Valtuusto, kokous 16.09.2019 13.00 Auditorio

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 20 Nimenhuuto ja äänestysluettelon hyväksyminen

Perustelut

Kuntayhtymän perussopimuksen 7 §:n mukaan valtuustoon valitsevat jäsenkuntien valtuustot jäseniä kunnan väestötietolain mukaisen vuodenvaihteen asukasluvun mukaan seuraavasti:

Kunnan asukasluku

Jäsenten luku

2000 tai vähemmän

1

 2001 - 8000

2

8001 - 25 000

3

25 001 - 100 000

4

100 001 - enemmän

5

Kullekin jäsenelle valitaan henkilökohtainen varajäsen.

Valtuuston jäsenet valitaan jäsenkuntien valtuustojen toimikautta vastaavaksi ajaksi.

Lisäksi Tampereen yliopisto nimeää valtuustoon kaksi (2) jäsentä ja kaksi (2) henkilökohtaista varajäsentä.

Jäsenkunnan valitsemien jäsenten yhteinen äänimäärä valtuustossa määräytyy vuosittain kunnan väestötietolain mukaisen vuodenvaihteen asukasluvun mukaan siten, että kunnan valitsemilla jäsenillä on yhteensä yksi (1) ääni jokaista alkavaa tuhatta (1000) asukasta kohti. Äänimäärä voi kuitenkin olla enintään viidennes (1/5) kaikkien jäsenkuntien valitsemien jäsenten yhteenlasketusta rajoittamattomasta äänimäärästä. Kunnan valitsemien jäsenten yhteinen äänimäärä jakautuu tasan heistä saapuvilla olevien kesken.

Yliopiston edustajien äänimäärä valtuustossa on 10 % kuntien valtuustoon valitsemien jäsenten yhteenlasketusta äänimäärästä. Yliopiston valtuustoon valitsemilla jäsenillä ei ole äänioikeutta hallitusta ja johtokuntia valittaessa.

Kuntien ja Tampereen yliopiston edustajat sekä ääniluettelo on liitteenä.

Päätösehdotus

Suoritetaan nimenhuuto ja päätetään ääniluettelon hyväksymisestä.

Päätös

Suoritettiin nimenhuuto ja hyväksyttiin ääniluettelo.