Valtuusto, kokous 16.09.2019 13.00 Auditorio

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 24 EPSHP:n hyväksyminen Tays Alustayhtiö Oy:n osakkaaksi

266/2019

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Timo Tiainen, Konserniohjauksen päällikkö, Timo.Tiainen@pshp.fi

Perustelut

Pirkanmaan sairaanhoitopiirin valtuusto päätti kokouksessaan 10.12.2018, että Pirkanmaan sairaanhoitopiiri perustaa Tays Alustayhtiö Oy:n. Yhtiö toimii kehitysyhtiönä Tays-erityisvastuualueen erikoissairaanhoidon yhteistyön tiivistämiseksi.Yhtiön ensisijaisena tehtävänä on valmistella erikoissairaanhoidon palveluita tuottavan organisaation toimintaa.

Pirkanmaan sairaanhoitopiirin hallitus on kokouksessaan 19.11.2018 hyväksynyt Tays Alustayhtiö Oy:n osakassopimuksen ja Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin osakkuuden Tays Alustayhtiö Oy:ssä ja sitä koskevat omistusjärjestelyt ehdolla, että valtuusto päättää perustaa yhtiön.

Osakassopimuksessa sovitulla tavalla Tays Alustayhtiö Oy:n hallitukseen kuuluu 5 - 7 varsinaista jäsentä, joista Pirkanmaan sairaanhoitopiirillä ja Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirillä kummallakin on oikeus nimetä 2 jäsentä ja näille henkilökohtaiset varajäsenet, minkä lisäksi hallitukseen nimetään henkilöstön edustaja. Pirkanmaan sairaanhoitopiiri ja Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri sopivat myös, että Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri voi nimetä 2 jäsentä ja näille henkilökohtaiset varajäsenet, mikäli Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri tulee myöhemmin osakkaaksi Tays Alustayhtiö Oy:öön.

 

 

Päätösehdotus

Esittelijä

Rauno Ihalainen, Sairaanhoitopiirin johtaja, Rauno.Ihalainen@pshp.fi

Hallitus päättää

 • nimetä Tays Alustayhtiö Oy:n yhtiökokousedustajaksi  talousjohtaja Pasi Virtasen,
   
 • esittää yhtiökokousedustajalle, että Tays Alustayhtiö Oy:n hallituksen jäseneksi valitaan Pirkanmaan sairaanhoitopiirin hallituksen puheenjohtaja Leena Kostiainen ja hänelle henkilökohtainen varajäsen,
   
 • esittää yhtiökokousedustajalle, että Tays Alustayhtiö Oy:n hallituksen jäseneksi valitaan hallintojohtaja Vuokko Ylinen ja hänen henkilökohtaiseksi varajäseneksi tietohallintojohtaja Antti Jokela

Päätös

Hallitus päätti

 • nimetä Tays Alustayhtiö Oy:n yhtiökokousedustajaksi  talousjohtaja Pasi Virtasen,
   
 • esittää yhtiökokousedustajalle, että Tays Alustayhtiö Oy:n hallituksen jäseneksi valitaan Pirkanmaan sairaanhoitopiirin hallituksen puheenjohtaja Leena Kostiainen ja hänen henkilökohtaiseksi varajäseneksi hallituksen jäsen Leo Lähde,
   
 • esittää yhtiökokousedustajalle, että Tays Alustayhtiö Oy:n hallituksen jäseneksi valitaan hallintojohtaja Vuokko Ylinen ja hänen henkilökohtaiseksi varajäseneksi tietohallintojohtaja Antti Jokela.

 

Esteellisyys

Leena Kostiainen ja Vuokko Ylinen ilmoittivat olevansa esteellisiä (HL 28.1.§ 1 kohta) ja poistuivat kokousksesta asian käsittelyn ajaksi. Esteellisyydet todettiin.

Kokouskäsittely

Varapuheenjohtaja Ilpo Sirniö ryhtyi johtamaan puhetta tämän pykälän käsittelyn ajaksi.

Puheenjohtajan ehdotuksesta Pia Lepistö valittiin yksimielisesti tämän pykälän sihteeriksi.

Puheenjohtajan ehdotuksesta hallitus valitsi yksimielisesti Leena Kostiaisen henkilökohtaiseksi varajäsesenksi Leo Lähteen. Lisäksi hallitus hyväksyi päätösehdotuksen muilta osin esittelijän ehdotuksen mukaisesti. 

 

Valmistelija

Timo Tiainen, Konserniohjauksen päällikkö, Timo.Tiainen@pshp.fi

Perustelut

Osana Pirkanmaan, Kanta-Hämeen ja Etelä Pohjanmaan sairaanhoitopiirien yhteistyön kehittämistä on perustettu Tays Alustayhtiö Oy, jonka osakkaita ovat tällä hetkellä Pirkanmaan ja Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirit. Osapuolten hyväksymän Tays Alustayhtiö Oy:tä koskevan osakassopimuksen mukaan osapuolten tarkoituksena on, että sairaanhoitopiirien toiminnan tuottavuuden edistämiseksi sekä erikoissairaanhoidon edullisen kustannustason ja saatavuuden turvaamiseksi Tays Alustayhtiö Oy:n toimintaa voidaan jatkossa laajentaa siten, että sen osakkeenomistajiksi voidaan osakkaiden yksimielisellä hyväksynnällä ottaa myös muita sairaanhoitopiirejä tai sote-uudistuksen toteutuessa hallituksen esityksen mukaisesti (HE 2017/15) maakuntia edellyttäen, että mainitut uudet osakkeenomistajat liittyvät tämän osakassopimuksen osapuoliksi allekirjoittamalla tämän osakassopimuksen.

Sairaanhoitopiirien yhteistyötä koskevan valmistelun mukaisesti Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirille on varattu tilaisuus tulla Tays Alustayhtiö Oy:n osakkaaksi. Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin valtuusto on 10.6.2019 osaltaan päättänyt, että Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri merkitsee osakkeita Tays Alustayhtiö Oy:n suunnatussa osakeannissa ja näin ollen tulee yhtiön osakkaaksi.

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri tulee Tays Alustayhtiö Oy:n osakkaaksi suunnatun osakeannin kautta. Suunnatulla osakeannilla pyritään osakaspohjan laajentumiseen ja sen kautta parantamaan yhtiön strategista asemaa erityisvastuualueen yhteisenä kehitysyhtiönä. Suunnatulle osakeannille on täten osakeyhtiölain tarkoittama painava taloudellinen syy. Suunnatun osakeannin keskeisten ehtojen mukaan Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirille tarjotaan merkittäväksi 2 500 kappaletta Tays Alustayhtiö Oy:n osakkeita merkintähinnan ollessa yksi euro osakkeelta. Osakkeiden merkintähinta merkitään kokonaisuudessaan osakepääomaan. 

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri liittyy Pirkanmaan sairaanhoitopiirin hallituksen 19.11.2018 hyväksymään Tays Alustayhtiö Oy:tä koskevaan osakassopimukseen liitteenä olevalla liittymissopimuksella.  

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin tullessa osakkaaksi Tays Alustayhtiö Oy:n yhtiöjärjestykseen tehdään suunnatun osakeannin mukaisesti muutokset osakepääomaan ja osakkeiden lukumäärään. Osakepääoma kasvaa 5 000 eurosta 7 500 euroon ja osakkeiden lukumäärä 5 000 osakkeesta 7 500 osakkeeseen. Muutettu yhtiöjärjestys on liitteenä. Pirkanmaan sairaanhoitopiirin valtuuston 10.12.2018 hyväksymään yhtiöjärjestykseen ei ole tehty muita muutoksia kuin osakepääoman ja osakkeiden lukumäärän muutokset. 
 

Päätösehdotus

Esittelijä

Rauno Ihalainen, Sairaanhoitopiirin johtaja, Rauno.Ihalainen@pshp.fi

Hallitus päättää:

 • valtuuttaa sairaanhoitopiirin johtajan tekemään tarvittaessa vähäisiä muutoksia liittymissopimukseen sekä allekirjoittamaan sen edellyttäen, että valtuusto hyväksyy Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin Tays Alustayhtiö Oy:n osakkaaksi,
   
 • hyväksyä suunnatun osakeannin keskeiset ehdot edellyttäen, että valtuusto hyväksyy Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin Tays Alustayhtiö Oy:n osakkaaksi,
   
 • merkitä yhtiöjärjestyksen tiedoksi,

Lisäksi hallitus päättää esittää valtuustolle, että valtuusto 

 • hyväksyy Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin TAYS Alustayhtiön Oy:n uudeksi osakkaaksi,
   
 • hyväksyy Tays Alustayhtiö Oy:n yhtiöjärjestystä koskevat muutokset liitteen mukaisesti.

Päätös

Hyväksyttiin.

 

 

Esteellisyys

Leena Kostiainen, Vuokko Ylinen ja Leo Lähde ilmoittivat olevansa esteellisiä asiassa (HL 28 § 1 mom 5 kohta) ja poistuivat kokouksesta asian käsittelyn ajaksi. Esteellisyydet todettiin.

Kokouskäsittely

Merkittiin, että varapuheenjohtaja Ilpo Sirniö ryhtyi johtamaan kokousta tämän pykälän käsittelyn ajaksi.

Merkittiin, että hallintosihteeri Pia Lepistö valittiin tämän pykälän sihteeriksi.

Perustelut

Pirkanmaan ja Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirien yhteistyön tiivistämistä on käsitelty sairaanhoitopiirin hallituksessa loppuvuodesta 2017 ja valtuustossa keväästä 2018 lähtien. Edellä mainitut toimielinten käsittelyt vuosilta 2017 ja 2018 on koottu liitteelle.

Hallitus on käsitellyt Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin ottamista Tays Alustayhtiö Oy:n osakkaaksi  26.8.2019 (§ 120).

Päätösehdotus

Hallituksen ehdotus:

valtuusto päättää

 • hyväksyä Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin Tays Alustayhtiö Oy:n uudeksi osakkaaksi,
   
 • hyväksyä Tays Alustayhtiö Oy:n yhtiöjärjestystä koskevat muutokset liitteen mukaisesti.


Kokouskäsittely
Merkittiin, että hallintojohtajan varahenkilö lakimies Maria Toivakka kutsuttiin sihteeriksi tämän pykälän käsittelyn ajaksi.

Puheenjohtajan esityksestä valtuusto päätti yksimielisesti pitää yhtiötoimintaan liittyvän valtuustoseminaarin marraskuussa.

 

 

 

 

 

Päätös

Valtuusto päätti

 • hyväksyä Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin Tays Alustayhtiö Oy:n udeksi osakkaaksi
   
 • hyväksyä Tays Alustayhtiö Oy:n yhtiöjärjestystä koskevat muutokset liitteen mukaisesti
   
 • yksimielisesti pitää yhtiötoimintaan liittyvän valtuustoseminaarin marraskuussa

Esteellisyys
Vuokko Ylinen ja Leo Lähde ilmoittivat olevansa esteellisiä asiassa (HL 28 § 1 mom 5 kohta) ja poistuivat kokoustilasta asian käsittelyn ajaksi. Esteellisyydet todettiin.