Valtuusto, kokous 09.12.2019 13.00 Auditorio

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 31 Johtajaylilääkärin valinta

3756/2019

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Vuokko Ylinen, hallintojohtaja, Vuokko.Ylinen@pshp.fi

Perustelut

Sairaanhoitopiirin hallitus on 26.8.2019 § 127 käynnistänyt  johtajaylilääkärin viran täytön. Hakuaika virkaan on päättynyt  27.9.2019 klo 14.30. Virka täytetään toistaiseksi voimassa olevana. Viranhakuilmoitus on julkaistu sairaanhoitopiirin verkkosivustolla, työvoimahallinnon verkkosivuilla sekä Aamulehdessä, Helsingin Sanomissa ja Lääkärilehdessä. 

Kelpoisuusehtona virkaan on erikoislääkärin oikeudet sairaanhoitopiirissä edustettuna olevalla lääketieteen erikoisalalla ja yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan toteama dosentin arvo sekä riittävä hallinnollinen taito ja kokemus.

Johtajaylilääkärin keskeisiin tehtäviin kuuluu johtaa ja kehittää yliopistollisen sairaalan lääketieteellistä toimintaa sairaanhoitopiirin johtajan alaisuudessa. Johtajaylilääkäri toimii Tampereen yliopistollisen sairaalan johtavana lääkärinä. Johtajaylilääkärin keskeisiä tehtäviä ovat lisäksi hoidon vaikuttavuuden ja potilasturvallisuuden kehittäminen sekä terveydenhuollon menetelmien kehittäminen. Hän vastaa myös tutkimuksen ja opetuksen kehittämisestä ja toteuttamisesta yhteistyössä yliopistojen kanssa. Johtajaylilääkärin valinnassa arvostetaan kokemusta vaikuttavuusperusteisesta terveydenhuollosta sekä lean -kehittämisestä. Eduksi katsotaan myös johtamiskokemus erikoissairaanhoidosta sekä kokemus yhteistyöstä lääketieteen erikoisalojen välillä ja sosiaali- ja perusterveydenhuollon kanssa. Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää kokemusta monialaisten verkostojen johtamisesta. Johtajaylilääkärillä tulee olla hyvät viestintä- ja vuorovaikutustaidot. 

Johtajaylilääkärin valinnasta päättää valtuusto. Virassa noudatetaan kunnallista työ- ja virkaehtosopimusta. Valtuusto voi päättää koeajasta. Virkaan valitun on ennen viran vastaanottamista esitettävä vaadittavat todistukset terveydentilastaan.

Virkaa haki määräajassa viisi henkilöä: ylilääkäri LT Juha Alanko, johtava ylilääkäri LT Juhani Grönlund, projektipäällikkö LT Suvi Liimatainen, toimialuejohtaja LT Kari Nieminen sekä terveys- ja sairaanhoitopalveluiden johtaja, yhtymän vastaava lääkäri LT Juhani Sand.

Kaikki hakijat täyttävät viran kelpoisuusehdot.

Virantäyttöä on valmistellut hallituksen 26.8.2019 nimeämä työryhmä, johon kuuluvat valtuuston puheenjohtaja Pekka Järvinen, I varapuheenjohtaja Jari Andersson, II varapuheenjohtaja Arja Rinneaho, hallituksen puheenjohtaja Leena Kostiainen, hallituksen varapuheenjohtaja Ilpo Sirniö sekä hallituksen jäsen Tuukka Liuha, varajäsen Vilho Ponkiniemi, Tampereen yliopiston edustaja Juha Teperi ja sairaanhoitopiirin johtaja Tarmo Martikainen. Työryhmän työskentelyyn on osallistunut henkilöstöpalveluyritys Personnelin toimitusjohtaja Ari Juvonen.

Työryhmä kutsui haastatteluun kolme hakijaa; Suvi Liimataisen, Kari Niemisen ja Juhani Sandin. Kaikille haastatelluille hakijoille tehtiin soveltuvuusarviointi. 

Yhteenveto kaikista hakijoista (liite) tallennetaan erikseen Y:asemalle 8.11.2019 (liitettä ei julkaista yleisessä tietoverkossa).  Kaikkien hakijoiden hakemukset liitteineen on tallennettu hallituksen Y:verkkolevyasemalle. Soveltuvuusarvioinnin raportit ovat nähtävillä hallituksen kokouksessa (salassapidettävät  julkisuuslain 24.1 § 29 k ).

Hakijoiden hakemusasiakirjoihin, haastatteluihin ja soveltuvuusarviointeihin perustuvan kokonaisarvion perusteella valintatyöryhmä esittää yksimielisesti, että Pirkanmaan sairaanhoitopiirin johtajaylilääkärin virkaan valitaan johtaja,  LT Juhani Sand.  

Päätösehdotus

Esittelijä

Tarmo Martikainen, sairaanhoitopiirin johtaja, Tarmo.Martikainen@pshp.fi

Hallitus päättää esittää valtuustolle

 • että valtuusto valitsee Pirkanmaan sairaanhoitopiirin johtajaylilääkärin toistaiseksi voimassa olevaan virkasuhteeseen 1.5.2020 lukien johtaja,  LT Juhani Sandin,
   
 • että valtuusto oikeuttaa hallituksen päättämään Pirkanmaan sairaanhoitopiirin johtajaylilääkärin virkasuhteen muista ehdoista ja palkkauksesta,
   
 • että valtuusto päättää, että virkaan valitun on esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan 30 päivän kuluessa valintapäätöksen tiedoksisaannista.

Päätös

Hyväksyttiin.

 

Valmistelija

 • Vuokko Ylinen, hallintojohtaja, Vuokko.Ylinen@pshp.fi

Perustelut

Asian esittelyteksti on hallituksen käsittelyssä 11.11.2019 § 159.

Liitteenä on yhteenveto kaikista hakijoista (liitettä ei julkaista yleisessä tietoverkossa). Kaikkien hakijoiden hakemukset liitteineen sekä soveltuvuusarvioinnin raportit (salassapidettävät  julkisuuslain 24.1 § 29 k ) ovat nähtävillä valtuutetuille ennen kokousta kirjaamossa.

Päätösehdotus

Hallituksen ehdotus:

valtuusto päättää 

 • valita Pirkanmaan sairaanhoitopiirin johtajaylilääkärin toistaiseksi voimassa olevaan virkasuhteeseen 1.5.2020 lukien johtaja, LT Juhani Sandin,
   
 • oikeuttaa hallituksen päättämään Pirkanmaan sairaanhoitopiirin johtajaylilääkärin virkasuhteen muista ehdoista ja palkkauksesta,
   
 • että virkaan valitun on esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan 30 päivän kuluessa valintapäätöksen tiedoksisaannista.

Päätös

Hyväksyttiin.

Merkittiin, että kaikkien hakijoiden hakemukset liitteineen ja soveltuvuusarvioinnin raportit (salassa pidettävät) olivat nähtävillä valtuutetuille kokouksessa.