Valtuusto, kokous 09.12.2019 13.00 Auditorio

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Perustelut

Kuntayhtymän valtuuston työjärjestyksen 8 §:n mukaan kutsu valtuuston kokoukseen on vähintään neljätoista (14) päivää ennen kokousta lähetettävä erikseen kullekin valtuutetulle sekä niille, joilla on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus. Samassa ajassa on kokouksesta annettava yleisesti tieto kuntayhtymän ilmoitustaululla. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat.

Kuntayhtymän perussopimuksen 8 §:n mukaan valtuusto on päätösvaltainen, kun vähintään kaksi kolmannesta (2/3) jäsenistä on saapuvilla ja he edustavat vähintään puolta (1/2) kaikkien jäsenten yhteenlasketusta äänimäärästä.

Kokouskutsu ja esityslista on postitettu sekä julkaistu sairaanhoitopiirin inernetsivustolla ja ilmoitustaululla http://www.tays.fi/ilmoitustaulu 25.11.2019.

Päätösehdotus

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Päätös

Todettin kokouksen lailllisuus ja päätösvaltaisuus.