Pirkanmaan hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielin (Vate), kokous 25.02.2022 12.00 Tammerkoski, FM 5, 1 krs

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 45 Pirkanmaan hyvinvointialueen sosiaali- ja terveystoimen valmiuskeskuksen perustaminen

2368/2022

Perustelut

Järjestämislain 51 §: Yliopistollista sairaalaa ylläpitävällä hyvinvointialueella ja HUS-yhtymässä tulee yhteistyöalueen tilannekuvan luomista ja ylläpitämistä varten olla sosiaali- ja terveydenhuollon valmiuskeskus.  

Sosiaali- ja terveydenhuollon valmiuskeskuksen tehtävänä on yhteistyöalueellaan: koota ja analysoida tietoa sosiaali- ja terveydenhuollon häiriötilanteista ja niiden uhkista sekä muodostaa ja ylläpitää sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmän valmiutta kuvaavaa tilannekuvaa, joka sisältää tiedot palvelujärjestelmän toiminnasta ja kuormituksesta, henkilöstö- ja materiaaliresursseista ja tukipalveluiden toiminnasta. 

Terveydenhuoltolain ja sosiaalihuoltolain säädökset sosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnallisen valmiussuunnittelun ja tilannekuvan luomisen yhtenäistämisestä tulivat voimaan 1.3.2021. Kyseisten säädösten toimeenpanolla turvataan sosiaali- ja terveydenhuollon kyvykkyys vastata häiriötilanteisiin murrosvaiheessa siirryttäessä hyvinvointialueiden rakenteeseen.  

Sosiaali- ja terveysministeriö on lähettänyt sairaanhoitopiireille ohjauskirjeen 19.10.2021 koskien sosiaali- ja terveydenhuollon varautumista ja valmiuskeskusta. Kirjeessä velvoitetaan yliopistollisia sairaaloita koordinoimaan ja valmistelemaan valmiuskeskuksen valmistelua yhteistyössä sidosryhmien kanssa. Tässä työssä tulee ottaa huomioon hyvinvointialuevalmistelu ja uuden lainsäädännön velvoitteet. 

Nykyisen lainsäädännön mukaan yliopistollista sairaalaa ylläpitävä sairaanhoitopiiri ohjaa erityisvastuualueellaan sosiaali- ja terveydenhuollon toimijoiden valmiussuunnittelua valtakunnallisten yhtenäisten periaatteiden mukaisesti. Säädösten alueellinen toimeenpano toteutetaan viiden yliopistollista sairaalaa ylläpitävän sairaanhoitopiirin ja niiden keskuskaupunkien sosiaali- ja terveydenhuollon johtavien viranhaltijoiden ohjauksessa ja johdolla.  

STM:n ohjauskirjeen mukaan säädösten toimeenpanossa tulee viidellä alueella panostaa erityisesti alla mainittujen asiakokonaisuuksien toteuttamiseen nykyrakenteissa, jotta turvataan sosiaali- ja terveydenhuollon valmius ja varautuminen riittävällä tasolla siirryttäessä hyvinvointialueiden rakenteeseen.  

Yliopistollista sairaalaa ylläpitävien sairaanhoitopiirien tulee viidellä alueella ohjata ja varmistaa, että  

  • järjestämislaissa kuvatut viisi valmiuskeskusta valmistellaan jo nykyisiin rakenteisiin, jotta niiden toiminta on yhtenäistä ja käynnissä viimeistään vuoden 2023 alusta. Valmisteluun tulee ottaa mukaan erikoissairaanhoidon, perusterveydenhuollon, sosiaalihuollon ja pelastustoimen asiantuntemus tulevilta hyvinvointialueilta. Myös ympäristöterveydenhuollon kokonaisuus on hyvä huomioida toimintamallissa.  

  • valmiussuunnittelu tapahtuu valtakunnallisesti yhtenäisin periaattein, sopien tulevaan hyvinvointialuerakenteeseen ja käyttäen hyväksi olemassa olevaa valtakunnallista valmiussuunnitteluportaalia siten, että suunnittelu muodostaa kansallisen kokonaisuuden.  

  • sovitaan tilannekuvan muodostamisesta ja jakamisesta sekä johtamisrakenteesta häiriötilanteita varten osana valmiussuunnittelua 

  • sovitaan paikallisten, alueellisten ja valtakunnallisten kyvykkyyksien käytöstä, työnjaosta ja valmiuden säätelyyn liittyvästä porrastuksesta (perus-, tehostettu ja täysvalmius) osana valmiussuunnittelua; sekä  

  • alueiden materiaalinen valmius toteutetaan erityisesti yliopistollista sairaalaa ylläpitävien sairaanhoitopiirien hankintayksiköiden ja Huoltovarmuuskeskuksen kesken valtakunnallisena mallina.  

 

Toimeenpano tapahtuu valtakunnallisen ohjausryhmän ohjauksessa. STM tukee ja seuraa toimeenpanon etenemistä säännöllisesti ja valmistelee järjestämislain mukaiset valmiutta ja varautumista koskevat asetukset. STM koordinoi valtakunnallisesti sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistyötä säädösten toimeenpanossa keskeisten viranomaisten, kuten esimerkiksi pelastustoimen, puolustusvoimien ja huoltovarmuusorganisaation kanssa. 

Pirkanmaan sairaanhoitopiiri on asettanut 16.12.2021 Varautumisen valmistelu -työryhmän valmistelemaan oman varautumisen ja siihen liittyvien menettelyjen päivittämistä, Pirkanmaan hyvinvointialueen varautumisen yhteensovittamista ja sote -valmiuskeskuksen valmistelua. Alueellinen työryhmä on perustettu STM:n ohjauksesta ja liittyy valtakunnallisesti lainsäädännön toimeenpanoon. Pirkanmaan sairaanhoitopiiri on nimennyt 16.12.2021 työryhmään seuraavat jäsenet: 

Puheenjohtaja: Johtajaylilääkäri Juhani Sand, PSHP 

Varapuheenjohtaja: Hallintoylilääkäri Sanna Määttänen, Tampereen kaupunki

Työryhmän jäsenet: 

STM valmiussäädösten toimeenpanon yhteyshenkilö, sosiaali- ja kriisipäivystyksen päällikkö Taru Herranen, Tampereen kaupunki 

STM valmiussäädösten toimeenpanon yhteyshenkilö, toimialuejohtaja Sirpa Rainesalo, PSHP 

PSHP:n turvallisuuspäällikkö Pasi Vainio 

PSHP:n suuronnettomuustyöryhmän puheenjohtaja, erikoislääkäri Jari Kalliomäki 

PSHP:n päivystyksen ja ensihoidon edustaja, päivystyksen ylilääkäri Mikko Franssila ja ensihoidon ylilääkäri Sanna Hoppu 

Kanta- Hämeen Erva- alueen päivystyksen tai ensihoidon edustaja, ensihoidon vastaava ylilääkäri Markku Grönroos ja tulosalueylilääkäri, professori Ari Palomäki 

Etelä- Pohjanmaan Erva- alueen päivystyksen tai ensihoidon edustaja, ensihoidon 

ylilääkäri Heini Elo ja päivystyksen toiminta- aluejohtaja Raimo Jokisalo 

Perusterveyden ja perusturvan edustajat, johtava ylilääkäri Tiina Viitaniemi, 

Kangasalan kaupunki ja varalla johtava ylilääkäri Katja Ylitolva, Nokian kaupunki 

Pirkanmaan pelastuslaitoksen edustaja, valmiuspäällikkö Arto Kärki 

Tietoarkkitehti Emil Ackerman, PSHP 

ICT edustaja, tietoturvavastaava Marko Immonen, PSHP 

Toimitilat edustaja Esa Särkimäki, PSHP 

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jaakko Herrala, Muutosjohtaja, Jaakko.Herrala@pirha.fi

Merkitään tiedoksi STM:n 19.10.2021 ohjauskirje sekä Pirkanmaan sairaanhoitopiirin nimeämä työryhmä. 

Päätetään, että hyvinvointialueen valmistelijat osallistuvat tarvittavilta osin valmiuskeskuksen valmisteluun. 

Valmiuskeskussuunnitelma käsitellään ja hyväksytään jatkossa osana hyvinvointialuevalmistelua vuodelle 2023. 

Päätös

Hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Teknisenä korjauksena työryhmään Taru Kuosmasen tilalle Sanna Määttänen.