Työsuojelutoimikunta, kokous 26.04.2019 12.01 Tammerkoski-kokoushuone

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 36 Epäasiallisen kohtelun nollatoleranssi, päivittetty menettelytapaohje

2186/2019

Perustelut

TSTMK 31.8.2018 § 54 

Sairaanhoitopiirissä on käytössä Epäasiallisen kohtelun nollatoleranssi -menettelytapaohje. Ohjeen noudattaminen kuuluu kaikille.

Esittelijät: Puheenjohtaja Iikka Jäntti ja varapuheenjohtaja Raija Ruoranen.

Päätösehdotus:

 Työsuojelutoimikunta keskustelee saadusta palautteesta ja mahdollisista jatkotoimista.

Päätös: 

Työsuojelutoimikunta päätti, että varapuheenjohtaja Raija Ruoranen pyytää menettelytapaohjeen soveltamisesta ja tulkinnasta kirjallisen selvityksen ulkopuoliselta asiantuntijalta (esimerkiksi Maarit Vartialta) ja, että tämän jälkeen asiaa käsitellään uudelleen työsuojelutoimikunnassa. Selvitys pyydetään erityisesti välittömän yhteistoiminnan ja yhteiskeskustelun soveltamisesta ohjeen mukaan sekä ilman ilmoitusta tapahtuvasta epäasiallisen kohtelun selvittelystä.
___________________


TSTMK 23.11.2018 § 80
Varapuheenjohtaja Raija Ruoranen pyysi Työterveyslaitokselta asiantuntijalausuntoa koskien Epäasiallisen kohtelun nollatoleranssi – menettelytapaohjeen soveltamista ja tulkintaa.
Lausuntopyyntö on LIITTEENÄ nro 2.
 

Työterveyslaitoksen asiantuntijalausunto 22.10.2018 koskien Pirkanmaan sairaanhoitopiirin Epäasiallisen kohtelun nollatoleranssi – menettelytapaohjetta on LIITTEENÄ nro 3.

Esittelijä: varapuheenjohtaja Raija Ruoranen
Päätösehdotus:

Työsuojelutoimikunta merkitsee Työterveyslaitoksen lausunnon ja varapuheenjohtajan esittelyn tiedoksi.
Päätös: Merkittiin tiedoksi.

 Todettiin, että seuraavassa työsuojelutoimikunnan kokouksessa käydään lähetekeskustelu Epäasiallisen kohtelun nollatoleranssi - menettelytapaohjeen jatkotyöstämistä varten. Menettelytapaohje valmistellaan HR -asiantuntijatyönä.
___________________
TSTMK 14.12.2018 § 88

 Käydään lähetekeskustelu Epäasiallisen kohtelun nollatoleranssi-menettelytapaohjeen jatkotyöstämistä varten.

 Työterveyslaitoksen asiantuntijalausunto 22.10.2018 koskien Pirkanmaan sairaanhoitopiirin Epäasiallisen kohtelun nollatoleranssi – menettelytapaohjetta on LIITTEENÄ nro 1.

Esittelijä: varapuheenjohtaja Raija Ruoranen

Päätösehdotus:

 Merkitään lähetekeskustelu tiedoksi.

Keskustelun aikana työsuojelutoimikunnan henkilöstöedustajat esittivät menettelytapaohjeen valmisteluun henkilöstöedustajia ja työterveyshuollon edustajaa. Perusteena oli se, että tarve menettelytapaohjeen muuttamiselle tuli ohjeen käyttäjiltä.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

__________________
TSTMK 26.4.2019

 Epäasiallisen kohtelun nollatoleranssi – menettelytapaohje on uusittu HR-asiantuntijatyönä. Sairaanhoitopiirin johtoryhmä käsittelee asiaa kokouksessaan 23.4.2019.

Työsuojelutoimikunta 31.8.2018 sovittiin ohjeen päivittämisestä ja lausunnon pyytämisestä Työterveyslaitokselta. Työterveyslaitoksen lausunto saatu 22.10.2018. Lausunto työsuojelutoimikunnassa käsitelty 23.11.2018 ja 14.12.2018.

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Taru Kotiniitty, Työsuojelupäällikkö, Taru.Kotiniitty@pshp.fi

Työsuojelutoimikunta

 • merkitsee tiedoksi päivitetyn ohjeen
 • antaa tarvittaessa oman lausuntonsa menettelytapaohjeesta.

Päätös

Työsuojelutoimikunta

 • merkitsi tiedoksi, että sairaanhoitopiirin johtoryhmä on käsitellyt ohjetta 23.4. kokouksessaan.
 • antoi omat korjausehdotuksensa ohjeeseen:

  Menettelytapaohjeeseen lisätään lause: "Ohjetta sovelletaan kaikkiin työntekijöihin."

  Prosessikaavio säilytetään ja siihen lisätään, että työntekijä voi ottaa epäasiallisen kohtelun puheeksi myös suoraan esimiehensä kanssa.

  Menettelytapaohjeen lausetta "Mikäli epäasiallinen kohtelu kohdistuu esimieheen, asiaa selvittelee hänen esimiehensä" muutetaan niin, että "Mikäli epäasiallisen kohtelun toisena osapuolena on esimies asiaa selvittelee esimiehen esimies".

  Intran sivulle menettelytapaohjeen viereen Info -kohtaan lisätään omina linkkeinä tietoa muista käsitteistä (vastuuton työkäyttäytyminen jne.)

  Menettelytapaohjeen lausetta "Ratkaisu annetaan mahdollisimman pian tai viimeistään puolen vuoden kuluessa asian esille tulosta." muutetaan niin, että  "Ratkaisu annetaan mahdollisimman pian tai viimeistään 3 kuukauden kuluessa asian esille tulosta."

 

Todettiin, että epäasiallisen kohtelun selvittelyn menettelytapaohje menee tiedoksi hallitukselle 20.5. kokouksessa.