Pirkanmaan hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielin (Vate), kokous 25.02.2022 12.00 Tammerkoski, FM 5, 1 krs

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 67 LISÄPYKÄLÄ: Aluehallituksen vaali toimikaudeksi 2022 -  2025  (jatkopykälä)

Perustelut

Hyvinvointialuelain 78 §:n mukaan vaalikelpoinen aluehallitukseen on henkilö, joka on vaalikelpoinen aluevaltuustoon, ei kuitenkaan:

1) välittömästi aluehallituksen alaisena toimiva hyvinvointialueen palveluksessa oleva henkilö;

2) hyvinvointialueen määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa oleva henkilö, joka toimii 1 kohdassa tarkoitettuun tehtävään rinnastuvassa tehtävässä;

3) hyvinvointialueen palveluksessa oleva henkilö, joka lautakunnan esittelijänä tai muuten vastaa aluehallituksen käsiteltäviksi tulevien asioiden valmistelusta;

4) henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jäsenenä taikka johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai siihen rinnastettavassa asemassa liiketoimintaa harjoittavassa yhteisössä tai säätiössä, jos kysymyksessä on sellainen yhteisö, jolle aluehallituksessa tavanomaisesti käsiteltävien asioiden ratkaisu on omiaan tuottamaan olennaista hyötyä tai vahinkoa.

Henkilöstön edunvalvonnasta asianomaisella hyvinvointialueella huolehtivan yhteisön hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen puheenjohtaja ei ole vaalikelpoinen aluehallitukseen. Vaalikelpoinen ei myöskään ole henkilö, joka yhteisön neuvottelijana tai muussa vastaavassa ominaisuudessa vastaa sen edunvalvonnasta.

Enemmistön aluehallituksen jäsenistä on oltava muita kuin hyvinvointialueen tai hyvinvointialueen määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa olevia henkilöitä.

Naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain  4a §:n mukaan valtion komiteoissa, neuvottelukunnissa ja muissa vastaavissa toimielimissä, hyvinvointialueen, hyvinvointiyhtymän ja hyvinvointialueiden välisen yhteistoiminnan toimielimissä sekä kunnallisissa ja kuntien välisen yhteistoiminnan toimielimissä, lukuun ottamatta aluevaltuustoja ja kunnanvaltuustoja, tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisestä syystä muuta johdu.

Hallintosäännön 7 §:n mukaan aluehallituksessa on kolmetoista (13) jäsentä ja jokaisella henkilökohtainen varajäsen. Aluevaltuusto valitsee keskuudestaan aluehallituksen jäsenet ja varajäsenet toimikaudekseen. Aluevaltuusto valitsee aluehallituksen jäsenistä sen puheenjohtajan ja kaksi (2) varapuheenjohtajaa toimikaudeksi. 

Lisäksi Tampereen yliopistolla on oikeus nimetä yksi edustaja aluehallitukseen ja hänelle henkilökohtainen varajäsen. Yliopiston edustajalla on läsnäolo- ja puheoikeus hallituksen kokouksessa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jukka Alasentie, Muutosjohtaja, jukka.alasentie@pirha.fi

Väliaikaisen valmistelutoimielimen ehdotus:

Aluevaltuusto päättää,

valita toimikaudekseen 2022- 2025 aluehallitukseen 13 jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet.

valita jäseniksi valituista hallituksen puheenjohtajan ja kaksi (2) varapuheenjohtajaa.

Päätös

Hyväksyttiin, ja esitetään edelleen aluevaltuustolle.