Valtuusto, kokous 16.09.2019 13.00 Auditorio

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 19 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Perustelut

Kuntayhtymän valtuuston työjärjestyksen 8 §:n mukaan kutsu valtuuston kokoukseen on vähintään neljätoista (14) päivää ennen kokousta lähetettävä erikseen kullekin valtuutetulle sekä niille, joilla on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus. Samassa ajassa on kokouksesta annettava yleisesti tieto kuntayhtymän ilmoitustaululla. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat.

Kuntayhtymän perussopimuksen 8 §:n mukaan valtuusto on päätösvaltainen, kun vähintään kaksi kolmannesta (2/3) jäsenistä on saapuvilla ja he edustavat vähintään puolta (1/2) kaikkien jäsenten yhteenlasketusta äänimäärästä.

Kokouskutsu ja esityslista on postitettu sekä julkaistu sairaanhoitopiirin inernetsivustolla https://www.tays.fi/fi-FI/Sairaanhoitopiiri/Hallinto_ja_paatoksenteko/Esityslistat_ja_poytakirjat ja ilmoitustaululla http://www.tays.fi/ilmoitustaulu 2.9.2019.

Päätösehdotus

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

 

Päätös

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Merkittiin tiedoksi puheenjohtajan ilmoitus, että Nokian kaupunginvaltuusto on 9.9.2019 valinnut Päivi Nahkolan tilalle Pirkanmaan sairaanhoitopiirin valtuustoon Nelly Natalia Toivosen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Merkittiin tiedoksi puheenjohtajan ilmoitus, että valtuuston kyselytunti pidetään välittömästi kokouksen jälkeen.