Pirkanmaan hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielin (Vate), kokous 25.02.2022 12.00 Tammerkoski, FM 5, 1 krs

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 51 Pirkanmaan hyvinvointialueen ICT-tilaukset

1095/2022

Perustelut

Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisvastuu siirtyy kokonaisuudessaan hyvinvointialueille 1.1.2023 alkaen. Pirkanmaan hyvinvointialueella ICT-palveluympäristön muutoksia tehdään useilla osa-alueilla. Muutosohjelma jakautuu käytännössä viiteen osaan: 

 • Tietohallinnon rakentaminen 

 • Toimialariippumattomien tietojärjestelmien muutokset 

 • Toimialasidonnaisten tietojärjestelmien muutokset 

 • Asukkaan sähköiset palvelut 

 • ICT-infrastruktuurin muutokset 

ICT-muutosohjelman edetessä tarvitaan seuraavia hankintoja: 

 • Henkilöstötietojen siirtoon liittyvää työtä ja varsinaisen siirtoprosessin käynnistämistyötä arviolta 133 henkilötyöpäivää arvoltaan 139 657 € sekä hyvinvointialueen HR-palvelun teknisen ympäristön rakentamistyötä arviolta 59 henkilötyöpäivää arvoltaan 62 000 €. 

 • Hyvinvointialueelle on toteutettava identiteetinhallinta (Identity Management, IdM), jolla hallinnoidaan käyttäjien sähköistä identiteettiä ja mahdollistetaan pääsy oikeisiin tietoihin ja tietojärjestelmiin sovituilla perusteilla. Valmistelijoiden arvioinnin perusteella työmäärä on 897 henkilötyöpäivää, arvoltaan 753 310 €. 

 • PSHP:n käyttämiin erikoissairaanhoidon järjestelmiin on suunniteltava ja toteutettava muutokset potilastiedon arkistoon liittyvään tiedonsiirtoon sekä huomioitava mahdolliset vaikutukset organisaation sisäisille liitännäisjärjestelmille. Työmääräarvio on 260 henkilötyöpäivää, arvoltaan 193 840 €. 

 • Kuntien käytössä olevien lääkintälaitteiden rekisteröintiin ja elinkaarenhallintaan liittyvät käytännöt poikkeavat huomattavasti toisistaan. On välttämätöntä kartoittaa laitekanta, sekä niihin liittyvät sopimukset ja kustannukset. Työ edellyttää laitteiden yksilöintiä ja niiden kirjaamista yhtenäiseen laitekantaan. Istekki tarjosi alunperin laajempaa työkokonaisuutta, mutta tarjouksesta poiketen, tarkoituksena on toteuttaa vain välttämättömät toimet. Työmääräarvio on 330 henkilötyöpäivää, arvoltaan 221 000 €.  

 • Asukkaille ja hyvinvointialueen työntekijöille tarkoitetut viestintäratkaisut on tunnistettu erityisen kriittisinä ja niiden tulisi toimia heti 1.1.2023. Aiemmin on tilattu konseptointityötä, jotta sekä ulkoisille www-sivuille että sisäiselle intranet-sivustolle voidaan tehdä asianmukainen palvelumuotoilu. Konseptointi määrittää myös teknisen toteutuksen laajuuden. Nyt on tarkoitus tilata teknisen ympäristön rakentaminen ja palvelun käynnistäminen. Istekin arvion mukaan asiantuntijatyötä tarvitaan 30 henkilötyöpäivää, arvoltaan 20 250 €. Tämän lisäksi palveluympäristön jatkuvaluonteisia maksuja kohdistuu 13 650 €/kk sisältäen mm. lisenssikustannukset, sovellustukitehtävät sekä palvelunhallinnan. Jatkuvien palvelujen kustannusvaikutuksen oletetaan olevan seitsemän kuukautta, yhteensä 95 550 €. 

Istekiltä tilattavien töiden kokonaisarvo on 1 485 607 €.  

Pirkanmaan hyvinvointialue on saanut sosiaali- ja terveysministeriön myöntämää valtionavustusta ICT-muutosten tekemiseen yhteensä 15,3 M€ (VN/27018/2021). Tämän lisäksi valtiovarainministeriö on toteuttamassa avustuskokonaisuutta, joka kohdistaisi Pirkanmaan ICT-muutoksiin n. 10 M€. 

Pirkanmaan hyvinvointialueen taloussäännössä, hyvinvointialueen väliaikainen toimielin on valtuuttanut muutosjohtajat tekemään kansallisen kynnysarvon alittavia hankintoja (< 60 000 euroa). Päätökset kansallisen kynnysarvon ylittävistä hankinnoista tehdään hyvinvointialueen väliaikaisessa toimielimessä.    

Kyseessä on hankintalain §15 mukainen hankita sidosyksiköltä. Pirkanmaan hyvinvointialue on Istekki Oy:n omistaja. Kustannukset ovat huomioitu Pirkanmaan ICT-muutosohjelmassa. 

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Jaakko Herrala, Muutosjohtaja, Jaakko.Herrala@pirha.fi

Pirkanmaan hyvinvointialue tilaa Istekki Oy:ltä asiantuntijatyötä ja palveluita. Tilausten kustannusarvio on yhteensä n. 1 485 607 €.

Muutosjohtajat valtuutetaan hoitamaan sopimusten vaatimat käytännön toimenpiteet sekä allekirjoittamaan sopimukset.  

 

Päätös

Hyväksyttiin.