Pirkanmaan hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielin (Vate), kokous 25.02.2022 12.00 Tammerkoski, FM 5, 1 krs

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 48 Pirkanmaan hyvinvointialueen väliaikaisen valmistelutoimielimen toiminnan päättyminen

2370/2022

Perustelut

Voimaanpanolain §8 mukaan väliaikainen valmistelutoimielin johtaa hyvinvointialueen toiminnan ja hallinnon käynnistämisen valmistelua ja käyttää sitä koskevaa päätösvaltaa sekä vastaa tehtäviinsä liittyvästä puhevallan käyttämisestä aluevaltuuston toimikauden alkuun asti.  

Valmistelutoimielimen tehtävänä oli yhteistyössä niiden viranomaisten kanssa, joista tehtäviä ja niitä hoitavaa henkilöstöä siirtyy hyvinvointialueelle: 

1) selvittää hyvinvointialueille siirtyvä henkilöstö ja valmistella aluevaltuustolle ehdotukset henkilöstön siirtosuunnitelmaksi ja -sopimuksiksi; 
2) osallistua hyvinvointialueelle siirtyvän irtaimen ja kiinteän omaisuuden selvittämiseen; 
3) osallistua hyvinvointialueelle siirtyvien sopimusten ja näitä koskevien oikeuksien ja velvollisuuksien selvittämiseen; 
4) osallistua hyvinvointialueelle siirtyvien hallinto- ja palvelutehtävien hoitamista tukevien tieto- ja viestintäteknisten järjestelmien ja ratkaisujen selvittämiseen; 
5) valmistella hyvinvointialueen toiminnan ja hallinnon järjestämistä sekä tilintarkastajan valintaa; 
6) päättää hyvinvointialueen vuosien 2021 ja 2022 talousarviosta; 
7) osallistua ensimmäisten aluevaalien järjestämiseen; 
8) valmistella muut hyvinvointialueen toiminnan ja hallinnon käynnistämiseen välittömästi liittyvät asiat; 
9) valmistella ja toteuttaa edellä 1–8 kohtia koskeva riskienhallinta. 

Pirkanmaan hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielin kokoontui toimikautenaan 10 kertaa. Kokouksissa käsiteltiin lakisääteisten asioiden valmistelun etenemistä ja tehtiin valmisteluun liittyviä päätöksiä mm. työjärjestyksestä, rekrytoinneista, taloudesta ja hankinnoista. Vate perusti 5 jaostoa valmistelemaan muutosta. Jaostojen loppuraportit on käsitelty omassa pykälässään kokouksessa 25.2.2022. 

Siirtyvän henkilöstön määrää selvitettiin syksyllä 2021 tehdyllä kyselyllä. Kaikkiaan hyvinvointialueelle siirtyy noin 19.000 henkilöä. Siirtosuunnitelman laadinta on aloitettu ja viedään keväällä 2022 valtuuston käsittelyyn. 

Luovuttavia organisaatioita ohjeistettiin joulukuussa 2021 ilmoittamaan myös kiinteän ja irtaimen omaisuuden siirrosta. Samoin pyydettiin toimittamaan tieto siirtyvistä sopimuksista. Selvitys näistä saadaan helmikuun 2022 loppuun mennessä. 

Taloussuunnittelun pohjaksi kunnista kerättiin myös tietoa palveluiden kustannuksista ja muita palvelutietoja. 

ICMT-asioiden valmistelussa laadittiin syksyllä 2021 tiekartta, jonka perusteella haettiin valtionavustusta. Rahoitusta saatiin huomattavasti haettua vähemmän ja tiekarttaa päivitettiin vastaamaan saatua rahoitusta. 

Aluevaalit järjestettiin 23.1.2022. Järjestelyt sujuivat hyvin, vaikka ääntenlaskussa ilmeni tavallista enemmän pieniä virheitä, jotka aluevaalilautakunta korjasi. 

Hyvinvointialueen valmistelusta ja aluevaaleista viestittiin aktiivisesti etenkin netissä ja sosiaalisessa mediassa. 

Valmistelu eteni pääsääntöisesti hyvin ja asetetut tavoitteet saavutettiin. 

Vate valmisteli aluevaltuuston ja aluehallituksen ensimmäisen kokouksen. Vaten toimikausi päättyy, kun aluehallitus aloittaa työnsä. 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jukka Alasentie, Muutosjohtaja, jukka.alasentie@pirha.fi

Merkitään selvitys Vaten työskentelystä tiedoksi ja lähetetään se aluehallitukselle tiedoksi.

Päätös

Väliaikainen toimielin päätti merkitä tiedoksi selvityksen Vaten työskentelystä, ja

lähetettää sen aluehallitukselle tiedoksi.