Tarkastuslautakunta, kokous 16.11.2021 08.30 Tammerkoski / Hybridi

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 89 Sidonnaisuusilmoitusten käsittely

Valmistelija

  • Jarmo Paananen, tarkastusjohtaja, Jarmo.Paananen@pshp.fi

Perustelut

Kuntalain 84 §:ssä mainittujen kuntayhtymän luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden on tehtävä sidonnaisuusilmoitus

  •  johtotehtävistään sekä luottamustoimistaan elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä,
  •  merkittävästä varallisuudestaan sekä
  •  muistakin sidonnaisuuksista, joilla voi olla merkitystä luottamus- ja virkatehtävien hoitamisessa.

Lain tarkoituksena on päätöksenteon avoimuuden ja läpinäkyvyyden edistäminen.

Pirkanmaan sairaanhoitopiirissä sidonnaisuusilmoitus koskee luottamushenkilöistä hallituksen jäseniä, hallituksen henkilökohtaisia varajäseniä, valtuuston puheenjohtajaa ja varapuheenjohtajia sekä tarkastuslautakunnan puheenjohtajaa ja varapuheenjohtajaa.

Viranhaltijoista ilmoitusvelvollisuuden piiriin kuuluvat sairaanhoitopiirin johtaja, johtajaylilääkäri ja tarkastusjohtaja, jotka toimivat hallituksen tai lautakunnan esittelijöinä.

Sidonnaisuusilmoitus tehdään tarkastuslautakunnalle, joka valvoo ilmoitusvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuuston tiedoksi. Ilmoitusvelvolliset henkilöt ovat itse velvollisia huolehtimaan sidonnaisuusilmoituksen tekemisestä. Henkilön on myös ilmoitettava viivytyksettä sidonnaisuuksissa tapahtuneet muutokset.

Tarkastuslautakunta voi tarvittaessa kehottaa ilmoitusvelvollista tekemään uuden ilmoituksen tai täydentämään jo tehtyä ilmoitusta.

Sidonnaisuusilmoitukset on lain mukaan rekisteröitävä ja sidonnaisuusrekisteri on julkaistava yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu. Luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden sidonnaisuustiedot julkaistaan sairaanhoitopiirin internet -sivulla. Ilmoitusvelvollisuuden piiriin kuuluvan luottamustoimen tai viranhaltijan tehtävän päättyessä henkilöä koskevat tiedot on poistettava rekisteristä ja tietoverkosta.

Valtuustokauden vaihduttua kaikkia sidonnaisuuksien ilmoittamisvelvollisuuden piiriin kuuluvia henkilöitä on kehotettu tekemään sidonnaisuusilmoitus. 9.11.2021 mennessä saapuneet sidonnaisuusilmoitukset toimitetaan tarkastuslautakunnalle esityslistan oheismateriaalina.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jarmo Paananen, tarkastusjohtaja, Jarmo.Paananen@pshp.fi

Tarkastuslautakunta päättää

  • esittää valtuustolle, että valtuusto merkitsee tiedoksi luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden sidonnaisuusilmoitukset.

Päätös

Hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Merkitään, että kaikki ilmoitusvelvollisuuden piiriin kuuluvat luottamushenkilöt ja viranhaltijat ovat antaneet sidonnaisuusilmoituksen.