Pirkanmaan hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielin (Vate), kokous 17.12.2021 12.00 Sähköinen kokous

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 102 Pirkanmaan hyvinvointialueen toimielinmalli

7526/2021

Valmistelija

 • Riku Siren, Vastuuvalmistelija, strategia, Riku.Siren@pirha.fi

Perustelut

Hyvinvointialueen toimielinmallia on valmisteltu vapaaehtoisen valmistelun aikana KOMAS-hankkeessa syksystä 2020 alkaen hankkeen poliittisen yhteistyöryhmän ja myöhemmin hyvinvointialuevalmistelun poliittisen seurantaryhmän ohjauksessa. Pitkä valmisteluaika on ollut hyödyllinen toimielinmallin kiinnittämisessä laajempiin pirkanmaalaisiin tavoitteisiin, muuhun organisaatiorakenteeseen ja sen toimintaan.

Poliittinen seurantaryhmä teki kokouksessaan 3.12.2021 esityksen Pirkanmaan hyvinvointialueen jatkovalmisteltavaksi toimielinmalliksi.

Seurantaryhmä ehdottaa, että toimielinrakennetta valmistellaan valiokuntamallin 2a (dia 28) pohjalta siten, että

 1. valtuuston valiokuntia muodostetaan 3-5 kpl erikseen valmisteltavalla tarkemmalla työnjolla
 2. valiokunnat ja niiden toiminta määritellään valtuuston sisäiseksi työskentelyn organisoinniksi ja toimintatavaksi 
 3. kelpoisuusehtona valiokuntien jäsenille toimii valtuutetun tai varavaltuutetun asema
 4. aluehallituksen työmäärää jaetaan ensisijaisesti hallituksen jaostojen avulla, kelpoisuus näihin määritetään hallintosäännössä tarkoituksenmukaiseksi
 5. lakisääteisten vaikuttajafoorumeiden lisäksi erikseen valmistellaan muita teema- tai aluekohtaisia foorumeita luottamushenkilöedustuksella osaksi toimielinrakennetta, tavoitteena kansalaisten osallistumismahdollisuuksien laajentaminen, kelpoisuus näihin määritetään hallintosäännössä tarkoituksenmukaiseksi
 6. lakisääteisten lautakuntien lisäksi muita lautakuntia ei lähtökohtaisesti perusteta.

Ehdotusta perusteltiin seuraavasti:

 • Ehdotus korostaa suorilla vaaleilla valitun valtuuston strategista järjestäjäroolia ja valtuuston roolia ylipäänsä, samalla tarjoten mahdollisuuksia ketterälle palvelutuotannolle.
 • Valiokuntamalli tarjoaa mahdollisuuden monipuolisten menetelmien ja työkalujen käyttämiselle mm. moninäkökulmaisen keskustelun ja kansalaisten osallistumisen mahdollistamiseksi. Tätä tukee vaikuttajafoorumien laajentaminen osana toimielinrakennetta. Alueelliset ja teemakohtaiset vaikuttajafoorumit, joissa on luottamushenkilöedustus, lähentävät asukkaita, alueita ja päätöksentekoa.
 • Ehdotus perustuu verrokkiorganisaatioiden toimintaan pohjautuvaan arvioon tarvittavasta ratkaisuvallan käytöstä hyvinvointialueen toiminnan johtamisessa. Arvion mukaan aluehallituksen, sen mahdollisten jaostojen ja johtavien viranhaltijoiden käsittelykapasiteetti riittää.  
 • Vastaavasti lautakuntien perustamiselle ei ole vahvoja perusteita toiminnan johtamisen ja ratkaisuvallan käytön näkökulmasta. Palvelutuotannon jakaminen
 • kuntatyyppisesti lautakuntien vastaamiksi palvelulinjoiksi ei tukisi palveluiden yhteensovittamista, palvelutuotannosta irrallisten poikkileikkaavien ja strategisten teemojen lautakunnat vähentäisivät vaaleilla valitun valtuuston roolia ko. sisällöissä, lisäksi määrämuotoinen lautakuntatyöskentely ei sovellu niihin erityisen hyvin verrattuna valiokuntiin. Toisin kuin yleisen toimialan kunnissa, ei lautakunnille ei löydy luontaista tarvetta vahvasti säännellyillä ja päätösvolyymeiltään vähäisemmillä hyvinvointialueilla, ellei poliittista ohjausta haluta ulottaa suhteellisen syvälle operatiiviseen toimintaan.
 • Malli ei vaikuta varsinaisesti hyvinvointialueen organisointiin, eikä tuota siihen vahvoja rakenteita tai rajalinjoja. Mallia on suhteellisen helppo muuttaa tarvittaessa lisäämällä tarvittavia toimielimiä ja määrittämällä niiden ratkaisuvalta ja tehtävät.
 • Malli jättää valinnanmahdollisuuksia ja säätövaraa valtuuston järjestämisohjauksen toteutustavalle. 

Käsittelyssä tehdyt huomiot on kirjattu liitteeseen.

Toimielinmalliehdotusmateriaali on liitteenä.

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Jukka Alasentie, Muutosjohtaja, jukka.alasentie@pirha.fi

Päätetään, että väliaikainen toimielien hyväksyy poliittisen seurantaryhmän esityksen huomioineen jatkovalmistelun pohjaksi.

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.