Pirkanmaan hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielin (Vate), kokous 17.12.2021 12.00 Sähköinen kokous

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 106  ICT toimeenpano ja hankinnat Istekki Oy:ltä 

7649/2021

Valmistelija

  • Rami Nurmi, hankepäällikkö, Rami.Nurmi@pirha.fi

Perustelut

ICMT jaosto on jatkanut hyvinvointialueen ICMT järjestelmien suunnittelua yhdessä Istekki Oy:n kanssa. Työ on pohjautunut STM:lle lähetettyyn valtionavustushakemukseen. STM:n kanssa on pidetty kahdenkeskisiä neuvotteluja siitä, mitkä työt ovat pakollisia ja välttämättömiä. STM tekee ennakkotiedon mukaan valtionavustusten rahoituspäätökset 22.12.2021. STM:ltä saatiin ennakkorahoitusta 1 miljoona euroa toimeenpanon aloitukseen. VM ja STM ovat viestineet, että toimeenpano kannattaa aloittaa heti, eikä jäädä odottamaan STM:n rahoituspäätöstä. Resurssien varmistamiseksi ja aikataulujen kireyden takia ehdotetaan hankintojen käynnistämistä Istekki Oy:ltä.  

Pirkanmaan hyvinvointialueen taloussäännössä, hyvinvointialueen väliaikainen toimielin on valtuuttanut muutosjohtajat tekemään kansallisen kynnysarvon alittavia hankintoja (< 60 000 euroa). Päätökset kansallisen kynnysarvon ylittävistä hankinnoista tehdään hyvinvointialueen väliaikaisessa toimielimessä. 

Hyvinvointialueen tietoliikenneverkko tulee muodostumaan olemassa olevasta sairaanhoitopiirin ympäristöstä, johon liitetään vaiheittain kuntien sote-toimintojen verkkoyhteydet. Hyvinvointialueen tietoteknisen palveluympäristön rakentaminen edellyttää resursointia projektien johtamisen ja käytännön tekemisen toteuttamiseksi. Näitä palveluja ja resursseja esitetään hankittavan Istekki Oy:ltä seuraavasti. 

  1. Istekki Oy on tarjonnut nimettyjä projektihenkilöitä ja asiantuntijatyötä liittyen Pirkanmaan hyvinvointialueen sote-järjestelmien ja ICT-infrastruktuurin muutoksen valmisteluun ja toteutukseen vuoden 2022 aikana. Työ tehdään Pirkanmaan hyvinvointialueen ohjauksessa. Työmääräarvio näistä tehtävistä on 896 henkilötyöpäivää. Työn kustannus tulee olemaan arviolta 699 956,25 €. 

  2. Istekki Oy on tarjonnut projektipäällikkö- ja asiantuntijatyötä Pirkanmaan hyvinvointialueen tietoliikenteen kokonaisratkaisusuunnittelun tueksi. Työ sisältää mm. tarkennetun nykytilanteen ja tilojen kartoittamisen, langallisen ja langattoman verkon suunnittelutyötä, tietoturvasuunnittelua sekä muuta tietoverkon suunnittelutyötä. Työmääräarvio näistä tehtävistä on 261 henkilötyöpäivää. Työn kustannus tulee olemaan arviolta 237 985 €. 

Kyseessä on hankintalain §15 mukainen hankita sidosyksiköltä. Pirkanmaan hyvinvointialue on Istekki Oy:n omistaja. Kustannukset ovat huomioitu Pirkanmaan ICT-muutosohjelmassa. 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jaakko Herrala, Muutosjohtaja, Jaakko.Herrala@pirha.fi

Pirkanmaan hyvinvointialue tilaa Istekki Oy:ltä projekti- ja asiantuntijahenkilöitä sekä tietoliikenteen suunnittelutyötä. Tilausten kustannusarvio on yhteensä n. 937 941 €. 

Muutosjohtajat valtuutetaan hoitamaan sopimusten vaatimat käytännön toimenpiteet sekä allekirjoittamaan sopimukset. 

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen). Hallintolaki 49 b §

 

Oikaisuvaatimus tehdään Väliaikaiselle valmistelutoimielimelle

Postiosoite: PL 2000, 33521 Tampere

Käyntiosoite: Biokatu 12 3.krs, Kirjaamo

Sähköpostiosoite: kirjaamo@pirha.fi

 

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Hallintolaki 49 d §.

 

Oikaisuvaatimusaika   

Oikaisuvaatimus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Hallintolaki 49 c §.

 

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

 

Tiedoksiantopäivää ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jona virastot ovat suljettuna, valitusasiakirjat saa toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.