Tarkastuslautakunta, kokous 20.08.2019 13.00 Hatanpään sairaala, Aula 1 ja 2

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 47 Ulkoisen tarkastuksen hallinnollisen henkilöstön TVA-taso

3605/2019

Valmistelija

  • Jarmo Paananen, tarkastusjohtaja, Jarmo.Paananen@pshp.fi

Perustelut

Hallintosäännön 58 § 7 mom. 4 kohdan mukaan tarkastuslautakunnan on päätettävä alaisensa henkilökunnan osalta asioista, joista on säädetty kunnallisesta viranhaltijasta annetussa laissa (304/03) tai muussa laissa.

Pirkanmaan sairaanhoitopiirissä on valmisteltu koko sairaanhoitopiirin henkilöstöä koskeva tehtävän vaativuuden arviointijärjestelmän (TVA-järjestelmä) päivitys. TVA-tasoja ja niiden tehtäväkohtaisia palkkoja on valmisteltu ja neuvoteltu työnantajan edustajista ja henkilöstön edustajista muodostetuissa TVA-ryhmissä.

TVA-järjestelmää koskevat paikalliset neuvottelut on aloitettu huhtikuussa 2018. Neuvotteluissa on 7.6.2019 todettu, että TVA-ryhmän työ hallinnollisten hinnoittelemattomien (99999999) tehtävien osalta on valmistunut ja on valmis otettavaksi käyttöön. Joidenkin tehtävien osalta TVA-täytäntöönpano tarkoittaa siirtoa hinnoittelutunnuksiin 01TOI060 ja 01ASI040.

TVA-järjestelmän käyttöönotto aiheuttaa joidenkin työntekijöiden kohdalla tarpeen tarkistaa tehtäväkohtaista palkkaa neuvotteluissa sovitulla tavalla. Tarvittaessa tehtäväkohtaiset palkat tarkistetaan TVA-tasojen mukaisiksi tehtäväkohtaisiksi palkoiksi kahdessa vaiheessa siten, että ensimmäinen tarkistus tehdään vakinaisen palvelussuhteen osalta 1.7.2018 alkaen ja toinen tarkistus 1.1.2019. Mikäli työntekijän tehtäväkohtainen palkka on jo ollut vähintään TVA-tason mu-kainen, tehtäväkohtaiseen palkkaan ei kohdistu muutosta. 

TVA-järjestelmän 01TOI060 tasot ja tehtäväkohtaiset palkat on määritelty seuraavasti (ennen yleiskorotusta 1.4.2019):

taso 1  2 080 €              
taso 2  2 230 €              
taso 3  2 450 €
taso 4  2 650 €

TVA-järjestelmän 01ASI040 tasot ja tehtäväkohtaiset palkat on määritelty seuraavasti (ennen yleiskorotusta 1.4.2019):

taso 1  2 900 €             
taso 2  3 150 €             
taso 3  3 400 €

Hallinnollisten hinnoittelemattomien (99999999) TVA-järjestelmän tasot ja tehtäväkohtaiset palkat on määritelty seuraavasti (ennen yleiskorotusta 1.4.2019):

Vaativat asiantuntijatehtävät
taso 1  3 650 €          
taso 2  3 950 €             
taso 3  4 250 €

Johtavat asiantuntijatehtävät
taso 1  4 550 €             
taso 2  4 950 €
taso 3  5 350 €

Ulkoisen tarkastuksen yksikön hallinnollisen henkilöstön palkkahinnoittelu, TVA-taso ja tehtäväkohtaisiin palkkoihin tulevat tarkistukset käyvät ilmi päätöksen liitteestä. Vaikka tehtäväkohtaiseen palkkaan ei kohdistuisi korotusta, TVA-tasosta tulee tehdä päätös.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jarmo Paananen, tarkastusjohtaja, Jarmo.Paananen@pshp.fi

Tarkastuslautakunta päättää

  • ulkoisen tarkastuksen yksikön hallinnollisen henkilöstön TVA-tasosta liitteen mukaisesti.

 

Päätös

Hyväksyttiin.

Esteellisyys

  • Kati Keskinen ilmoitti olevansa esteellinen asiassa (HL 28 § 1 mom 1 kohta) ja poistui kokouksesta asian käsittelyn ajaksi