Valtuusto, kokous 16.09.2019 13.00 Auditorio

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 26 Kokouksen päättäminen ja valitusosoituksen antaminen

Perustelut

Kokous julistetaan päättyneeksi ja annetaan seuraava valitusosoitus:

Päätökseen, mikäli se ei ole luonteeltaan yksinomaan valmistelua tai täytäntöönpanoa, on oikeutettu hakemaan muutosta asianosainen sekä jäsenkunta ja sen jäsen sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, taikka menee valtuuston toimivaltaa ulommaksi tai muuten on lainvastainen.

Muutosta haetaan Hämeenlinnan hallinto-oikeudelta kirjallisella valituksella, joka on valittajan itsensä tai hänen valtuuttamansa asiamiehen annettava taikka maksettuna postilähetyksenä tai lähetin välityksellä toimitettava valitusviranomaiselle kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa. Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet  kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa. Tämä aika luetaan asianosaisen osalta tiedoksisaantipäivästä. Kunnan jäsenen ja kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Määräaikaa laskettaessa ei sitä päivää, jolloin tiedoksianto on tapahtunut lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jona työt virastoissa ovat keskeytettyinä, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusasiakirjat, jotka lähetetään postitse, on annettava postin kuljetettavaksi niin ajoissa, että ne ehtivät perille määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä.

Valituksen mukana tulee olla pöytäkirjan pitäjän oikeaksi todistama pöytäkirjanote siitä päätöksestä, josta valitetaan sekä selvitys siitä päivästä, josta valitusaika edellä sanotun mukaan on laskettava.

Päätös

Merkittiin, että puheenjohtaja esitti valtuuston kiitokset eläkkeelle jäävälle sairaanhoitopiirin johtajalle Rauno Ihalaiselle. Tämän jälkeen Rauno Ihalainen piti vastauspuheenvuoron valtuustolle.

Puheenjohtaja päätti kokoukseen klo 13.40