Pirkanmaan hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielin (Vate), kokous 25.02.2022 12.00 Tammerkoski, FM 5, 1 krs

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 71 LISÄPYKÄLÄ: Pirkanmaan hyvinvointialueen tilintarkastajan valinta (jatkopykälä)

4942/2021

Perustelut

Lain hyvinvointialueesta § 22 mukaan aluevaltuusto päättää tilintarkastajan valinnasta.

Aluevaltuusto valitsee hallinnon ja talouden tarkastamista varten tilintarkastusyhteisön, jonka on määrättävä vastuunalaiseksi tilintarkastajaksi JHT-tilintarkastaja. Tilintarkastajaan sovelletaan hänen hoitaessaan tämän lain mukaisia tehtäviä rikosoikeudellista virkavastuuta koskevia säännöksiä. Tilintarkastajan vahingonkorvausvelvollisuudesta säädetään julkishallinnon ja -talouden tilintarkastuksesta annetussa laissa (1142/2015).

Pirkanmaan hyvinvointialue pyysi 12.8.2021 päivätyllä tarjouspyynnöllä tilintarkastusyhteisö BDO Oy:ltä tarjousta hyvinvointialueen lakisääteisistä talouden ja hallinnon tarkastusta koskevista tilintarkastuspalveluista. Tarjouspyyntö koski hyvinvointialueen tilikausien 2021 ja 2022 tarkastusta. BDO Oy toimii Pirkanmaan sairaanhoitopiirin, Pirkanmaan liiton sekä KOMAS- ja PirSote –hankkeiden tilintarkastajana, ja on siten luonteva tilintarkastusyhteisö myös Pirkanmaan hyvinvointialueelle em. tilikausien ajalle.

BDO Oy toimitti määräaikaan mennessä tarjouspyynnön mukaisen tarjouksen hyvinvointialueelle. Tarjouksen hinta sopimuskaudelle (tilikaudet 2021 ja 2022) on yht. 3 780 euroa (alv 0 %). Palveluhankinnan kokonaishinta jää alle hankintalain mukaisen kynnysarvon ja hankinta voidaan toteuttaa suorahankintana BDO Oy:ltä. Arvio tarkastuksen laajuudeksi tilikauden 2021 osalta on 3 tarkastuspäivää ja tilikauden 2022 osalta 4 tarkastuspäivää. Lopullinen tilintarkastuspalkkio perustuu toimeksiannossa tehdyn työn määrään. Vuosittaisten tarkastuspäivien määrää voi tarkentaa tarkastussuunnitelmaa tehtäessä. Vastuunalaiseksi tilintarkastajaksi esitetään JHT, HT Minna Ainasvuorta ja avustavaksi tarkastajaksi Saara Haverilaa.

Hyvinvointialueella valmistellaan tulevan kesän ja syksyn aikana hyvinvointialueen tilintarkastuspalveluiden kilpailuttaminen tilikaudesta 2023 eteenpäin.

Hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielin on 3.9.2021 § 49 päättänyt osaltaan valita BDO Oy:n Pirkanmaan hyvinvointialueen tilikausien 2021 ja 2022 tilintarkastusyhteisöksi sekä hyväksyä BDO Oy:n 24.8.2021 päiväämän tarjouksen tarkastustoiminnan toteuttamisesta sekä muista sopimuksellisista ehdoista tarjouksen mukaisesti. Aluevaltuustolle ehdotetaan, että aluevaltuusto vahvistaa väliaikaisen valmisteluelimen 3.9.2021 § 49 tekemän päätöksen.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jukka Alasentie, Muutosjohtaja, jukka.alasentie@pirha.fi

Väliaikaisen valmistelutoimielin ehdotus:

Aluevaltuusto päättää

vahvistaa BDO Oy:n Pirkanmaan hyvinvointialueen tilikausien 2021 ja 2022 tilintarkastusyhteisöksi sekä hyväksyä BDO Oy:n 24.8.2021 päiväämän tarjouksen hinnoittelusta, tarkastustoiminnan toteuttamisesta sekä muista sopimuksellisista ehdoista tarjouksen mukaisesti.

 

Päätös

Hyväksyttiin, ja esitetään edelleen aluevaltuustolle.