Pirkanmaan hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielin (Vate), kokous 25.02.2022 12.00 Tammerkoski, FM 5, 1 krs

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 37 Pirkanmaan hyvinvointialueen hallintosääntö

7984/2021

Aikaisempi käsittely

Perustelut

Poliittinen seurantaryhmä ja väliaikainen seurantaryhmä ovat linjanneet toimielinmallin rakennetta joulukuun alkupuolella (poliittisen seurantaryhmän kokous 3.12.2021 ja väliaikaisen toimielimen kokous 17.12.2021 § 102).  

Hallintosääntövalmistelussa on mukana hyvinvointialuevalmistelusta valmistelujohtajia, hallinnon lakimies Tampereen kaupungilta sekä sairaanhoitopiirin tarkastustoimen asiantuntijoita. Valmistelun periaatteita on käsitelty myös hallinto ja järjestäminen sekä sote jaostoissa ja lisäksi pelastustoimen ja ensihoidon jaostossa. Hyvinvointialueen valmistelun tuottamia materiaaleja ja linjauksia koordinoi yhteen hallintojohtaja Vuokko Ylinen. Kuntaliitossa on laadittu hyvinvointialueiden käyttöön hallintosääntö -luonnos, jota hyödynnetty soveltuvin osin.  

Hallintosääntötyö on jaettu kahteen vaiheeseen. Ensimmäisessä vaiheessa (9/2021-3/2022) valmistellaan hallintosääntö, joka hyväksytään aluevaltuuston ensimmäisessä kokouksessa maaliskuussa 2022. Toisessa vaiheessa (3/2022-12/2022) hallintosääntöä ja muuta hallinnollista ohjeistusta täydennetään ja samalla valmistellaan toimintasääntöjä ja yksilöasioihin liittyvät päätösvallan delegoinnit. Näiden tulee olla valmiina järjestämisvastuun siirtyessä hyvinvointialueelle 1.1.2023 alkaen. Nämä tulevat aluevaltuuston ja -hallituksen päätettäviksi loppuvuodesta 2022. Toinen valmisteluvaihe on työmäärältään arvioituna merkittävästi suurempi kuin ensimmäinen vaihe.  

Hallintosäännön valmistelun periaatteina on ollut tunnistaa poliittisen ja strategisen ja operatiivisen päätöksenteon rajapintoja. Strateginen ja poliittista harkintaa vaativa päätöksenteko kuuluu toimielimille. Operatiivinen päätöksenteko, jossa tarkoituksenmukaisuus- ja laillisuusnäkökulmat ovat keskeisiä, määriteltäisiin hallintosäännössä suoraan johtaville viranhaltijoille. Tunnistamalla päätöslajeja ja kohdentamalla päätöksentekoa oikealle tasolle pyritään lisäämään organisaation kykyä reagoida nopeasti ja joustavasti palvelunkäyttäjien ja toimintaympäristön muutoksiin.  

Hallintosäännön tasolle on tarkoituksenmukaista ottaa vain välttämättömät säännökset ja päättää tehtäväalueiden ja palvelulinjojen tarkemmasta organisoinnista, tehtävien määrittelystä   ja päätösvallan jaosta toimintasäännöillä. Esityksen mukaan toimintasäännöistä päättäisivät johtavat viranhaltijat.  

Poliittista päätöksentekoa ja aluevaltuuston roolia palvelujen järjestäjänä vahvistettaisiin valtuuston valiokunnilla. Valtuusto voisi työskennellä myös valiokunnissa, joissa valmisteltaisiin kauaskantoisia ja strategisia päätöksiä. Hyvinvointialueen asukkaiden, palvelujen käyttäjien ja myös poliittisten päättäjien osallisuutta hyvinvointialueen asioissa vahvistettaisiin erilaisten vaikuttamisfoorumeiden kautta.  

Kokouksessa esitellään valmistelun tämänhetkinen tilanne. Hallintosäännön valmistelua käsitellään 11.1.2022 tammikuussa poliittisen seurantaryhmän ja väliaikaisen toimielimen työpajassa.  

Hallintosääntötyöhön liittyy läheisesti hyvän hallinnon ja sisäisen valvonnan ohjeen valmistelu. Tähän työhön kutsuttiin mukaan kuntien edustajia. Työryhmään saatiin mukaan edustaja Nokian kaupungilta. Tämä työ aloitetaan tammikuun alkupuolella. 

Päätösehdotus

Esittelijä

Jukka Alasentie, Muutosjohtaja, jukka.alasentie@pirha.fi

Merkitään hallintosäännön valmisteluvaihe tiedoksi ja väliaikainen toimielin antaa tarvittaessa ohjeet jatkovalmistelua varten. 

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Kokouskäsittely

Merkittiin, että Taina Niiranen poistui kokouksesta asian käsittelyn aikana.

Valmistelija

  • Heli Hirvelä, Heli.Hirvela@pirha.fi

Perustelut

Hyvinvointialueen ensimmäisessä aluevaltuuston kokouksessa hyväksytään ensimmäisen vaiheen hallintosääntö sekä hallintosäännön liite 1 Luottamushenkilöiden palkkiot ja korvaukset.  Hallintosääntö on tässä vaiheessa hyvin minimi, siinä on huomioitu lainsäädännön edellyttämät asiat sekä kevään työskentelyn aloittamisen vaatimat linjaukset. Moni asia vaatii vielä täsmentämistä ja poliittista harkintaa ennen kuin sitä voidaan hallintosääntöön kirjata. Hallintosääntöä päivitetään useasti tämän vuoden aikana valmistelun edetessä niin että ennen palvelutuotannon järjestämisvastuun siirtymistä sekä hallintosääntö että siihen perustuvat tehtäväalueiden toimintasäännöt on hyväksytty.  

Hallintosääntöluonnos on valmisteltu työryhmässä hallintojohtaja Vuokko Ylisen johdolla ja tämänhetkinen luonnos on lähetetty valtuustoryhmien puheenjohtajille 16.2.2022 ja siihen pyydetään kommentteja keskiviikkoon 23.2.2022 mennessä.  Hallintosääntöluonnos ja sen palkkioliite merkitään tiedoksi.  Liitteet lähetetään ennen kokousta.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jukka Alasentie, Muutosjohtaja, jukka.alasentie@pirha.fi

Merkitään tiedoksi hallintosäännön valmistelutilanne. 

 

Päätös

Väliaikainen toimielin päätti palauttaa hallintosäännön jatkovalmisteluun, ja

järjestää ylimääräisen kokouksen 2.3.2022. Kokouskutsu lähetetään heti kokouksen jälkeen.