Pirkanmaan hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielin (Vate), kokous 25.02.2022 12.00 Tammerkoski, FM 5, 1 krs

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 42 Pirkanmaan hyvinvointialuejohtajan viran perustaminen, hakuperiaatteet ja kelpoisuusehdot

6261/2021

Valmistelija

  • Taina Niiranen, HR valmistelukokonaisuuden johtaja, Taina.Niiranen@pirha.fi

Perustelut

Viran perustaminen 

Laissa hyvinvointialueesta (611/2021)   luvussa 11 säädetään henkilöstöstä. Lain 92 §:n mukaan hyvinvointialueen palveluksessa oleva henkilöstö on virkasuhteessa tai työsopimussuhteessa hyvinvointialueeseen. Virkasuhteesta ja työsopimussuhteesta sekä virka- ja työehtosopimuksista hyvinvointialueilla säädetään erikseen. Tehtävää, jossa käytetään julkista valtaa, hoidetaan virkasuhteessa. Tällaista tehtävää varten perustetaan virka. Perustellusta syystä henkilö voidaan kuitenkin ottaa tällaiseen tehtävään virkasuhteeseen myös ilman, että tehtävää varten on perustettu virka. Lain 93 §:n mukaan viran perustamisesta ja lakkauttamisesta päättää aluevaltuusto tai hyvinvointialueen hallintosäännössä määrätty muu toimielin. 

Laissa hyvinvointialueesta luvussa 7 säädetään hyvinvointialuejohtajan roolista ja tehtävistä. Lain 42 §:n mukaan hyvinvointialueen toimintaa johdetaan aluevaltuuston hyväksymän hyvinvointialuestrategian mukaisesti. Aluehallitus johtaa hyvinvointialueen toimintaa, hallintoa ja taloutta. Hyvinvointialuejohtaja johtaa aluehallituksen alaisena hyvinvointialueen hallintoa, taloudenhoitoa ja muuta toimintaa. Hyvinvointialuejohtaja tehtävässä käytetään julkista valtaa ja hyvinvointialuejohtajan tehtävä edellyttää viran perustamista. 

Hakuperiaatteet 

Laissa hyvinvointialueesta (611/2021) 43 §:n mukaan hyvinvointialuejohtajan valitsee aluevaltuusto. Hyvinvointialuejohtaja voidaan valita joko toistaiseksi tai määräajaksi ja hän on virkasuhteessa hyvinvointialueeseen. Jos hyvinvointialuejohtajan vaalissa kukaan ei ole saanut yli puolta annetuista äänistä, toimitetaan uusi vaali kahden eniten ääniä saaneen välillä. Tässä vaalissa eniten ääniä saanut tulee valituksi.  Lain 44 §:ssä säädetään erikseen johtajasopimuksesta. Hyvinvointialueen ja hyvinvointialuejohtajan on tehtävä johtajasopimus, jossa sovitaan hyvinvointialueen johtamisen edellytyksistä. Johtajasopimuksen hyväksyy aluehallitus.  

Laissa kunnan ja hyvinvointialueen viranhaltijasta (304/2003) 5 §:n mukaan sellaiseen virkasuhteeseen, joka on ollut julkisesti haettavana, voidaan ottaa vain henkilö, joka on hakenut sitä kirjallisesti ennen hakuajan päättymistä ja silloin täyttää kelpoisuusvaatimukset. Hakemukseen on liitettävä selvitys hakijan kelpoisuudesta. Suostumismenettelyä ei voida soveltaa hyvinvointialuejohtajan hakumenettelyssä.  

Virkasuhteeseen ottamisen yleisistä perusteista säädetään perustuslaissa. Laissa kunnan ja hyvinvointialueen viranhaltijasta 6 §:n mukaan virkasuhteeseen otettavalla on oltava erikseen säädetty tai hyvinvointialueen päättämä erityinen kelpoisuus.  Hyvinvointialueen johtajan kelpoisuudelle ei ole lainsäädännössä asetettu erillisiä kelpoisuusvaatimuksia vaan aluevaltuusto päättää kelpoisuusehdoista ja asettaa muita eduksi katsottavia kriteereitä.

Laissa hyvinvointialueesta 113 §:ssä säädetään hyvinvointialueen ilmoituksista. Hyvinvointialueen ilmoitukset saatetaan tiedoksi julkaisemalla ne yleisessä tietoverkossa hyvinvointialueen verkkosivustolla, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu, sekä tarpeen vaatiessa muulla hyvinvointialueen päättämällä tavalla. Ilmoitusten on oltava yleisessä tietoverkossa 14 vuorokautta, jollei asian luonteesta muuta johdu. Ilmoituksen sisältämät henkilötiedot on poistettava tietoverkosta edellä mainitun ajan kuluttua. 

Kelpoisuusehdot 

Hyvinvointialuejohtajan viran kelpoisuusehdot ovat ylempi yliopistotutkinto ja kokemus konserni- ja talousjohtamisesta. 

Hakuilmoituksessa voidaan lisäksi edellyttää tai katsoa eduksi näytöt tuloksellisesta muutoksen johtamisesta, hyvinvointialueen toimialan tuntemus ja hyvä tehtävän edellyttämää kielitaito. Eduksi katsotaan kokemus ja näytöt yhteiskunnallisesta edunvalvonnasta, hyvät verkostot kansallisesti ja kansainvälisesti sekä tutkimus-, opetus ja innovaatiotoiminnan tuntemus. Hakija voi esittää oman palkkatoivomuksensa. Viran täytössä voidaan käyttää 6 kuukauden koeaikaa. Virkasuhteeseen ottamisen edellytyksenä on, että siihen otettava henkilö esittää hyväksyttävän selvityksen terveydentilastaan.  

Hyvinvointialueen valtuuston päätösten toimeenpano kuuluu aluehallitukselle, joka julistaa viran auki ja käynnistää täyttöön liittyvät toimenpiteet. 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jukka Alasentie, Muutosjohtaja, jukka.alasentie@pirha.fi

Väliaikainen toimielin esittää aluevaltuustolle hyvinvointialuejohtajan viran perustamista ja kelpoisuusehtojen vahvistamista.  

Päätös

Väliaikainen toimielin päätti esittää aluevaltuustolle hyvinvointialuejohtajan viran perustamista ja kelpoisuusehtojen vahvistamista siten, että kelpoisuusehdot ovat ylempi korkeakoulututkinto (yliopisto) ja laaja johtamiskokemus.

Esteellisyys

  • Todettiin esteellisyydet: Tarmo Martikainen, Taru Kuosmanen, Oskari Auvinen, Juhani Sand. (HL 28 § 1 mom 7 kohta).

Kokouskäsittely

Esteellliset henkilöt poistuivat kokouksesta. Jäsen Olli-Pekka Ojanen valittiin yksimielisesti johtamaan puhetta.

Keskustelun kuluessa puheenjohtaja ehdotti, että kelpoisuusehtoa muutetaan seuraavasti: Hyvinvointialuejohtajan viran kelpoisuusehdot ovat ylempi korkeakoulututkinto (yliopisto) ja laaja johtamiskokemus. Puheenjohtaja tiedusteli muutosesityksen kannatusta, ja totesi, että se on hyväksytty yksimielisesti.