Tarkastuslautakunta, kokous 23.04.2019 08.30 Tammerkoski

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 29 Sairaanhoitopiirin vuoden 2018 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapaudesta päättäminen

1493/2019

Valmistelija

 • Jarmo Paananen, tarkastusjohtaja, Jarmo.Paananen@pshp.fi

Perustelut

Kuntalain 123 §:n mukaan tilintarkastajan on toukokuun loppuun mennessä tarkastettava julkishallinnon hyvän tilintarkastustavan mukaisesti kunkin tilikauden hallinto, kirjanpito ja tilinpäätös.                               

Tilintarkastajan on tarkastettava:
1) onko kuntayhtymän hallintoa hoidettu lain ja valtuuston päätösten mukaisesti;
2) antavatko kuntayhtymän tilinpäätös ja siihen kuuluva konsernitilinpäätös tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten ja määräysten mukaisesti oikeat ja riittävät tiedot kuntayhtymän tuloksesta, taloudellisesta asemasta, rahoituksesta ja toiminnasta;
3) ovatko valtionosuuksien perusteista annetut tiedot oikeita;
4) onko kuntayhtymän sisäinen valvonta ja riskienhallinta sekä konsernivalvonta järjestetty asianmukaisesti. 

Kuntalain 125 §:n mukaan tilintarkastajan on annettava valtuustolle kultakin tilikaudelta kertomus, jossa esitetään tarkastuksen tulokset. Kertomuksessa on myös esitettävä, onko tilinpäätös hyväksyttävä ja voidaanko toimielimen jäsenelle ja asianomaisen toimielimen tehtäväalueen johtavalle viranhaltijalle (tilivelvollinen) myöntää vastuuvapaus.

Jos tilintarkastaja havaitsee, että kunnan hallintoa ja taloutta on hoidettu vastoin lakia tai valtuuston päätöksiä eikä virhe tai aiheutunut vahinko ole vähäinen, tilintarkastuskertomuksessa on tehtävä asiasta tilivelvolliseen kohdistuva muistutus. Muistutusta ei voida kohdistaa valtuustoon.

Tarkastuslautakunnan on hankittava tilintarkastuskertomuksessa tehdystä muistutuksesta asianomaisen selitys sekä hallituksen lausunto. Valtuusto päättää toimenpiteistä, joihin tarkastuslautakunnan valmistelu, tilintarkastuskertomus ja siinä tehty muistutus antavat aihetta. Hyväksyessään tilinpäätöksen valtuusto päättää vastuuvapaudesta tilivelvollisille.

Tilintarkastuskertomus esitetään kokouksessa.

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Jarmo Paananen, tarkastusjohtaja, Jarmo.Paananen@pshp.fi

Tarkastuslautakunta päättää esittää valtuustolle

 • että valtuusto päättää käsitellä vuoden 2018 tilintarkastuskertomuksen,
   
 • että valtuusto päättää hyväksyä vuoden 2018 tilinpäätöksen,
   
 • että valtuusto päättää myöntää kuntayhtymän hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja johtaville viranhaltijoille vastuuvapauden tilikaudelta 1.1. – 31.12.2018.

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti esittää valtuustolle

 • että valtuusto käsittelee vuoden 2018 tilintarkastuskertomuksen,
   
 • että valtuusto hyväksyy vuoden 2018 tilinpäätöksen,
   
 • että valtuusto myöntää kuntayhtymän hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja johtaville viranhaltijoille vastuuvapauden tilikaudelta 1.1. – 31.12.2018.