Pirkanmaan hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielin (Vate), kokous 03.09.2021 12.00 Sähköinen kokous

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 44 ICMT-jaoston työsuunnitelma ja rahoitus

4938/2021

Perustelut

Pirkanmaan hyvinvointialueen väliaikainen toimielin päätti kokouksessaan 1.7.2021, että perustetaan viisi jaostoa, joista yksi on ICMT-jaosto. Väliaikaisen toimielimen perustamat jaostot hoitavat erikseen määrättyjä valmistelutehtäviä.  

ICMT-jaostolle on laadittu työsuunnitelma, jossa määritellään sen ensimmäiset työtehtävät. Työsuunnitelma on perustana varsinaisen valtionavustushakemuksen jatkosuunnittelulle, jonka yhteydessä tehdään avustushakemuksen mukainen muutossuunnitelma.  

Valtioneuvosto on päättänyt kohdistaa alueille ICT-valmistelurahoitusta noin 440 milj. euroa vuosina 2021–2025 huomioiden eduskunnan vuosittaisista talousarviopäätöksistä mahdollisesti johtuvat muutokset. Alkuvaiheessa on tulossa haettavaksi arviolta 200 milj. euron osuus. Avustuksen ensisijaisena tavoitteena on varmistaa alueiden häiriötön toiminta järjestämisvastuun siirron yhteydessä. Rahoitus kohdistettaisiin erityisesti yleishallinnon toiminnan kannalta välttämättömiin muutostöihin ja hankintoihin ja muihin toimialariippumattomiin ICT-toimintoihin sekä toimialakohtaisiin järjestelmiin kohdistuviin välttämättömiin ja lainsäädännön edellyttämiin muutoksiin. Työsuunnitelmassa tehtäviä on priorisoitu ja valmistelu aloitetaan toimeenpanon kannalta aikataulullisesti kriittisistä tehtävistä. ICMT-jaoston työsuunnitelma on liitteenä. 

Väliaikaiselle toimielimelle esitellään 1.10.2021 luonnos valtionavustushakemuksesta. Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen uudistamiseen liittyvään ICT muutoksen valtionavustuksen haku avautuu syyskuun 2021 alkupuolella ja hakuaika on kuusi viikkoa. Päätökset rahoituksesta saataneen marraskuun 2021 aikana.  Valtionavustusta myönnetään hyvinvointialueille valtion talousarvioon varatun määrärahan puitteissa valtionavustuslain 5 §:n 3 momentin mukaisena erityisavustuksena. Valtionavustukseen sovelletaan valtionavustuslakia (688/2001) sekä valtioneuvoston asetusta hyvinvointialueen, Helsingin kaupungin ja HUS-yhtymän tiedonhallinnan, tietohallinnon ja tietojärjestelmien muutoksen valmistelun, suunnitteluun ja toteutukseen. Avustuksesta vastaavana valtionapuviranomaisena toimii sosiaali- ja terveysministeriö. 

Kokouksessa läsnä esittelyn ajan ICMT jaoston puheenjohtaja Pasi Lehmus, joka esittelee ICMT työsuunnitelmaa ja valtionavustuksen lähtökohtia sote muutosjohtaja Jaakko Herralan kanssa. 

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Jaakko Herrala, Muutosjohtaja, Jaakko.Herrala@pirha.fi

 • Hyväksytään Pirkanmaan hyvinvointialueen ICMT työsuunnitelma.

Päätös

Hyväksyttiin Pirkanmaan hyvinvointialueen ICMT -työsuunnitelma seuraavin osin

 • Hyvinvointialueen toiminnan käynnistämisen vähimmäisvaatimukset varsinkin talouden, henkilöstöhallinnon ja hallinnon tietojärjestelmien osalta etusijalla
 • Sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmien yhtenäistäminen osa-alueittain
 • Paperisten arkistojen käsittely siirtyy hallinnon jaoston tehtäväksi
 • Tiedolla johtamisen kehittäminen toiminnan ja talouden osalta huomioiden olemassa olevien ratkaisujen eteen tehdyn työn
   

Jatkokäsittelyyn siirrettiin

 • ICT-infrastruktuurin yhtenäistäminen: Hyvinvointialueen infrastruktuuri tulee lähtökohtaisesti perustumaan PSHP:n infrastruktuuriin / Istekin tuottamiin palveluihin
 • Kunnilta siirtyvä ICT-toiminta: Kunnilta siirtyvä ICT-toiminta järjestetään pääosin PSHP:n palvelukeskustoimintamallin mukaisesti
 • Asukkaan sähköisen asioinnin kanavien yhtenäistämisen tavoitetila (OmaPirkanmaan toteutus) 
 • Kokonaisrahoituksen tason arviointi

Kokouskäsittely

Merkittiin, Pasi Lehmusta kuultiin asiantuntijana asian käsittelyn aikana. Taina Niiranen saapui kokoukseen asian esittelyn aikana ennen päätöksentekoa. Juhani Sand poistui kokouksesta asian esittelyn aikana ja samalla hänen tilalleen saapui varajäsen Eija Tomás.

Kokouksen aikana keskusteltiin esityksestä nousseista linjauksista jatkosuunnittelun pohjaksi. Puheenjohtaja esitti, että linjattavat asiat hyväksytään ja jatkokäsittelyyn siirtyvät asiat käsitellään seminaarissa. Puheenjohtajan esitys hyväksyttiin yksimielisesti.