Pirkanmaan hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielin (Vate), kokous 25.02.2022 12.00 Tammerkoski, FM 5, 1 krs

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 44 Pirkanmaan hyvinvointialueen varautumisen ja valmiussuunnittelutehtävien valmistelun organisoiminen

2368/2022

Perustelut

Laki hyvinvointialueista 611/2021,150§: ”Hyvinvointialueen on valmiussuunnitelmin ja normaaliolojen häiriötilanteissa tai poikkeusoloissa tapahtuvan toiminnan etukäteisvalmisteluin sekä muin toimenpitein huolehdittava siitä, että sen toiminta jatkuu mahdollisimman häiriöttömästi normaaliolojen häiriötilanteissa sekä poikkeusoloissa”.  

Hyvinvointialue on itsenäinen organisaatio, jolla tulee olla selkeät toimintamallit myös varautumiseen ja valmiustoimintoihin ja ko. toimintojen tulee olla ylimmän johdon toimesta johdettu ja koordinoitu. Väliaikainen toimielin on linjannut hyvinvointialueen ylätason organisaatiorakenteen, jonka mukaan varautumisen ja riskienhallinnan johtaminen ja koordinointivastuu on asemoitu strategisen ohjauksen yksikköön. Hyvinvointialueen sisällä toimivat eri viranomaiset vastaavat luonnollisesti kukin oman toimialansa lakisääteisistä varautumisen ja valmiussuunnittelun tehtävistä.  

Väliaikainen valmisteluelin hyväksyi 3.9.2021 pelastustoimen jaoston työsuunnitelman, jonka yhtenä keskeisenä kohtana oli varautuminen ja valmius sisältäen seuraavat osakokonaisuudet:   

  1. Pelastuslaitoksen oma varautuminen (sisäisen varautumisen ja viranomaisyhteistyön tarvittava päivittäminen). 

  1. Hyvinvointialueen oman varautumisjärjestelmän ja –toimintojen selvittäminen ja pelan roolin asemoiminen. 

  1. Pelastuslaitoksen tuki kuntien valmiustyöhön jatkossa. 

Asioiden valmistelusta on vastannut pelastustoimen jaoston Varautuminen ja valmius -alatyöryhmä (puh.joht. pelastuslaitoksen valmiuspäällikkö Arto Kärki). Työryhmässä on jäsenenä ollut myös PSHP:n nimeämänä edustajana toimialuejohtaja, ylilääkäri Sirpa Rainesalo.  

Kohdan 1. osalta työryhmä on kartoittanut pelastuslaitoksen sisäisen varautumisen ja valmiussuunnittelun säädös- ja ohjeperusteita sekä kirjannut sen nykytilan toimintoineen. Lisäksi työryhmä on tunnistanut pelastustoiminnan ja varautumisen sekä valmiussuunnittelun yksiköiden yhteistyöviranomaiset ja muun yhteistyöverkoston. Työn aikana on kuvattu viranomaisten ja muiden verkostotoimijoiden väliset yhteistyömuodot ja yhteistyöasiat sekä päivitetty yhteyshenkilötiedot.  

Kohdan 3. osalta työryhmä on päätynyt esittämään, että kuntien varautumisen ja valmiussuunnittelun tukemista jatketaan nykymuotoisena hyvinvointialueen toimesta. Pelastuslain mukaan kuntien varautumisen tukemisesta tulee laatia sopimus. Sopimukset kuntien kanssa laaditaan vuoden 2022 aikana. Tässä hyödynnetään Sisäministeriön hankkeessa syksyllä 2021 valmisteltua kuntasopimusmallia. Vastuutoimijana pelastuslaitos.  

Kohdan 2. osalta työryhmä on laatinut alustavaa toimintamallia hyvinvointialueen varautumisen toimintoihin. Työryhmä on tunnistanut pelastustoimen ja sote –palveluiden lakisääteisiä velvoitteita, riskiperusteisia tehtäviä ja omaehtoisia varautumisen ja valmiussuunnittelun toimintoja ja tehtäviä. 

Työryhmän työskentelyn aikana Pirkanmaan sairaanhoitopiiri perusti 16.12.2021 ”Varautumisen valmistelu -työryhmän valmistelemaan: oman varautumisen ja siihen liittyvien menettelyjen päivittämistä, Pirkanmaan hyvinvointialueen varautumisen yhteensovittamista ja valmiuskeskuksen valmistelua”. Tämä alueellinen työryhmä on perustettu STM:n ohjauksesta ja liittyy valtakunnallisesti lainsäädännön toimeenpanoon. Työryhmään nimettiin jäseneksi myös pelastuslaitoksen valmiuspäällikkö.  

Vate valmisteluun liittyvän pelastustoimen jaoston alaisen varautumisen ja valmiuden työryhmän ja PSHP:n nimeämän työryhmän roolit on tarpeen selkiyttää, jotta päällekkäiseltä työltä ja suunnittelun aukoilta vältytään ja jotta työskentely kaikilta osin tulee linjatuksi osaksi hyvinvointialueen valmistelutyötä. Hyvinvointialueen varautumisen ja valmiussuunnittelun jatkovalmistelua organisoidaan seuraavilla periaatteilla:   

  • pelastustoimen varautumisen ja valmiuden työryhmä jatkaa työskentelyä myös aluevaltuustokaudella tehtävänään pelastuslaitoksen oman varautumisen suunnittelu ja sen yhteensovittaminen koko hyvinvointialueen varautumisen kokonaisuuteen sekä lisäksi kuntien varautumisen tukemisesta sopiminen, 

  • sote -toimialan osalta varautumisen ja valmiussuunnittelun valmisteluvastuu ja sen yhteensovittaminen koko hyvinvointialueen varautumisen kokonaisuuteen on PSHP:n 16.12.2021 perustamalla työryhmällä ja 

  • koko hyvinvointialue organisaatiota koskeva varautumisen ja valmiussuunnittelun valmistelu koordinoidaan ja yhteensovitetaan strategisen ohjauksen yksikön toimesta (prosessin omistajuus). 
     

Työryhmien jatkovalmistelussa tulee tuottaa esitys hyvinvointialueen varautumisen ja valmiussuunnittelun tarvitsemista henkilö- ja muista resursseista, kuvata tarvittavat sisäiset toimintarakenteet sekä alueellinen yhteistyö. Valmistelussa tulee huomioida mm. kustannustehokkuuden ja taloudellisuuden näkökulmasta jo olemassa olevat rakenteet ja toiminnot (mm. 24/7 tilannekeskukset). Työskentely tulee aikatauluttaa siten, että sen myötä tehtävät esitykset voidaan sisällyttää hyvinvointialueen vuoden 2023 talousarvioesitykseen.  

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Pirkko Lindström, Hallintopäällikkö, Pirkko.Lindstrom@pirha.fi

Valmistelun jatkolinjaukset hyväksytään asiaselostuksessa kuvatulla tavalla. 

Päätös

Hyväksyttiin.