille järjestetään info tehtävien ja tietojen siirrosta 14.10.2021. Puheejohtaja esitti, että väliaikainen toimielin seuraa uudistuksen ja toimeenpanon etenemisestä kunnissa. Kriittisten asioiden osalta tilannekuvaa selkeytetään ja varmistetaan, että valmistelijat etenevät priorisointijärjestyksessä. Resursseja kartoitetaan yhteistyössä kuntien ja sairaanhoitopiirien kanssa kriittisen osaamisen varmistamiseksi.

Perustelut

Vaten kokouksessa 1.10.2021 kirjattiin, että kunnille järjestetään info tehtävien ja tietojen siirrosta 14.10.2021. Puheenjohtaja esitti, että väliaikainen toimielin seuraa uudistuksen ja toimeenpanon etenemisestä kunnissa. Kriittisten asioiden osalta tilannekuvaa selkeytetään ja varmistetaan, että valmistelijat etenevät priorisointijärjestyksessä. Resursseja kartoitetaan yhteistyössä kuntien ja sairaanhoitopiirien kanssa kriittisen osaamisen varmistamiseksi. 

Ensimmäisenä kokonaisuutena kokouksessa esitetään sovitulla tavalla hyvinvointialueen toimeenpanon tilanneraportin. Valmistelukokonaisuuksittain on tehty arvio maaliskuun alkuun valmisteltavista teemoista ja niiden etenemisestä ja tarvittavista resursseista.  

Toisena kokonaisuutena esitetään jaostojen tilannekatsaus. Vate kokouksessa 3.9.2021 päätetyn mukaisesti jaostojen toimeenpanon seuranta toteutetaan Thinking Portfolio -projektisalkunhallinnan työkalun avulla. Kokouksessa esitellään ensimmäisen kerran toimeenpanon salkkukatsaus, tilannekuva sekä jaostojen ja vastuuvalmistelijoiden esiin nostamat keskeiset haasteet. Analyysi valmistuu ennen kokousta ja lähetetään Vatelle sen jälkeen tutustuttavaksi. 

Kolmantena raporttina esitellään STM:n, SM:n ja NHG:n laatima kansallinen raportti ja sen keskeiset havainnot syyskuun lopun 2021 tilanteesta. Raportti ei vielä ole julkinen, mutta STM tulee jatkossa julkaisemaan kuukausittain kansallisen tilannekuvan. STM vielä uudistaa raporttia niin, että se olisi luotettava ja kertoisi todellisen kansallisen tilannekuvan. 

Asiaan liittyvät liitteet toimitetaan ennen kokousta.

Päätösehdotus

Esittelijä

Jaakko Herrala, Muutosjohtaja, Jaakko.Herrala@pirha.fi
Jukka Alasentie, Muutosjohtaja, jukka.alasentie@pirha.fi
Pirkko Lindström, Hallintopäällikkö, Pirkko.Lindstrom@pirha.fi

Merkitään seurantaraportit tiedoksi ja sovitaan jatkotoimenpiteistä niiden perusteella. 

Päätös

Hyväksyttiin.

Perustelut

Vate kokouksessa 3.9.2021 päätetyn mukaisesti jaostojen toimeenpanon seuranta toteutetaan Thinking Portfolio -projektisalkunhallinnan työkalun avulla. Kokouksessa esitetään jaostojen raportoima tilannekatsaus.  

ICMT jaosto on jatkanut valmistelua syksyn alussa hyväksytyn suunnitelman mukaisesti kokoontuen kerran viikossa. Osa-alueittain on jatkettu työpajatyöskentelyä ja laajennettu yhteistyötä muiden jaostojen kanssa. ICMT jaosto lähetti määräaikaan 22.10.2021 mennessä toimeenpanon valtionavustushakemuksen, joka oli kooltaan vuoteen 2025 saakka noin 97 miljoonaa euroa. STM on palauttanut hakemukset kaikille hyvinvointialueille uudelleen valmisteluun ja tehtävänä määritellä vielä kertaalleen mikä on pakollista ja välttämätöntä toimeenpanon kannalta. Hakemusten palautus on 26.11.2021 mennessä ja sen pohjalta on sovittu neuvottelu STM:n kanssa 10.12.2021. Viime kokouksessa sovitut rekrytoinnit on toteutettu sekä tilattu kaksi esiselvitystä. Pirkanmaan hyvinvointialue on saanut 1 miljoona euroa lähetetyn anomuksen mukaisesti ennakkorahoitusta ICT valmisteluun. Lisäksi Istekin osakkeiden hankinta on käynnissä.  

Hallinnon ja järjestämisen jaostossa on valmisteltu liikkeenluovutusta ja laaditaan kunnille ohjeet annettavan selvityksen sisällöistä. Lisäksi luottamushenkilöhallinnon valmistelu kokousjärjestelyineen on aloitettu.  

Yhdyspintajaosto valmistelee loppuraporttia, jossa tarvittavat yhteistyörakenteet ja -tavoitteet, yhteisen johtamisen mallit sekä tarvittavat sopimukset on kuvattu yhteismitallisesti yhdessä asiakirjassa. 

Sote palvelut jaosto on valmistelukokonaisuuksien osalta aikataulussaan. Jaosto on valmistellut yhdessä hallinto ja järjestämisen jaoston kanssa hyvinvointialueen rakenteita. Seuraavana vaiheena on siirtyä tuotannon johtamisjärjestelmän rakentamiseen. Integraatio ja TKIO työryhmä on valmistellut ehdotuksia, miten ja missä vaiheessa rakenteellisilla ratkaisuilla parannetaan palveluintegraatiota. TKIO ratkaisuista alkaa myös olla valmiina ehdotuksia. Erikoissairaanhoidon työryhmä on saamassa myös valmiiksi sopimuksiin liittyvän tiedon keruun. Kehitysvammahuollosta on tulossa myös ehdotus Sisä-Suomen yhteistyöaluetasoisesta järjestämisestä. Kuvantamis- ja apteekkiliikelaitokselle on annettu tehtäväksi tehdä suunnitelma palveluiden turvaamiseksi. Hallinto ja järjestämisen jaoston kanssa valmistellaan hankintojen kokonaisuutta. Rakenteiden hyväksymisen jälkeen sote jaosto tuo seuraavassa vaiheessa edellä kuvattuja ehdotuksia Vateen hyväksyttäväksi. 

Mitä pidemmälle viisi jaostoa ovat valmistelleet sovittuja työkokonaisuuksia, sitä enemmän on alkanut tulla esiin uusia tehtäväkokonaisuuksia. Alussa oli noin 60 työpakettia ja nyt niiden lukumäärä on jo noin 100. Valmistelu tulee edellyttämään vahvempaa resursointia ja virka-apua vuoden 2022 aikana. Vuoden 2022 tarkennettua talousarviota ollaan valmistelemassa. Neuvotteluja käydään ministeriöiden kanssa lisärahoitustarpeista. 

Pelastuslaitoksen hyvinvointialueelle siirron valmistelu etenee parhaillaan työsuunnitelman mukaisesti työryhmien työskentelynä. Ensihoidon osalta Vaten käsittelyyn on etenemässä pelastustoimen jaoston esitys ensihoitopalvelujen asemoitumisesta tulevan hyvinvointialueen organisaatiossa. Linjauspäätöksen perusteella työryhmä pääsee jatkamaan valmistelua syvemmälle yksityiskohtiin. Liitteet lähetetään ennen kokousta.

Päätösehdotus

Esittelijä

Jaakko Herrala, Muutosjohtaja, Jaakko.Herrala@pirha.fi
Jukka Alasentie, Muutosjohtaja, jukka.alasentie@pirha.fi
Pirkko Lindström, Hallintopäällikkö, Pirkko.Lindstrom@pirha.fi

Merkitään seurantaraportit tiedoksi ja sovitaan jatkotoimenpiteistä niiden perusteella. 

Päätös

Hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Merkittiin, että Vuokko Ylinen oli poissa kokouksesta klo 10:06-10:09 asian käsittelyn aikana ennen päätöksentekoa.

Perustelut

Vate kokouksessa 3.9.2021 päätetyn mukaisesti jaostojen toimeenpanon seuranta toteutetaan Thinking Portfolio - projektisalkunhallinnan työkalun avulla.  Hyvinvointialueen toimeenpanosalkussa on tällä hetkellä yhteensä 92 toimeenpantavaa projektia. Toimeenpanon salkkukatsaus toimitetaan Vatelle ennen kokousta. Kokouksessa esitetään jaostojen raportoima tilannekatsaus.

Hallinnon ja järjestämisen jaoston toimeenpanosalkussa on yhteensä 42 projektia.  Hallinnon ja järjestämisen jaosto on marraskuun aikana käsitellyt mm. tietojohtamista, asianhallintaa, hallintosääntöä, asiakaskokemuksen kehittämistä ja talouden valmistelua. Joulukuun aikana työ jatkuu muun muassa hallintosäännön jatkotyöstämisellä ja organisoitumisen täsmentämisellä. Lisäksi suunnitellaan aluevaltuuston kokousten käytäntöjä ja aluevaltuuston ensimmäisten kokousten asioita sekä niiden sisältöjä. Aikataulusuunnitelma asioiden käsittelylle on pitänyt. Vakavana haasteena on saada päätöksentekojärjestelmä käyttöön valtuutettujen koulutukseen helmikuulle 2022. Lisäksi laaditaan koko hyvinvointialueen valmistelun vuosikello vuodelle 2022 sekä suunnitellaan hallinnon ja järjestämisen jaoston työskentelyn jatkamisen tavat maaliskuusta 2022 eteenpäin.

Yhdyspinnat –toimeenpano sisältää kahdeksan toimeenpanoprojektia. Yhdyspintajaoston työskentelyn keskeiseksi tavoitteeksi on asetettu tunnistaa keskeiset kuntien ja hyvinvointialueiden strategiset ja operatiiviset yhdyspinnat. Painopisteenä on kuntien ja hyvinvointialueiden johtamisjärjestelmien yhteistyö- ja yhteensovitustarpeet poliittisen johdon ja ammatillisen johdon tasoilla. Lainsäädäntö ohjaa näiden yhdyspintojen syntymistä ainoastaan viitteellisesti. Yhteisen johtaminen tulee jatkossa kulminoitumaan mitä suuremmassa määrin yhteiseen tilannekuvaan ja strategisiin tavoitteisiin sitoutumiseen. Jaoston yksi keskeisimmistä havainnoista onkin, että vuoden 2022 aikana, hyvinvointialueen valtuuston ja hallituksen järjestäydyttyä ja hyvinvointialuejohtajan aloitettua tehtävässään, tulee hyvinvointialueen ja kuntien ylimmälle poliittiselle ja ammatilliselle johdolle luoda useamman tasoiset foorumit yhteistyön tekemiselle. Yhdyspintajaoston loppuraportti organisoitumissuosituksineen valmistuu helmikuun 2022 loppuun mennessä.

Sote-palvelut jaoston työ on jaettu kolmen työryhmän tehtäväksi ja sisältää kymmenen laajaa osakokonaisuutta. Työ on edennyt syksyn 2021 aikana aikataulussaan. Jatkon osalta on nähtävissä, että vuoden 2022 toimeenpano edellyttää merkittävää lisäresursointia. Tähän saakka työtä on tehty lähes täysin oman toimen ohella. Lokakuun aikana saatiin sote peruspalvelut työhön yksi työpanos. Selvitykset ovat tuoneet esiin lukuisan määrän lisäselvitystyötä edellyttäviä asioita sekä niiden toimeenpanoa ennen vuotta 2023. Varsinkin sekalaiset sopimukset, hankintojen suunnittelu, maksukäytäntöjen ja kriteerien yhtenäistäminen sekä neuvottelut palveluiden tuottajien kanssa edellyttävät työpanosta. Seuraavaksi sote jaosto valmistelee kevään 2022 työsuunnitelmia. Vuoden loppuun 2021 mennessä saadaan sote palvelut tuotannon rakenteet sille tasolle, että sen mukaan voidaan edetä talous, ICT ja muussa työssä. Rakenteet ja johtamisjärjestelmä tuodaan Vateen alkuvuodesta sekä esitellään ja kuullaan YT toimielintä.

ICMT-toimeenpanokokonaisuus sisältää yhteensä 27 projektia. ICMT jaosto on jatkanut valmistelua syksyn alussa hyväksytyn työsuunnitelman mukaisesti.  ICMT jaosto lähetti määräaikaan 22.10.2021 mennessä toimeenpanon valtionavustushakemuksen, joka oli alun perin kooltaan vuoteen 2025 saakka noin 97 miljoonaa euroa. STM palautti hakemukset kaikille hyvinvointialueille uudelleen valmisteluun ja tehtävänä oli määritellä vielä kertaalleen, mikä on pakollista ja välttämätöntä toimeenpanon kannalta. STM tekee rahoituspäätökset tämän hetken tiedon mukaan 22.12.2021.  Pirkanmaan hyvinvointialue on hankkinut viisi kappaletta Istekin osakkeita. Istekin hallitus käsittelee hankinnan kokouksessaan 22.12.2021. ICMT toimeenpanoa on lähdetty tekemään yhden miljoonan euron ennakkorahoituksella siten, että on tilattu useampia esiselvityksiä nykyisiltä palveluiden tuottajilta. Esiselvitysten perusteella tilataan varsinaiset toimeenpanon mukaiset ratkaisut.

Pelastustoimen toimeenpanosalkku on tiivistetty viiteen projektiin: ensihoito, varautuminen ja valmius, VPK -yhteistyö ja sopimukset sekä hallinnon kokonaisuus. Pelastustoimen ICT:n valmistelu sisältyy edellä jo mainittuun ICMT –toimeenpanokokonaisuuteen. Ensihoidon osalta Vate on marraskuussa hyväksynyt rakenteen periaatelinjauksia jatkovalmistelun tueksi. Varautuminen ja valmius –kokonaisuuden osalta valmistelu on päässyt aiempaa parempaan vauhtiin, kun yhteistyö on käynnistynyt myös PSHP:n ko. asiantuntijoiden kanssa. Pelastustoimen jaostossa sekä useissa hyvinvointialueen työryhmissä on valmisteltu pelastustoimen palvelutuotannon organisointia ja johtamisjärjestelmää osana muuta kokonaisuutta. Pelastustoimen hallinnon valmistelukokonaisuudessa pääpaino on ollut eri tietopyyntöihin vastaamisessa sekä pelan erityskysymysten selvittelyssä (kaluston siirto yms.).

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jukka Alasentie, Muutosjohtaja, jukka.alasentie@pirha.fi
  • Jaakko Herrala, Muutosjohtaja, Jaakko.Herrala@pirha.fi
  • Pirkko Lindström, Hallintopäällikkö, Pirkko.Lindstrom@pirha.fi

Merkitään seurantaraportit tiedoksi ja sovitaan jatkotoimenpiteistä niiden perusteella. 

Päätös

Merkittiin seurantaraportit tiedoksi ja sovittiin jatkotoimenpiteenä, että

seuraavaan kokoukseen tuodaan tarkempi tilannekuva kriittisten kohtien osalta.

Kokouskäsittely

Merkittiin, että Taru Kuosmanen saapui kokoukseen asian esittelyn aikana ennen päätöksentekoa.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.