Pirkanmaan hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielin (Vate), kokous 03.09.2021 12.00 Sähköinen kokous

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 46 Pelastustoimen jaoston työsuunnitelma

4940/2021

Perustelut

Pirkanmaan hyvinvointialueen väliaikainen toimielin päätti kokouksessaan 1.7.2021 perustaa viisi jaostoa, joista yksi on pelastustoimen jaosto. Väliaikaisen toimielimen perustamat jaostot hoitavat työjärjestyksen § 7 mukaan niille erikseen määrättyjä valmistelutehtäviä. 

Pelastustoimen osalta hyvinvointialueelle siirtymistä edesauttaa se, että pelastustoimi on toiminut jo lähes 20 vuotta maakunnan laajuisena organisaationa. Hallinnollisesti Pirkanmaan pelastuslaitos toimii Tampereen kaupungin organisaatiossa itsenäisenä taseyksikkönä.

Pelastustoimen jaostolle on laadittu työsuunnitelma, jossa määritellään jaoston tehtävät ja alustava uudistuksen toteutussuunnitelma jaoston toimialueen osalta. Työskentelyssä huomioidaan voimaanpanolain määräykset sekä kansallinen uudistuksen valmistelun tiekartta ja hyödynnetään aiempaa valmisteluaineistoa. Jaosto on omalta osaltaan hyväksynyt työsuunnitelman ensimmäisessä kokouksessaan 25.8.2021.

Pelastustoimen jaosto on perustanut valmistelua varten neljä työryhmää: siirtoryhmä, ensihoito, varautuminen ja valmius sekä yhdyspintatyöryhmä. Jaoston työsuunnitelmaan kirjatut työpaketit jakautuvat edelleen työryhmien valmisteluun ja työssä priorisoidaan kärkeen toimeenpanon kannalta aikataulullisesti kriittiset tehtävät.

Pelastustoimen jaosto toimii yhteistyössä muiden jaostojen kanssa ja pelastuslaitokselta on edustajat myös ICMT-, hallinto- ja järjestäminen sekä yhdyspintajaostossa, mikä osaltaan varmistaa muutoksen sujuvuuden tämän toimialan osalta. 

Pelastustoimen jaoston työsuunnitelma on liitteenä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Pirkko Lindström, Hallintopäällikkö, Pirkko.Lindstrom@pirha.fi

  • Hyväksytään pelastustoimen jaoston työsuunnitelma 

Päätös

Hyväksyttiin.